(S)tålbad för socialnämndens nya ordförande

20/12/2017

Denna insändare publicerades i Ölandsbladet 2017-12-19:

Efter årsskiftet får socialnämnden i Borgholm en ny ordförande. I samband med Gunilla Johanssons avgång får S berätta i media om allt gott som (de) har åstadkommit. Det som har nämnts mest under snart tre år är arbetskläder till personalen, trots att detta redan fanns med i den budget som arbetades fram innan valet. Det som inte nämns lika ofta är den dåliga ekonomin socialnämnden brottas med.

Den nuvarande majoriteten fick ärva en god ekonomi vad gäller skola, vård och omsorg. Idag går utbildningsnämnden med 7,4 miljoner i underskott och socialnämnden med 16,4 miljoner. Detta trots tillskott under året med 2,9 miljoner till utbildningsnämnden och 7,1 miljoner till socialnämnden. I verkligheten går socialnämnden alltså minus 23,5 miljoner.

Bortsett från intäkter kopplade till ensamkommanda ungdomar var resultatet 2016 redan minus 10,2 miljoner. Men det var ju ”bara gnäll” när jag påpekade detta. Sedan dess har jag vid flera tillfällen belyst det växande underskott i våra kärnverksamheter. Det är först nu flera börjar se allvaret i situationen. Jag förstår att kommunalrådet inte vill prata om besparingar när man under två år slagit sig för bröstet om hur bra kommunens resultat är.

Faktum är att utbildningsnämnden 2018 har ca 5 miljoner mindre att driva verksamheten med än i år. Och socialnämndens nya ordförande Magnus Ståhl ska hitta drygt 11 miljoner att spara jämfört med 2017. Det är en fråga som inte kan nonchaleras och det hade varit intressant att höra något om detta i samband med ordförandebytet.

Marcel van Luijn
Oppositionsråd och gruppledare för Moderaterna

Annonser

Nyhetsbrev november

01/12/2017

Genom ett månatligt nyhetsbrev informerar gruppledaren Marcel van Luijn om vad som händer i borgholmspolitiken.

November

Denna månad sattes äntligen fullmäktigeberedningen kring Sveriges bästa äldreomsorg igång med ett första planeringsmöte 6/11 och ett andra möte 20/11. Arbetet har delats in i fyra huvudområden med två ledamöter per område: boende/miljö, omsorg, personal, digitalisering. Tillsammans med Annette Hemlin (FÖ) ska jag titta närmare på området boende/miljö.

I kommunstyrelsens arbetsutskott har vi ffa haft många avstämningsmöten med verksamheterna och revisorerna, samt diskussioner kring bl a bowlinghallens framtid, utbyggnad av fiber, trafikärenden, arkivering, Byxelkroks hamn, yttre hamnen, översiktsplan, RUS, heltid som norm, parkeringsstrategi för Borgholms centrum.

Ett branschmöte ordnades i Folkets Hus kring temat besöksnäring/kultur, med föredrag av bl a Camping Öland, Kulturkompaniet Blekinge och Statens Fastighetsverk.

Kultur- och fritidsutskottet träffade representanter från Himmelsberga för att diskutera förutsättningarna för framtida utveckling. Samma dag besökte jag utställningen som IMS-eleverna hade gjort på Ölands Gymnasium kring temat Hållbart samhälle. De flesta elever kom till Sverige för ca 1,5-2 år sedan och jag var väldigt imponerat av deras arbete och språkkunskaper.

BUDGET 2018

Kommunfullmäktige behandlade budget 2018 den 20 november. Huvudpunkterna:

DRIFTBUDGET

Socialnämnden

Fullmäktiges beslut att höja Socialnämndens budgetram med 6 mkr innebär ett sparbeting under 2018 på minst 10,8 miljoner för Socialnämnden jämfört med 2017 års kostnader. Vårt förslag var att istället sänka överskottsmålet till 2 % och höja Socialnämndens budgetram med 7,6 miljoner. Majoritetens beslut innebär även att kommunstyrelsens budget minskas med 5 mkr. Dessutom kom S i sista minuten med ytterligare besparingar på kommunstyrelsens om 2 mkr.

Utbildningsnämnden

Enligt undersökningen ”Bästa skolkommun” lägger Borgholm mest resurser i Sverige (!) på Utbildningsförvaltningen och gick därmed från plats 112 till plats 1. Men trots landets högsta kostnader ser vi en sjunkande andel utbildade lärare (plats 14 > 37), sjunkande lärartäthet (plats 85 > 86) och sämre lön (plats 270 > 278) i jämförelse med andra kommuner. Det behövs en särskild prioritering av löner till lärare och förskolelärare för att få till en bra lönespridning som värderar duktiga medarbetare så att vi kan behålla och rekrytera bra personal under de kommande åren i hård konkurrens med andra kommuner. Vårt förslag röstades tyvärr ned.

Kommunstyrelsen

Moderaternas förslag beträffande personal- och kompetensförsörjningsåtgärder på 500 tkr per år fick bifall.

INVESTERINGSBUDGET

Ett av våra stora förslag handlade om att effektivisera investeringarna: att undersöka möjligheten att utveckla gång- och cykelvägar i samband med BEAB:s utbyggnad av VA-nätet. Detta skulle framförallt gagna norra och östra kommundelen. Det blev 16-16 efter votering och avslag med ordförandens (S) utslagsröst. Jag tycker det är synd och en missad chans att ta tillvara på dessa arbeten och effektivisera utbyggnad av gång- och cykelvägar samtidigt.

TAXOR

Jag har som grundtanke att skattepengar inte ska subventionera kommunal verksamhet, och då inbegriper jag ställplatser. Kommunen ska inte konkurrera med näringslivet över huvud taget. Långsiktigt vill jag uppmana BEAB att avsluta driften i egen regi och istället hitta lämpliga arrendatorer som mot marknadsmässiga arrendeavgifter vill driva dessa ställplatser. Jag hoppas att den pågående hamnutredningen kommer till samma slutsats. Emellanåt har vi stora prisskillnader mellan kommunen och näringslivet. Campingarnas priser ligger under högsäsong i snitt på 300-400 kr/dygn inkl el. Därför föreslog jag följande:

– Att höja taxan för kommunala ställplatser i Borgholms, Byxelkroks, Nabbelunds, Sandviks, Kårehamns och Böda hamn under högsäsong med 30 kr/dygn till 190 kr/dygn och med 10 kr/dygn till 150 kr/dygn under lågsäsong.

– Att efter 2018 successivt anpassa taxorna för BEAB:s (kommunala) ställplatser för husbilar till en rimlig nivå i förhållande till marknadspriserna.

Glädjande nog bifall av en enig fullmäktige, efter att jag kom överens med kommunalrådet under kaffepausen.

Två övriga ärenden av vikt:

– Tilläggsäskande Socialnämnden. Nämnden äskade 14 miljoner men fick endast 5,4 miljoner av majoriteten. Detta innebär ett sparbeting på 8,6 miljoner under årets sista 6 veckor. Jag tycker det är mycket orealistiskt att nämnden ska spara drygt 1,4 miljoner per vecka till årets slut. Det tycker för övrigt även revisorerna.

– Delårsbokslut 2017. Jag saknar konkreta förslag från nämnderna om hur man tänker åtgärda deras stora underskott, samt hantera sparbeting på 10,8 miljoner (Socialnämnden) och 4,9 miljoner (Utbildningsnämnden) under 2018. Därför kräver jag följande:

– Att ge Socialnämnden i uppdrag att presentera en åtgärdsplan för att få nämndens budget åter i balans, eftersom samtliga verksamheter (utom ensamkommande ungdomar) i dagsläget bidrar till underskottet.

– Att föreslå Kommunfullmäktige att ge Utbildningsnämnden i uppdrag att presentera en åtgärdsplan för att få nämndens budget åter i balans.

– Att ge Kommunledningskontoret tillsammans med Utbildningsförvaltningen i uppdrag att snarast analysera och återrapportera varför Borgholms kommun visar låga och sjunkande siffror för lärartäthet, lönenivåer och personalens arbetsmiljö, trots att resurserna är högst i landet.

Även här bifall av en enig fullmäktige!

Dagen efter var det ett relativt kort kommunstyrelsesammanträde. Heltid som norm var en av de stora ärenden (beslutas i december av kommunfullmäktige), där mycket kring nettokostnader fortfarande är oklart. Det enda vi vet är att det kan öka kostnader med upp till 33,5 miljoner per år, med 76 fler personal inom socialförvaltningen (+30 mkr), 21 fler inom utbildningsförvaltningen (+3 mkr) och 4 fler i kommunledningskontoret (+0,5 mkr).

Två politiska ”debatter” denna månad. Den 22:e ordnades den årliga konferensen av Demensförbundet på Stand Hotell. Efter två föreläsningar kunde publiken ställa frågor till dem politiska representanter som fanns på plats. Tyvärr valde flera kollegor att köra partipolitisk propaganda istället för att svara på frågorna. Exempel:

Fråga: ”Hur ser ni på att mycket av vårdpersonalens tid går åt att fylla i blanketter osv?”

Svar 1: ”Det är viktigt med närvarande chefer, vilket vi satsat på. Vi har också satsat på arbetskläder till personalen.”

Svar 2: ”Vårt parti vill bygga billiga hyreslägenheter. Ni är välkomna på ett öppet partimöte imorgon kväll om detta.”

Månaden avslutades den 30:e med en debatt om förskola, skola och fritids, ordnad av fackföreningarna. Det blev intressanta och viktiga diskussioner om bl a satsningar, utmaningar och kommunens attraktivitet som arbetsgivare.

Övriga möten denna månad bl a: grupparbete kring fullmäktigeberedningen, Plansamordningsgruppen

Marcel van Luijn
Gruppledare
070-3197223
marcel@traject.se


Nyhetsbrev oktober

05/11/2017

Nyhetsbrev oktober

Genom ett månatligt nyhetsbrev informerar gruppledaren Marcel van Luijn om vad som händer i borgholmspolitiken.

Oktober

När beslut om HVB-korridorer till ensamkommande ungdomar togs i november 2015 kompromissade Moderaterna med att det även ska finnas mellan- eller trygghetsboende på Ekbacka. Jag har påmint om detta under snart två år men nu fick vi i KSAU en tjänsteskrivelse som säger att detta ”inte är lämpligt” och att det ”skulle bli för dyrt”. Istället är förslaget att flytta hemtjänst och sjukvårdsverksamhet från Köpingsvik och slå ihop den med Borgholms på Ekbacka. Jag är mycket tveksam till de påstådda ”effektiviseringsvinsterna” och lämnade en protokollsanteckning.

Vi träffade Näringslivsrådet och gick igenom resultatet från näringslivsundersökningen som ni vet gav en 275:e plats (ner 25 platser) i företagsklimatsrankningen. Rådet ska nu jobba i tre grupper med följande områden: destinationsutveckling, kompetens/personalförsörjning, dialog med befintliga företag. I samband med näringslivsrådets möte träffade vi även Arbetsförmedlingen och diskuterade olika typer av hjälp företag kan få vad gäller t ex traineejobb.

Kommunfullmäktige den 16/10 skulle inkludera en allmänpolitisk debatt om framtidsfrågor, men det blev inget med det pga tidsbrist. Vi hann iaf med att börja diskutera en eventuell kommunsammanslagning där vi Moderater visade oss flitigt i talarstolen. Nu ska en dialog startas med Mörbylånga kommun.

Den 24/10 var det en heldag med kommunstyrelsen. En tung ärendelista inkluderade bl a delårsbokslutet 2017, budget 2018, tilläggsäskanden från Socialnämnden, beslut om en förstudie färjelinje Byxelkrok-Oskarshamn, BEAB:s investering i nytt kommunförråd, projekt Åkerboskolan, och 6:ornas framtid. En sammanfattning av dagen:

Delårsbokslut 2017

Det är glädjande att sjukfrånvaron sjunker till 6,93 % (men fortfarande hög bland kvinnor: 7,22 %). Även fortsatt ökning av personal under året (+18,9 mkr i ökade kostnader), samtidigt som antalet medarbetare som lämnar på egen begäran också ökar (pga brist på utveckling, arbetsbelastning och otydligt ledarskap).

Socialnämnden visar -15,2 mkr med prognos för helår -22,6 mkr. Stor del av detta är IFO (13,9 mkr) som kanske är svårare att påverka, men samtliga verksamheter (utom ensamkommande ungdomar) bidrar till underskottet. Har vi effektiva och ändamålsenliga verksamheter?

Utbildningsnämnden har -6,3 mkr med prognos för helår -4,9 mkr. En av största anledningarna är att kostym har inte anpassats tillräckligt snabbt efter flyktingvågen, vilket vi har påtalat vikten av under de senaste två åren.

Inklusive alla nya satsningar, med ökade kostnader i våra kärnverksamheter som konsekvens, är det lätt att räkna ut att budgeten även fortsättningsvis inte kommer att räcka. Jag saknar en analys där det redovisas per verksamhet varför underskott uppstår och vad nämnden har gjort för att åtgärda det. Därför lämnade jag in följande förslag:

 1. Att föreslå Kommunfullmäktige att ge Socialnämnden i uppdrag att presentera en åtgärdsplan för att få nämndens budget åter i balans, eftersom samtliga verksamheter (utom ensamkommande ungdomar) i dagsläget bidrar till underskottet.
 2. Att föreslå Kommunfullmäktige att ge Utbildningsnämnden i uppdrag att presentera en åtgärdsplan för att få nämndens budget åter i balans.
 3. Att ge Kommunledningskontoret tillsammans med Utbildningsförvaltningen i uppdrag att snarast analysera och återrapportera varför Borgholms kommun visar låga och sjunkande siffror för lärartäthet, lönenivåer och personalens arbetsmiljö, trots att resurserna är högst i landet.

Samtliga yrkanden fick bifall, utan votering, med återrapportering senast i februari 2018.

Verksamhetsplan med budget 2018, plan 2019-2020 samt taxor 2018

DRIFTBUDGET

Socialnämnden:

Budgetram 2017: 270,8 mkr

Årsprognos 2017: 293,4 mkr

Förslag budgetram 2018: 276,5 mkr

Jag tror alla förstår att det inte är en realistisk budget. För att åstadkomma en mer realistisk budgetram för Socialnämnden föreslog jag:

–          Att sänka budgeterat överskott till 13 mkr (2 %) samt att höja Socialnämndens budgetram med 7,6 mkr till 284,1 mkr.

Majoriteten kom då med ett ”kompromissförslag” att ta 5 mkr från kommunstyrelsens budget samt 1 mkr från resultatet och höja höja Socialnämndens budgetram med 6 mkr. Detta fick bifall av C.

Kommunstyrelsen:

Ekonomiavdelningen hade lagt till en budgetrad ”Hyra för Kamelen” med 920 tkr. Ingen (!) hade noterat detta och ingen kunde heller svara på varför vi ska ha dubbla lokalkostnader framöver, Hökens drift och hyra för Kamelen. Därför föreslog jag (och bifall för):

–          Att snarast lämna kontorslokalerna i fastigheten Kamelen, som planerat, och därmed spara 920 tkr per år.

Kompetens- och personalförsörjning:

Bifall till mitt förslag:

–          Att reservera en pott för personal- och kompetensförsörjningsåtgärder på 500 tkr per år. Medel ska bl a användas till information och marknadsföring kring KomVux-utbildningar; underlätta för befintlig personal att utbilda sig; aktivt marknadsföra Borgholms kommun som etableringsort för privata utförare inom ramen för LOV; undersöka möjligheter till intraprenad genom avknoppning inom vissa verksamhetsområden.

INVESTERINGSBUDGET

Jag lämnade ett antal yrkanden:

–          Att flytta posten ”Runsten Idrottshall” från 2018 till 2019 under ”Fastigheter upprustning” (avslag)

–          Att ta bort posten ”Målning A-huset” från ”Fastigheter upprustning” (bifall)

–          Att lägga till posten ”Utveckling Åkerbobadet” till investeringsbudget 2018 under ”Fastigheter upprustning” (bifall)

–          Att lägga till posten ”Utveckling gång och cykelvägar i samband med utbyggnad av VA-nätet” till investeringsbudget 2018-2022 under ”Infrastruktur” (avslag efter votering med 6 nej (S, FÖ, ÖP), 4 ja (M, C) och 1 avstår (MP))

Tilläggsäskande Socialnämnden: omsorgen om funktionsnedsatta (+1,7 mkr)

Det blev bifall efter votering, med nej från Ilko (S), Sofie (FÖL), Stig (C), Sune (S), Inger (S) och ja från Mattias (FÖL), Marcel (M), Jan (M), Peder (C), Per (ÖP), Bertil (MP).

Tilläggsäskande Socialnämnden: IFO/placeringar (+11,3 mkr) och konsulter (+2,7 mkr)

Ilkos förslag att tilldela 2,7 mkr för konsultkostnader samt 2,7 mkr för placeringskostnaden vann efter votering (9-2) där endast M röstade för att tilldela hela beloppet.

Förstudie färjelinje Byxelkrok-Oskarshamn

KS anvisar 70 tkr för deltagande i en förstudie.

Godkännande av BEAB:s investering kommunförrådet Osten 2

För att permanenta Osten som framtida kommunförråd ska fullmäktige godkänna en investering på 5 839 000 kr.

Projekt Åkerboskolan, ombyggnation

Ett nytt alternativ presenterades vid sammanträdet. Kortfattat innebär alternativ C delvis rivning, delvis ombyggnation, delvis nybyggnation, med en mindre investering (30-35 mkr) samt en leasing-konstruktion på initiellt 5,5 mkr (år 1-7) sedan 4 mkr (år 8-14) och 3,2 mkr (år 15-21). Tas upp för beslut i januari.

Politiska uppdrag

Jan Erici valdes till 1:e M-ersättare i KSAU. Arne Sjögren valdes till 2:e M-ersättare i KSAU samt ersättare i Kultur- och fritidsutskott.

Övriga möten denna månad bl a: chefsintroduktion, Riksbyggen, Alliansträff med Centerpartiet, introduktion nya medarbetare, förbundsstyrelse, valkonferens, plansamordningsgrupp, Ölands kommunalförbund.

Marcel van Luijn
Gruppledare
070-3197223
marcel@traject.se


Nyhetsbrev september

29/09/2017

Genom ett månatligt nyhetsbrev informerar gruppledaren Marcel van Luijn om vad som händer i borgholmspolitiken.

September

Kommunledningen har nu satt igång en del detaljplaner och planändringar som kommer att möjliggöra fler bostäder framöver. Dessa processer tar tid, men vi ser idag exempel på det arbetet som startades under alliansmajoritetens styrning 2010-2014: bl a Triangeln och Bovieran. Jag vill också att vi ökar takten i yttre hamnen, men även i t ex Löttorp och Rälla.

Samtliga budgetäskanden är nu ihopsamlade och prioriterade efter en bra budgetdag den 4 september. Det är viktigt att komma ihåg att de ”stora plusresultater” under 2015 och 2016 inte varar för evigt. Statsbidrag pga invandringen trissade upp kommunens resultat, men våra kärnverksamheter har tyvärr visat en trend mot minus igen. Denna trend ser ut att fortsätta även under 2017 och de ekonomiska prognoser för 2018-2021 innebär att vi måste vara tydliga i våra prioriteringar.

Ett Folkhälso- och trygghhetsråd ska nu inrättas efter flera påtryckningar från min sida och ett budgetförslag från Moderaterna. Den 20/9 träffade jag Folkhälsosamordnare Jhenny Åvik för att diskutera hur rådet ska jobba och vilka som ska ingå.

Måndag den 11 september började Jens Odevall som ny kommunchef. Jag önskar Jens ett stort lycka till och är övertygad om att han kommer att göra ett bra jobb i Borgholms kommun.

Den 15/9 hade vi ett bra samverkansmöte där bl a KSAU, UNAU, SNAU, kuratorer, det förebyggande teamet och Fryshuset medverkade. Det är viktigt att vi känner till varandras roller, våra egna roller och möjligheter till samarbete.

Kommunstyrelsen reserverade 18/9 en heldag för att diskutera kommunens positionering och varumärkesplatform. Vi kom en bra bit på vägen och definierade ett antal kärnområden som KSAU tillsammans med Staffan Smedfors ska jobba vidare med och sedan presentera för KS för antagande.

Fullmäktigesammanträdet samma dag skulle ha gått obemärkt förbi om inte tillsättningen av en ny beredning ”Sveriges bästa äldreomsorg” hade skapat kaos. Det hela slutade med att 8 ledamöter med 8 ersättare valdes. ÖP, SD, MP och V har ingen plats i den nya beredningen. Övriga beslut gällde bl a en ny parkeringsnorm för Borgholms tätort, en ny Kulturplan och tilläggsbudget till Utbildningsnämnden.

Månadens KS-sammanträde behandlade inga stora ärenden, men jag lämnade in en protokollsanteckning om budgetuppföljningen och de stora minus i våra kärnverksamheter.

Övriga möten denna månad bl a: Pensionärsrådet, BEAB, Plansamordningsgrupp, styrgrupp Fryshuset, Kultur- och fritidsutskott

Marcel van Luijn
Gruppledare
070-3197223
marcel@traject.se


Nomineringar till kommunvalet 2018

21/09/2017

Moderaterna i Borgholms kommun håller just nu på med en nomineringsprocess till kommunvalet 2018. Nomineringskommittén har redan samlat ett stort antal möjliga kandidater, men det finns fortfarande tid att anmäla ditt intresse eller nominera någon du känner!

När nomineringslistan är fastställd ska kandidaterna väljas av medlemmarna på en nomineringsstämma. Datumet för stämman är preliminärt satt till söndag 21 januari 2018.


Nyhetsbrev augusti

31/08/2017

Genom ett månatligt nyhetsbrev informerar gruppledaren Marcel van Luijn om vad som händer i borgholmspolitiken.

Augusti

Hoppas att ni har haft en bra sommar och att vi tillsammans kan ta oss an våra uppgifter med nya krafter!

För mig återupptogs det politiska livet efter sommaren med att den 8 augusti tjänstgöra i Kommunalförbundets AU, där vi bl a godkände ett samarbetsavtal med Nordic Travel som nu kommer att sköta en del av turistorganisationens bokningsverksamheter.

På dagordningen vid KSAU:s första sammanträde i augusti: bl a en bostadsförsörjningsplan, utbyggnad av Byxelkroks hamn, parkeringsnorm för Borgholms stad, gata/park-avtalet och ett eventuellt förvärv av Folkets Hus. Jag motsätter mig så klart det sistnämnda. Tycker att kommunen äger tillräckligt många gamla fastigheter nu. Vi behöver inte fler, som dessutom inte rymmer en kommunal kärnverksamhet.

Om kommunfullmäktige den 21 augusti har ni kunnat läsa i Ölandsbladet. Tyvärr handlade det inte mycket om politikens innehåll och sakfrågor. Jag skev i mitt nyhetsbrev i juni att kommunfullmäktige liknade en parodi på demokrati då. Vi kan väl konstatera att det inte blev mycket bättre denna gång. Huvudproblemet är populismen. Vissa politiker är endast intresserat i att plocka poäng, vilket gör att vi sällan har en debatt som fördjupar sakfrågorna. Och när argument tar slut blir det tyvärr väldigt ofta personangrepp, härskartekniker och påhopp av olika slag. Att kommunalrådet nu börjar använda Lublins retorik mot oppositionen gör inte saken bättre.

Man glömmer nästan att vi behandlade några beslutsärenden också, däribland Demokratiberedningens slutförslag och en Folkhälsostrategi 2017-2027.

Budgetarbetet återupptogs 29/8 med diskussioner kring prioriterade områden utifrån de äskanden som har inkommit. På eftermiddagen var det dags för kommunstyrelsen med följande ärenden:

 • Budgetuppföljning. Resultatet för KS höjs pga markförsäljning till Bovieran, men saneringskostnaderna kommer att vara ”mycket högre” än förväntat.
 • Försköning Löttorp. Jag tycker att 1 353 000 kr är mycket pengar utöver det som redan beslutats/genomförts. Beslut togs att genomföra de första två stegen (773 000 kr) men att vänta med den tredje (asfaltering av grusparkering).
 • Kronomagasinet. Bifall till anvisning av medel för invändig renovering. När jag ville yrka på att genast sätta igång projektering och upphandling av upprustning av gamla magasinets fasader blev det stopp. Det ansågs vara ett ”nytt ärende”. Jag lämnar nu in en skrivelse till KSAU för behandling.
 • Tilläggsbudget utbildningsnämnden. Det finns uppenbarligen ett stort systemfel i budgetprocessen vad gäller interkommunala ersättningar. Sedan får man uppfattningen att Kommunalrådet (s) och nämndens ordförande (s) inte pratar med varandra, trots samma partifärg. Blev till slut tilläggsbudget på 2,9 mkr.
 • Utbyggnad Byxelkroks hamn. Beslut enligt förslag, alltså att gå vidare med ett 5-stegsplan för utbyggnaden. Budgeterat i dagsläget är 5 + 15 mkr, men totalkostnad beräknas på 40-50 mkr under 4-5 år.
 • Folkhälsoplan. Planen blev antagen, men när jag ville yrka att snarast sätta igång inrättandet av ett Folkhälso- och Trygghetsråd (enligt planens förslag) blev det stopp igen. Tydligen även detta ett ”nytt ärende”. Jag kommer att lämna in en skrivelse till KSAU för behandling.
 • Kulturplan. Planen blev antagen. Huvudfokus i kulturplanen är: Allas rätt till kultur; Att utveckla ett levande kulturarv; Samverkan mellan kultur och andra samhällsområden; Kulturella utvecklingsområden. För att redan under 2018 kunna jobba med dessa utvecklingsområden har utskottet äskat en utvecklingspott på 200 tkr per år.

Övriga möten denna månad, bl a med Näringslivsrådet, BEAB (gata/park).

Marcel van Luijn
Gruppledare
070-3197223
marcel@traject.se


Nyhetsbrev juni

23/06/2017

Genom ett månatligt nyhetsbrev informerar gruppledaren Marcel van Luijn om vad som händer i borgholmspolitiken.

Juni

Kultur- och fritidsutskottet har nu presenterat Kulturplan 2020 med fokus på:

 • Allas rätt till kultur
 • Ett levande kulturarv
 • Samverkan mellan kultur och andra samhällsområden
 • Kulturella utvecklingsområden

För att redan under 2018 kunna jobba med dessa utvecklingsområden har utskottet äskat en utvecklingspott på 200 tkr per år.

Kommunfullmäktige denna månad var nästan en parodi på demokrati. Det tog mer än en halvtimme att ens godkänna dagordningen! För övrigt anmäldes min motion angående implementering av skattekollen på kommunens hemsida. Några viktiga beslut var försäljning av kommunens mark till Bovieran och tilläggsbudgetering för räddningstjänstens personalkostnader enligt nytt RiB-avtal.

Denna månad fortsatte även arbetet med budgetberedningen. Ekonomiavdelningen har nu sammanställt äskanden från nämnder, styrelser och partigrupperna. Den 28 juni ska vi i budgetberedningen diskutera prioriteringsordningen av dessa äskanden.

Den 16 juni besökte KSAU Ölanda flygfält tillsammans med Regionförbundets direktör Helena Nilsson för att diskutera framtida utvecklingsmöjligheter.

Kommunstyrelsen 20/6 hade några stora ärenden på dagordningen:

 • Åkerboskolans ombyggnation KS tog inga beslut men återremitterade ärendet med några specifika utredningsuppdrag, t ex hur man eventuellt kan bygga om (eller nytt) i flera steg. Jag tycker man borde försöka behålla det nyrenoverade köket och gympasalen.
 • Tertialbokslut Behandlas i kommunfullmäktige efter sommaren. Jag kommer att lämna in en protokollsanteckning där jag uttrycker min oro över det stora underskott i både Utbildningsnämnden och Socialnämnden.
 • Anvisning av medel strandpromenad Köpingsbaden Jag är inte nöjd med hanteringen och kommer att lämna in följande protokollsanteckning: ”Det gör mig förbannad att denna fråga har nonchalerats. Redan när lägenhetshotellet vid Sinus planerades lyfte jag frågan om hur strandpromenaden skulle återställas efter att en del av sträckan skulle försvinna pga byggandet. Svaret har hela tiden varit ”det löser vi”. Nu är sommarsäsongen igång utan att det finns en lösning. Dessutom står kommunen för planering och kostnaderna, när man under tiden hade kunnat hitta en lösning tillsammans med Köpingsbadens arrendator.”
 • Medel till bostadsbyggande Fick bifall för yrkandet att kommunen ska prioritera kommunalt bostadsbyggande utanför Borgholms tätort (Löttorp, Rälla, Runsten), som vi kom överens om under gruppmötet.
 • Både Folkhälsostrategi och -plan och Demokratiberedningens slutförslag skickades vidare till kommunfullmäktige utan diskussion i KS (mest pga tidsbrist).
 • Val av styrelse till Miljöfond Detta blev lite konstigt. Majoriteten hade redan tidigare beslutat att det skulle väljas 2 KS-representanter från majoriteten och 1 från oppositionen. Jag föreslog Stig för oppositionens räkning. S föreslog Ilko, FÖ föreslog Mattias och MP föreslog Bertil. Sedan var det ordförandes ”bedömning” att KS skulle välja Mattias och Ilko själv.
 • Presentation av nya kommunchefen Jens Odevall presenterades för kommunstyrelsen. Hjärtligt välkommen Jens!

Igår (torsdag 22/6) var det dags att inviga det nya avsaltningsverket i Sandvik. Mycket folk och uppmärksamhet av olika media. Bra reklam för Öland, Borgholms kommun och det samarbete som har gjort detta projekt möjligt.

Kungen häller avsaltat vatten på en Ölandssolvända under invigningsceremonin i Sandvik

Det är förvisso inget politiskt men jag ville ändå nämna att jag fick äran att hålla ett nationaldagstal i Alböke i år. Vill ni läsa mitt tal kan ni gå in här: nationaldagsfirande.

Övriga möten denna månad, bl a med Framtid Borgholm på Strand Hotell och plansamordningsgruppen.

Carl och jag deltog även på Moderaternas valkonferens i Oskarshamn 13/6 där vi fick mycket matnyttig information om strategier, sociala media och politikutveckling. En viktig sak att nämna är att både riksorganisationen och förbundet i Kalmar län kommer att sätta upp ambitiösa mål när det gäller exponering via sociala media, och då framförallt Facebook. Detta innebär att det vilar ett stort ansvar på alla er som har ett Facebook-konto att aktivt dela, gilla och sprida borgholmsmoderaternas inlägg för att nå så många som möjligt!

Jag önskar er alla en trevlig (mid)sommar!

Marcel van Luijn
Gruppledare
070-3197223
marcel@traject.se


%d bloggare gillar detta: