Valprogram 2014

Nya Moderaternas 55-punktsprogram för Borgholms kommun

EKONOMI
God ekonomisk hushållning med ett överskott på minst 2 % för att möjliggöra framtida satsningar på kommunens kärnverksamheter: skola, vård och omsorg.

 1. Kommunens skatteintäkter ska primärt gå till kärnområdena skola, vård och omsorg. (1)
 2. Vi ska ha en budget som stämmer överens med kommunens ekonomiska mål. Kommunen och dess bolag ska ha en amorteringsplan. Det är oförsvarbart att lämna över stora skulder till våra barn och barnbarn. (2)
 3. Vi vill att kommunen ser över fastighetsbeståndet. Kommunen behöver en lokalförsörjningsplan. (3)
 4. Vi vill göra en översyn av hamnarna. Vilka mål har kommunen med att äga dem, vad är en rimlig investeringsnivå? (4)
 5. Vi vill ha en så låg kommunalskatt som möjlig, bl a för att göra det attraktivare att flytta hit. (5)
 6. Vi önskar en utredning om vägbidragen; utformning, bedömningssystem, bidragsnivå. (6)
 7. Öland en kommun. Vi vill se en kommunsammanslagning med Mörbylånga kommun. Tills den bör samverkan inom Ölands Kommunalförbund utökas, men kommunen ska även söka samverkan med andra närliggande kommuner. (7)

JOBB & NÄRINGSLIV
Ett attraktivt näringslivsklimat med valfrihet inom vård, skola och omsorg.

 1. Vi vill minimera onödig byråkrati. Snabb, korrekt och förutsägbar tillämpning av lagar och bestämmelser skapar goda förutsättningar för företagande. (8)
 2. Vi ska se till att det finns en fungerande infrastruktur, både fysisk och digital. Fiberutbyggnad ska främjas. (9)
 3. En näringslivsutvecklare ska lägga fokus på utveckling/stöd befintliga företagare, attrahera nya företagsetableringar, och främja inflyttning och jobb. (10)
 4. De skattefinansierade verksamheter ska i största möjliga mån upphandlas så att lokala småföretag ges möjlighet att lämna in anbud. Kommunen och dess bolag ska inte bedriva någon osund konkurrens med det privata näringslivet. (11)
 5. Vi vill främja lokalproducerade varor och skapa möjligheter att utveckla produktionen av ekologiska råvaror. Vi ska verka aktivt för gårdsförsäljning och stimulera små gårdsmejerier, småskaliga slakterier och annan förädling av lokala råvaror. (12)
 6. Vi vill satsa på våra befintliga idrottsevenemang samt utveckla nya som lockar deltagare och publik under vår och höst. Idrottsplatsen i Högby kan t ex utvecklas till ett centrum för idrott i kommunen. Ett samarbete med Kalmar bör inledas. (13)
 7. Vi ska ligga i topp som turistkommun. Matlandet Öland, natur/kultur/film/geoturism och cykelturismen ska utvecklas offensivt. (14)
 8. Vi vill införa karriärrådgivning till ungdomar, fler lärlingsutbildningar och förstärkning av de praktiska programmen på gymnasiet. Vi vill skapa bra förutsättningar för Ung Företagssamhet. (15)
 9. Vi vill att det tas fram en personal- och kompetensförsörjningsplan för Borgholms kommun. (16)

SKOLA & UNGDOMAR
Barn, ungdomar och barnfamiljer har ett stort utbud av barnomsorg, skola och fritidssysselsättning i hela kommunen.

 1. Vi vill storsatsa på Åkerboskolan, som är av yttersta vikt för Löttorp och hela norra Öland. Den ska behållas, upprustas och utvecklas. (17)
 2. Vi ser det som angeläget att höja lärarlönerna för att behålla och attrahera bra kvalitet inom lärarkåren. (18)
 3. Långsiktiga förskolelösningar ska finnas där det finns behov. (19)
 4. Profilering av förskolor som ger valfrihet för föräldrarna. Vi vill se fler aktörer utanför skolans sfär som bedriver skolbarnomsorg. (20)
 5. Vi vill ge alla elever förutsättningar att klara målen utifrån barnets egna behov och förutsättningar. (21)
 6. Kunskap är nyckeln till framgång, vi vill satsa på entreprenörskap i skolan. Vi vill ha en modern skola med satsningar på IT-teknik. (22)
 7. Vi vill erbjuda våra invånare en barnomsorg som är anpassad efter föräldrarnas verkliga behov, med bl a barnomsorg på obekväm arbetstid. (23)
 8. Vi vill att våra barn ska serveras god och nyttig mat utan onödiga tillsatser. Bra råvaror finns lokalt och vi vill att maten ska lagas nära den som ska äta! (24)
 9. Kommunen ska tidigt upptäcka och stötta barn och ungdomar i riskzonen. Kommunen ska ha en plan för arbetet med anti-mobbning. (25)
 10. Vi vill skapa bra förutsättningar för olika fritidsaktiviteter för ungdomar, t ex en skateboardpark, bra fritidsgårder, en välfungerande busstrafik mellan Norra Öland och Kalmar mm. (26)
 11. Vi ska skapa fler feriearbeten för våra ungdomar. (27)
 12. Kommunen ska fånga upp ungdomernas önskemål och involvera dem genom ett Ungdomsråd. (28)

VÅRD & OMSORG
Alla våra invånare ska kunna välja den vård och omsorg som passar de bäst. Våra äldre ska har många valmöjligheter till att få en så trygg ålderdom som möjligt i hela kommunen.

 1. Alla kommuninvånare ska få den vård och omsorg de behöver. Valfrihet ska gälla. (29)
 2. Våra äldre ska ha möjlighet att själv välja sitt boende såväl i privat som i kommunal regi, såsom eget boende, parboende, seniorboende, trygghetsboende eller särskilt boende. (30)
 3. Lagen om valfrihet (LOV) ska tillämpas inom kommunens hemtjänst. (31)
 4. Vi vill att våra äldre ska serveras god och nyttig mat utan onödiga tillsatser. Bra råvaror finns lokalt och vi vill att maten ska lagas nära den som ska äta! (32)
 5. Vi vill erbjuda kompetensutveckling för våra medarbetare. Vi vill också att utbildning, kompetensutveckling och visad motivation syns på lönenivån. (33)
 6. Vi vill ta bort delade turer och undvika låga tjänstgöringsgrader. (34)
 7. Vi vill att vård- och omsorgspersonal får arbetskläder som tvättas av arbetsgivaren. (35)
 8. Vi ska vara i toppskiktet på att få nyanlända svenskar att integreras i samhället via språkundervisning, utbildning och validering av tidigare yrkeskunskaper eller studier. (36)
 9. Vi vill att den som har ett försörjningsstöd från socialtjänsten ska få komma ut i arbetslivet i den mån det är möjligt. (37

BEFOLKNINGSUTVECKLING & BOSTÄDER
Det ska finnas goda förutsättningar för nybyggandet i hela kommunen.

 1. Vi måste öka möjligheterna för nybyggnation, och därför vill vi prioritera arbetet med att ta fram fler detaljplanerade bostadsområden i hela kommunen. Vi ska verka för att fler nya bostäder byggs, inte minst hyreslägenheter för våra äldre och ungdomar. (38)
 2. Kommunen ska verka för en utveckling av hamnområdet och yttre hamnen till ett levande bostadsområde. Vi vill även förtäta bebyggelsen i Borgholm-Köpingsvik och vi vill öka möjligheterna till strandnära bebyggelse. (39)
 3. Vi vill snarast utvecka nya bostadsområden med pendelavstånd till Kalmar, i Runsten, Rälla och Stora Rör. (40)
 4. En utbyggnad av gång- och cykelvägar skapar bättre förutsättningar för jobbpendling och möjligheter för turism. (41)
 5. Landsbygden i vår kommun ska vara en attraktiv plats att bo. Det ska finnas fysiska samlingsplatser (t ex centralt belägna torg) även i mindre tätorter. (42)

KULTUR
Etablera ett Kulturhus som ger möjligheter för våra barn och ungdomar att uppleva musik, teater, dans mm. Det gör även kommunen attraktivare för inflyttning.

 1. Vi ska etablera ett Kulturhus som bidrar till en meningsfull fritid för såväl barn, unga som vuxna ska innehålla allt som vi vill ha tillgång till. (43)
 2. Vi motsätter oss ytterligare besparingar på kultur- och fritidsverksamheten. (44)
 3. Vi vill att det ska etableras ett Ölandsmuseum för att stärka identiteten och bevara och levandegöra öns unika kulturarv. (45)

MILJÖ
Kommunen ska vara klimatsmarta angående transporter, resor, upphandling och investeringar.

 1. Kommunens framtida investeringar bör ha fokus på energieffektivisering, som även innebär stora ekonomiska besparingar på sikt. (46)
 2. Vi vill miljökompensera för transporter/resor som kommunens medarbetare och politiker gör. (47)
 3. Vi vill ha en fortsatt satsning på våra våtmarker och en genomtänkt utbyggnad av vindkraften – en eventuell utbyggnad av vindkraft ska ske i havet och inte på land. (48)
 4. Vi vill satsa på en utbyggnad av solenergi. (49)
 5. Vi vill att Borgholms kommun ska vara klimatsmarta vid allt vi handlar och upphandlar. (50)

DEMOKRATI
Ett rättvist och öppet samhälle med möjlighet för debatt och medborgarnas inflyttande.

 1. Medborgarförslag ska behandlas inom 3 månader och resultatet ska redovisas i kommunfullmäktige. (51)
 2. Kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden ska vara öppna för allmänheten. (52)
 3. Kommunfullmäktiges roll ska stärkas. Sammanträdena ska websändas i kommunal regi, och vi vill även investera i digitala hjälpmedel för att effektivisera voteringar, talarlistan, talartiden osv. (53)
 4. Vi vill ta kommunpolitiken närmare medborgarna genom användning av bl a medborgarpanel och sociala media. (54)
 5. Vi vill lyfta glesbygdsfrågor bl a genom att främja och stödja plattform för gemensamma landsbygdsfrågor i vår kommun, t ex ett kommunbygderåd. (55)
Annonser

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: