Kommunens ekonomi i ett mycket allvarligt läge

30/04/2018

Denna insändare publicerades i Ölandsbladet, 28 april 2018

Det var med stor förskräckelse efter det senaste marsbokslutet som det nu står fullständigt klart att vi har grava problem med ekonomin i kommunen. Utfall i form av ett troligt 0-resultat är långt från förväntningarna, vilket trots en bättre prognos gör att vi bedömer att risken för ett negativt resultat för helåret 2018 är överhängande.

Det är därmed dags att tala klartext och förklara för medborgarna att vi måste spara kostnader. Detta märker personalen i kommunen redan av, i form av pågående besparingsprogram. Vakanser och återanställningar är redan mycket restriktivt vilket ökar pressen på organisationen.

Varför är detta med den svaga ekonomin då så viktigt och förstå:

 • Om det inte snarast rättas till så är risken överhängande att nya lån måste tas upp för att klara driften och än värre är risken för skattehöjningar överhängande. Dessa scenarier är totalt oacceptabla.
 • Utlovade investeringar skjuts på framtiden eller måste slopas helt.
Hur kunde det då bli så här?

Orsakerna är flera men två saker sticker ut mer än andra:

 • Vi har fått stora statsbidrag (mer än 70 miljoner), som huvudsakligen kom för att hantera nyanlända och integration. Dessa pengar har delvis använts för detta syfte, men en stor del av dessa pengar är/har bundits upp i andra investeringar som naturligtvis är lovvärda, men inte ämnade för syftet. Dock får detta till följd att de medel som behövts för att klara integrationen är borta. Vi ser t ex att försörjningsstödet ökar mycket utan att detta finns budgeterat. Detta i sin tur får till följd att andra verksamheter får spara för att i framtiden kunna betala integrationen, såvida vi inte får ytterligare bidrag och använder dessa till sitt syfte.
 • Prognos- och styrningsarbetet måste förbättras med mer begripliga bokslut och förklaringar och en bättre nivå på prognoser. Här har alla syndat men ansvaret ligger på den S-ledda ledningen.

För att gå vidare så måste allvaret kommuniceras både till anställda och medborgare (den 1:a maj är väl ett lämpligt datum?). Sen måste alla ansvarstagande partier sätta sig ner och hjälpa till med åtgärder. Då är det dags att fokusera på problemen och inkludera allesamman och lägga partiretoriken åt sidan från att detta beslutas.

Ilko, bollen är din.

Carl Malgerud (M)
Marcel van Luijn (M)

Annonser

Ekonomin på rätt väg, Ilko?

30/04/2018

Denna insändare publicerades i Ölandsbladet, 14 april 2018

Med förvåning läste vi kommunalrådets helside-insändare om kommunens förträffliga ekonomi. En massa siffror fanns med, men konstigt nog inte förvaltningarnas senaste resultat och prognoser.

Det stämmer att kommunen gjorde ett bra resultat 2016 men vi vet ju att det berodde på statens generösa engångsbidrag i samband med flyktingvågen. Resultatet 2017 var tillbaka till en ”normalnivå” på 2 %, trots att 3 % var budgeterat. Under samma period gick socialnämnden och utbildningsnämnden från ett överskott på 2 miljoner (2016) till ett underskott på 24,7 miljoner (2017). Årsprognosen för 2018 är i dagsläget ett resultat på 10,8 miljoner för hela kommunen (vilket är under 2 % och en bra bit under det budgeterade 3 %), med ett förväntat minus för socialnämnden på 17,3 miljoner. Tittar vi på 2019 vet vi redan nu att Borgholms kommun måste spara ytterligare 9,5 miljoner för att uppnå ett resultat på 3 %.

Det är ett mysterium hur kommunalrådet kan dra slutsatsen att ekonomin är på rätt väg. Vi tycker det provocerande att han skriver att ”Borgholms kommun har inte, under tidigare styren, alltid förknippats med att ha ordning och reda på ekonomin. Är oerhört glad att vi brutit med den trenden”. Lite mer ödmjukhet, verklighetsförankring och självkritik kanske vore på sin plats?

Socialdemokraterna har ordförandeposter i kommunstyrelsen, socialnämnden och utbildningsnämnden, men har under lång tid valt att blunda för de ekonomiska bekymmer de har ansvar för. Tillfälliga statsbidrag har dolt den oroväckande ekonomiska utvecklingen i kommunens kärnverksamheter. Borgholms del av de så kallade välfärdsmiljarderna har till stor del använts till annat än välfärden, och personalstyrkan har ökat explosionsartat från 813 årsarbetare 2015 till 907 årsarbetare 2017, vilket till stor del förklarar att lönekostnaderna har ökat med 75 miljoner (!) kronor under denna period.

Moderaterna har under en lång tid försökt belysa denna utveckling men har då beskrivits som dysterkvistar och gnällspikar. Allt för att inte behöva diskutera sakfrågorna och ta tag i de verkliga problemen!

Moderaterna tar ansvar för kommunens ekonomi. Det har vi gjort under de tuffa besparingsåren 2012-2013, men även under ljusare tider, med bl a krav på amortering av kommunens lån så att vi inte lämnar över stora skulder till våra barn och barnbarn.

Trots en tillvaro i opposition har Moderaterna även under denna mandatperiod tagit ett stort ansvar för Borgholms ekonomi. Åtgärdsplaner som har beslutats för att stoppa den oroväckande utvecklingen med stora underskott i socialnämnden och utbildningsnämnden kom till utifrån våra förslag. Vi ser redan nu att det börjar vända för utbildningsnämnden och till viss del även för socialnämnden.

Kostnader kopplade till invandring och integration kommer framöver succesivt att föras över till kommunerna. För Borgholms del innebär det bland annat ökade kostnader för försörjningsstöd (+4,3 miljoner under 2018). Enda sättet att vända denna trend är att få en större andel nyanlända i arbete. Här behövs det i första hand att fler avslutar Svenska För Invandrare (SFI) med godkända betyg. Men även på arbetsmarknadssidan måste ribban höjas. Öland, och särskild Borgholms kommun, har många småföretag och en mycket säsongsbetonad arbetsmarknad. Vi måste förbättra näringslivsklimatet från dagens 275:e plats och skapa förutsättningar för våra företag att växa och anställa.

Innan problem kan åtgärdas måste man inse – och erkänna – att de finns. Att låtsas att ekonomin är på rätt väg hjälper inte och skapar dessutom otydlighet och frustration bland kommunens personal som drabbas av besparingar. Att se problem och agera i rätt tid är gott ledarskap, långsiktighet, hållbarhet och ekonomiskt ansvar.

För att verkligen och strukturellt förbättra kommunens ekonomi och säkra framtiden krävs en översyn av alla indirekta kostnader. Vi bör även titta på vilka tillgångar vi eventuellt kan avyttra för att möjliggöra förbättringar i kommunens kärnuppgift: att skapa en bra förskola, skola, vård och omsorg. Detta ger en attraktiv kommun med förutsättningar för inflyttning och tillväxt.

Marcel van Luijn (M)
Carl Malgerud (M)
Anna Victor Hiort (M)
Björn Andreen (M)
Lenamarie Wikström (M)
Kristina Linåker (M)


Nyhetsbrev mars

30/03/2018

Genom ett månatligt nyhetsbrev informerar gruppledaren Marcel van Luijn om vad som händer i borgholmspolitiken.

Mars

Beredningen för Sveriges bästa äldreomsorg hade sitt avslutande dialogmöte i Runsten 1/3. Nu ska resultat från de olika workshops sammanställas. Själv deltog jag i en webbseminar om framtidens särskilda boenden.

Kultur- och fritidsutskottet diskuterade Kalmar läns kulturplan 2022 och kommer att lämna in ett remissvar. Vi besökte även klätterklubbens nya lokaler i tennishallen samt det renoverade Kronomagasinet, där Kulturskolan nu har fått fina och endamålsenliga lokaler.

Klättervägg

Inspelningslokal Kulturskolan

Möjligheter för musik, dans, teater, utställningar mm

KSAU godkände förutsättningar för att införa klimatkompensering, i enlighet med den motion som Moderaterna lämnade in i januari 2015. Den ska nu vandra vidare genom KS och sedan beslut i fullmäktige. Arbetet med FÖP Borgholm-Köpingsviks närmar sitt slut nu och ska antas under våren. En diskussion pågår kring ett ev bidrag till Ölanda flygfält och hur vi ska hantera de grusmassorna som finns där. Gågatuperioden är också under diskussion igen, efter synpunkter från alkoholhandläggaren och företag med uteserveringar. KSAU hade även ett bra och konstruktiv avstämningsmöte med BEAB:s ledning.

Ett nytt möte med Mörbylånga om Öland en kommun gästades av projektledaren Stefan Carlsson som redogjorde för planeringen. Det kommer att hållas ett antal dialogmöten under våren med bl a LRF, turistnäringen, föreningslivet m fl. Även politiska partier får möjlighet att bjuda in Stefan för diskussioner.

Vi började kommunfullmäktiges sammanträde 19/1 med en tyst minut för att hedra Thomas Johnsson. Thomas representerade Moderaterna i KS mellan 2010-2017 och var även ersättare i fullmäktige denna mandatperiod. Jag tycker Thomas har betytt mycket för partiet; han var alltid påläst och hade något klokt att tillföra våra diskussioner. Sedan handlade sammanträdet mest om medborgarförslaget att 6:orna ska tillbaka till småskolorna. Med siffrorna 19-15 beslutades att åk6 är kvar på Slottsskolan.

Kommunstyrelsen denna månad behandlade bl a följande frågor:

 • Budgetuppföljning t o m februari. Resultat för hela kommunen +4,3 mkr och helårsprognos +10,8 mkr (under 2 %). Största underskott inom Socialnämden (-4,3 mkr och helårsprognos -17,3 mkr).
 • Årsredovisning 2017. Resultat på knappa 2 % visar att ett mål på 3 % inte är realistiskt. Bokslutet visar att våra kärnverksamheter förskola, skola, vård och omsorg går med stora förluster. 2015 och främst 2016 var undantag pga statsbidrag, men Borgholms del av ”välfärdsmiljarderna” har till stor del används till annat än välfärden. Nämndernas resultat -20,5 mkr (från +36,8 mkr 2016), en försämring med 57,3 mkr under ett år. Fortsatt ökat antal anställda (+51), ökat antal årsarbetare (+41) och ökade lönekostnader (+25 mkr). Allt detta trots minskad befolkningsmängd (mao ökade nettokostnader per invänare med 5 tkr). Det som är positivt är att investeringar har gjorts med egna medel (inga nya lån), förbättringar i arbetsmiljö (vilket förhoppningsvis bidrar till lägre sjukskrivningstal), stark likviditet (den behövs då vi har stora investeringar framför oss), fortsatt möjlighet att amortera, positivt resultat för Borgholms Slott, BEAB:s förväntade plusresultat på 9-10 mkr.
 • Återrapportering Utbildningsnämnden. Högt antal inskrivna barn per årsarbetare inom fritidsverksamhet. Lönarna halkar fortfarande efter, ffa inom för-a och grundskola. Vi har en relativt dyr för- och grundskola, även lokalkostnaderna har ökad mycket. Jag har nu efterfrågat lokalkostnaderna per (för)skola.
 • Teknisk utredning Åkerboskolan. Rapport forfarende inte tillgänglig, vi fick en muntlig beskrivning av läget. Samtliga installationer (el, VA, värme, ventilation) utdömda och ska bytas. Del av förskolan, biblioteket och köket i hyfsat/bra skick. Övriga byggnader dåliga till väldigt dåliga. Vi får rapporten samt förslag till åtgärder i april.

Den 27:e deltog bolagets presidie, KSAU samt ett antal tjänstemän i en workshop kring BEAB:s skattefinansierade verksamhet. Staffan Carlsson har fått i uppdrag att leda en utredning om framtidens organisation och ett förslag kommer att presenteras för partigrupperna innan sommaren.

Två motioner hann jag med också:

 • Fritidsbanken. Jag tycker att återbruk ligger rätt i tiden och motionens syfte är att bygga på fördelerna att kombinera återbruk/återvinning, sysselsättning, arbetsträning och tillgängliggörandet av fritidspryler till barnfamiljer som kanske inte ha råd eller helt enkelt vill prova på utan kostnad.
 • Transporter till Åkerboskolan. Efter kommunfullmäktiges beslut att behålla åk6 på Slottsskolan funderade jag på olika sätt att underlätta för föräldrar att välja en alternativ skola. För att undvika interkommunala ersättningar samt förbättra elevunderlaget på Åkerboskolan tycker jag busstransporter ditt skulle vara en framkomlig lösning.

Övriga möten denna månad, bl a: Ölands kommunalförbund, ordförandeträff, Plansam.

Marcel van Luijn
Gruppledare
070-3197223
marcel@traject.se


Motion: ordna elevtransporter till Åkerboskolan

30/03/2018

Motion från Marcel van Luijn, gruppledare för Moderaterna i Borgholms kommun:

Bakgrund

Ett antal föräldrar som idag har barn i Köpings skola har visat intresse av att placera sina barn i Åkerboskolan fr o m årskurs 6. Utöver denna grupp finns det möjligtvis fler barn utanför Åkerboskolans upptagningsområde som kan tänkas gå på Åkerboskolan, exempelvis barn i Köpings skolas lägre klasser eller barn i andra skolor inom Borgholms kommun. I dagsläget finns inga smidiga transporter till Löttorp som skulle underlätta ett sådant val för dessa barn.

Förslaget

För att underlätta för föräldrarna och deras barn att välja Åkerboskolan måste transporten fungera. Dagens trafik som KLT ombesörjer är inte anpassad efter dessa specifika behov och tider. Därför vore det önskvärt om Borgholms kommun kunde vara behjälplig med transporter. Det vinner alla på. Föräldrarna slipper köra barnen upp till Löttorp, vilket ger tids- och miljövinster. Åkerboskolan får extra elever som kan trygga skolans framtid.

Vi vill främja valfriheten lokalt och underlätta för medborgarna. Moderaterna föreslår därför

Att Borgholms kommun snarast ska undersöka möjligheterna till att ordna transporter för elever som vill gå på Åkerboskolan men bor utanför skolans upptagningsområde.


Kvinnor & politik

28/03/2018


Motion: etablera Fritidsbanken i Borgholms kommun

22/03/2018

Motion från Marcel van Luijn, gruppledare för Moderaterna i Borgholms kommun:

Fritidsbanken är ett ideellt initiativ och varumärket ägs av en ideell förening. År 2013 öppnades den första Fritidsbanken i Forshaga kommun. Fritidsbanken fungerar som ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar. Den drivs av ideella krafter och fungerar dagtid som en praktikplats för personer som behöver arbetsträna.

Vem/vilka som startar upp Fritidsbanken lokalt ser olika ut från kommun till kommun. Oftast är det en sammanslutning av intressenter såsom lokala idrottsföreningar, kommunen och andra organisationer. I vissa kommuner finns det även återvinningscentraler som samlar in prylar åt Fritidsbanken.

De flesta artiklarna är skänkta. Barn växer ur sin utrustning och de vuxna tröttnar och människor blir väldigt glada när de kan skänka sakerna vidare. Det handlar om utrustning för en aktiv fritid, som t ex skidor, skridskor, inlines, flytvästar, snowboards, tält, bollar och mycket mer. Det är bättre att låna t ex skridskor de gånger man behöver, eller bara för att prova på. Utlåningstiden är 14 dagar. Alla kan låna och allt är gratis.

Närmaste etableringar av Fritidsbanken finns i Tingsryd och Hultsfred. Mer information om Fritidsbanken: http://www.fritidsbanken.se

Moderaterna föreslår

Att   Borgholms kommun ska verka för att det ska finnas en Fritidsbank i kommunen

Att   samordna denna verksamhet med socialförvaltningens dagliga verksamhet (återbruk) för att erbjuda en meningsfull sysselsättning för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden


Nyhetsbrev februari

01/03/2018

Nyhetsbrev februari

Genom ett månatligt nyhetsbrev informerar gruppledaren Marcel van Luijn om vad som händer i borgholmspolitiken.

Februari

Denne månad började arbetet i beredningen för Sveriges bästa äldreomsorg på riktigt, med olika workshops och dialogmöten (5/2 workshop med pensionärsrådet och sedan pressträff, 14/2 dialogmöte/workshop Löttorp, 15/2 dialogmöte/workshop Borgholm & workshop med personal i äldregruppen, 28/2 dialogmöte/workshop Rälla).

Endast ett KSAU-sammanträde denna månad, med bl a beslut om gågatuperioden från onsdag innan första helgen i juni till måndag efter sista helgen i augusti. Gångfartsområdena Storgatan och Östra Kyrkogatan ska även stängas av och bli gågata under större helger. Utvärdering ska ske efter sommaren 2018.

Den 7/2 deltog politiker och tjänstemän från Borgholms kommun i andra omgången av SKL:s Förenkla helt enkelt, ett projekt att förbättra företagsklimatet som kommunen kör tillsammans med Nybro, Mörbylånga, Torsås och Emmaboda. Samma hade vi en sittning med näringslivsrådet och diskuterade bl a en reviderad näringslivsstrategi som är på gång.

Kommunfullmäktige hade ett antal viktiga ärenden på dagordningen:

 • Godkännande av BEAB:s investering, utbyggnad av kommunförrådet längs med Sandgatan.
 • En ny ekonomisk styrmodel och tidsplan för budgetprocessen. Några synpunkter:
  • Bra med en tydligare ansvarsfördelning i ledningen mellan politik och tjänstemän.
  • Viktigt att alla förstår att ekonomi har företräde när konflikt uppstår mellan verksamhet och ekonomi, och att nämnden isåfall ska göra en konsekvensanalys som också delges kommunstyrelsen.
  • Olyckligt att vision/mål bantas från fem till tre perspektiv, där företagareperspektivet försvinner som ett uttalat perspektiv (med tanke på kommunens rankning i näringslivsklimatet).
  • Vi moderater har uttryckt en viss tveksamhet till att tidigarelägga budgetbeslut (juni isf november). Stor risk att prognoser är opålitliga. Årets första uppföljning med helårsprognos är ju tertialbokslutet, vilket redovisas till KS i juni och samma KS ska föreslå budget för nästa år redan i maj. Jag ser det som problematiskt.
  • Viktigt att KS utöver uppsiktsplikten på ett mycket bättre sätt. Det tycker även revisorerna. Kom ihåg att ”kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att verksamheten bedrivs inom de beslutade budgetramarna” och att nämnderna ”ska rapportera avvikelser från fastställt budgetram samt åtgärder”, vilket inte har hänt denna mandatperioden.
 • Kommunens nya fastighetsstrategi. Några synpunkter:
  • Jag tycker att fokus ska ligga på ekonomi och kvalité och inte på ägandeform. Risken finns annars att man inte ens undersöker möjliga alternativ till att äga lokalerna själva. I Runsten ser vi ett avskräckande exempel av detta. Därför yrkade jag att kommunen som första alternativ ska tillämpa den ekonomiskt och kvalitativt mest fördelaktige lokallösningen för sina verksamheter. Voteringen slutade 17-17 och det blev avslag med S-ordförandes utslagsröst.
  • Viktigt är även framtagandet av en långsiktig lokalförsörjningsplan, vilket skulle ju ha hänt för länge sedan.
  • En fråga som blev obesvarat gällde internhyra: Kommer respektive nämnd eller förvaltning att stå för kostnaderna av dyra ombyggnationer genom hög internhyra?

Budgetprocessen startade den 27:e med ett kick-offmöte. Arbetet blir extra intensivt detta år eftersom budget 2019 ska beslutas i fullmäktige redan i juni.

Kommunstyrelsen behandlade bl a följande viktiga frågor:

 • Åtgärdsprogram budgetunderskott Utbildningsnämnden och Socialnämnden.
  Efter återremissen i januari diskuterades åtgärdsplanen av ffa Socialnämnden. Under debatten blev det uppenbart att det inte fanns något stöd för ytterligare en återremiss. För att inte förlora ännu mer tid valde vi att avstå från ett nytt återremissyrkande och lämnade istället in en protokollsanteckning som lyder:
  ”Syftet med Moderaternas återremissyrkande vid januarisammanträdet var att få tydligare åtgärder, inklusive konsekvensbeskrivningar, siffror på konkreta besparingar, samt hur detta leder till en budget i balans.
  Vi har stor förståelse för att nämnderna har svårt att komma med denna information. Samtidigt har jag som ledamot ett ansvar i samband med kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnderna, särskilt nämndernas ekonomi. Den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen utgör ju begränsningen för verksamheten.
  Socialnämndens åtgärdsplan innebär ett antal möjliga besparingar, men enligt min bedömning räcker dessa inte för att få en budget i balans. Dessutom är det inte tydligt om en del av dessa besparingar blir av och/eller när de får effekt.
  Sedan tillkommer extra obudgeterade kostnader för försörjningsstöd på 4,3 mkr enligt prognosen. Detta minskar nettobesparingarna ytterligare. Jag hade velat se en uppställning med budget, förväntade kostnader och besparingar, och slutligen nämndens prognos för 2018. Alltså: hur mycket av underskottet återstår, och hur mycket kommer socialnämnden att tilläggsäska under 2018?
  För att inte förhala processen ytterligare avstod vi från att yrka på återremiss igen för att få svar på dessa frågor. Detta innebär dock inte att vi kan godkänna redovisningen.”
 • Medborgarförslag – återför åk6 till mellanstadieskolorna.
  Efter en lång debatt blev det bifall till förslaget efter votering (6-5) där C, FÖL, ÖP och MP röstade för (men utan finansiering) och M och S emot. Nu ska ärendet avgöras vid marssammanträdet i fullmäktige.
 • Motion (M) – skattekollen på kommunens hemsida.
  Bifall av en enhällig KS.
 • Motion (C) – ställplatserna i Böda hamn.
  Avslag med siffrorna 7-4.

Till slut: bokslut 2018 ger ett resultat på lite under 12,2 mkr. Utbildningsnämnden landar på minus 8,9 mkr och socialnämnden på minus 15,7 mkr.

Övriga möten denna månad, bl a: ordförandeträff, gruppledareträff, plansam, LRF

Marcel van Luijn
Gruppledare
070-3197223
marcel@traject.se


%d bloggare gillar detta: