Nyhetsbrev maj

01/06/2017

Genom ett månatligt nyhetsbrev informerar gruppledaren Marcel van Luijn om vad som händer i borgholmspolitiken.

Maj

Budgetarbetet har fortsatt under denna månad. Budgetberedningen har träffat nämndrepresentanter och budgetdagen hölls 22/5. Sedan lämnade jag in Moderaternas budgetförslag denna vecka.

SKL presenterade 3/5 en utredning om en eventuell sammanslagning av Ölandskommunerna. Nu går arbetet vidare i respektive partigrupper, innan beslut om nästa steg. Borgholmsmoderaterna diskuterade frågan på ett extra gruppmöte. Sedan formulerades vårt ställningstagande och Carl och jag träffade Ölandsbladet för att få ut vårt budskap. Vi ser detta som ett avstamp i diskussionerna och det känns bra att vi borgholmsmoderater är tydliga och på g!

Kultur- och fritidsutskottet tilldelade 2016 års kulturpris till Lennart Sjögren. Vi bearbetade även kulturplanen efter remisstiden och kommer av avsluta arbetet under juni. Den 17/5 hade Kultur- och fritidsutskottet sitt sammanträde på Himmelsberga där vi även diskuterade deras budget, verksamhetsplaner och framtidsvisioner.

Denna månad har ett nytt Näringslivsråd haft två möten, främst för att välja en ordförande och diskutera arbetsformer, förväntningar och prioriterade frågor. Ordförande blev Ölandsbanks Anneli Nilsson.

Den 10/5 var det dags för Ölandsbanks årliga Turism 360 seminarium, med bl a information om turismorganisationens satsningar på mat och cykel. Sedan en animerad föreläsning av Kenth Åkerman om värdskap och bemötande.

Inte många ärenden av större dignitet på månadens kommunfullmäktige den 15/5, men en allmänpolitisk debatt om framtidsvisioner. Där lyfte jag följande frågor som jag anser viktiga för kommunens utveckling framöver:

 • Det politiska arbetet: efterlyser en öppnare debatt om sakfrågor, bättre beslutsunderlag, mer långsiktighet och att tagna beslut genomförs.
 • Näringslivsfrågor: företagsklimatet visar ingen förbättring alls (majoritetens “punktinsatser” kanske inte gör så mycket); vi behöver en näringslivsstrategi för Borgholms kommun.
 • Befolkningsutveckling: fler flexibla detaljplaner ger bättre förutsättningar för bostadsbyggandet; en aktiv personalpolitik för att långsiktigt säkra service i kommunen; en kompetensförsörjningplan.
 • Fastigheter: var är den efterlängtade lokalförsörjningsplanen? Och nu är det dags att infria löftet om trygghetsboende på Ekbacka.
 • Ölands kommun: vi är starkare tillsammans; starkare som en kommun med 25-30 000 invånare, både regionalt och nationellt, när medel ska fördelas för satsningar på t ex infrastruktur och kultur. Men det handlar framförallt om kompetensförsörjning på lång sikt. En större kommun kan bli en attraktivare arbetsgivare.

Under budgetdagen den 22/5 fick vi information om förutsättningarna och äskanden från nämnder och styrelser. Budgetberedningen ska nu prioritera dessa tillsammans med partiernas önskemål.

Månadens sammanträde med kommunstyrelsen hade väldigt många små ärenden på dagordningen. Mest tid tog nog till en diskussion om margarin vs smör, där det till slut fanns flera olika yrkanden. Mitt yrkande ”att BEAB letar efter ett alternativt bordsmargarin UTAN palmolja för att därmed kunna följa SLV rekommendationer att minska halten av mättat fett” (tack Lenamarie för hjälpen!) röstades ned med stor majoritet. Till slut vann huvudförslaget, trots att många tyckte det skulle vara bra med valfrihet och att man inte borde gå ifrån vår Kostpolicy. Budgetuppföljningen handlade mest om Utbildningsnämndens relativt stora underskott (3,2 mkr t o m april).

Ölands kommunalförbunds sammanträde var på Böda Sand, där mycket aktivitet pågår inför sommarsäsongen. Glädjande att vi lyckades komma överens en nytt (lokalt) avtal med Räddningstjänsten och att personalen på norra Öland därmed är kvar!

Det som börjar bli tydligt nu – efter några beslut och framförallt icke-beslut i KSAU – är att det finns en beslutsångest hos majoriteten med kommunalrådet i spetsen. Kan det ha att göra med att man redan nu inte vågar ta ”obekväma” beslut inför valet 2018? Eller att kommunens ekonomi, trots mycket egenberöm, inte är så stark som det har påståtts?

Demokratiberedningen har nu färdigdiskuterat sina förslag och slutdokumentet ska skickas till kommunstyrelsen för behandling i juni, med beslut i fullmäktige i augusti.

Övriga möten denna månad, bl a: med regionförbundet om den nya regionala utvecklingsplanen (RUS); ett ytterligare alliansmöte med C, KD och L; uppstartsmöte om arbetet med en ny översiktsplan; kommunala pensionärsrådet; Plansam, Eon.

Bästa hälsningar,

Marcel van Luijn
Gruppledare
070-3197223
marcel@traject.se

Annonser

Motion: inför Skattekollen i Borgholms kommun

25/05/2017

Nya Moderaterna i Borgholm vill att verktyget Skattekollen ska implementeras på kommunens hemsida.

Vad går våra skattepengar till?

Våra kommuninvånare betalar varje månad in en ganska stor del av sin lön till kommunen för att därmed kunna ta del av våra gemensamma välfärdsresurser. Ofta har man dock ganska dålig koll på vad man får tillbaka för de pengar man betalar in. Till exempel tror svenskarna att 10% av kommunens budget går till politiken och att skolan får mindre än hälften så mycket resurser som den faktiskt får. Det är inte bra för demokratin om invånarna har en felaktig uppfattning om hur kommunens förvaltar skattebetalarnas pengar.

Vad är Skattekollen?

Ett sätt att öka medvetenheten och insynen bland kommuninvånarna är att gå med i Skattekollen. Då matas kommunens data in och sedan kan man som invånare enkelt på kommunens hemsida fylla i sin inkomst och se hur mycket av den som går till exempelvis skola, äldreomsorg, räddningstjänst, kultur eller politisk verksamhet. Siffrorna är kommunens officiella bokslutssiffror som rapporteras in till SCB.

Fördelar för medborgarna

En undersökning vid Uppsala Universitet visar att en Skattekollen-användare

 • i högre utsträckning anser att kommunerna gör ett bra jobb
 • säger sig få en bättre uppfattning om hur skatten fördelas mellan olika kommunala ansvarsområden
 • blir mer intresserad av kommunalpolitik

I dagsläget har ca 50 kommuner infört Skattekollen. Kostnaden beror på kommunens storlek och kommuner upp till 11 000 invånare betalar 850 kr/månad.

Med anledning av ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige besluta

Att      Borgholms kommun snarast ansluter sig till Skattekollen

Att      detta inledningsvis finansieras med medel för den icke tillsatta kommunikatörstjänsten samt att sedan 10 tkr per år avsätts för detta ändamål

Marcel van Luijn
Gruppledare Nya Moderaterna i Borgholms kommun


Moderaternas förslag om trygghetsboende

18/05/2017

Insändare i Ölandsbladet 16 maj 2017.

I en insändare skriver SPF:s Stefan Fosseus om behovet av boendeformer för dem som inte längre kan eller vill bo kvar i eget hus. Förslaget är helt i linje med Moderaternas förslag om trygghetsboende på Ekbacka, vilket jag har drivit sedan drygt två år tillbaka.

När beslutet togs att bygga två nya HVB-korridorer för ensamkommande ungdomar lovade majoriteten att tillgodose Moderaternas önskan att någon form av mellan- eller trygghetsboende skulle etableras på Ekbacka.

Tiden går och det är nu dags att infria dessa löften och börja planera för byggandet snarast. Det skulle ge våra äldre tillgång till en trygg boendemiljö med social samvaro, gemenskap och möjlighet att ha måltider och andra aktiviteter tillsammans. En positiv konsekvens är så klart att dessa äldre lämnar en villa eller lägenhet efter sig, vilket ger snurr på bostadsmarknaden.

Marcel van Luijn (M)
Oppositionsråd


Nyhetsbrev april

30/04/2017

Genom ett månatligt nyhetsbrev informerar gruppledaren Marcel van Luijn om vad som händer i borgholmspolitiken.

April

Denna månad börjar förberedelser till budgetarbetet. KSAU gick igenom underlag till investeringsbudget och samtal har inledd med nämndernas arbetsutskott.

BEAB:s årsstämma hölls fredag 7/4 i Sandvik, där vi även fick möjlighet att titta på avsaltningsverket som börjar ta form nu. På eftermiddagen hade vi en intressant diskussion på BEAB om kostupphandling, hur den fungerar och hur den ev kan förbättras.

     

Den 18/4 skrev Borgholms kommun äntligen på ett avtal med Eon om en miljöfond – det som tidigare kallades för byggdepeng. Vi kommer att skapa ett konto med 3,4 mkr från Eon där kommunen kan dela ut bidrag till projekt som har koppling till havs- och kustnära miljö- och hållbarhetsprojekt.

På fullmäktigesammanträdet behandlades årsbokslut 2016 och det var tydligt att majoriteten och oppositionen har olika syn på vad som var viktigast. Medan kommunalrådet målade upp en bild av att allt var perfekt, med staplar som visade kommunens resultat tillbaka till 1990 (!), valde vi Moderater tillsammans med Centern att betona att det finns en hel del saker som måste förbättras i Borgholms kommun. Det som bekymrar mig personligen mest:

 • Förvaltningernas resultater exkl tillfälliga statsbidrag visar stora minussiffror, t ex kommunstyrelsen -3,7 mkr och socialnämnden -10,2 mkr.
 • Antal anställda har stigit med 56 personer, varav 42 tillsvidare. Har vi råd med ett större kostym när flyktingar nu lämnar kommunen?
 • Sjukfrånvaro har stigit till 8,06% (9,87% inom Soc). Borgholm ligger betydligt över rikssnittet (7%). Sjukfrånvaron endast för Socialförvaltningen kostade kommunen 25 mkr (!) under 2016.
 • Pensionsavgånger de närmaste 5-10 år är en stor utmaning. Det behövs många nya lärare, undersköterskor och vårdbiträden. Samtidigt har hela 76 pers (+41) lämnat tjänsten på egen begäran under 2016.
 • Lärarlönerna halkar fortfarende efter.
 • Rekrytering av nya socialsekreterare gav 0 (!) sökande. Vi har brist på kvalificerad hemtjänstpersonal i vissa områden. Samtidigt har antalet studerande till undersköterska på KomVux minskat drastiskt.

När det gäller investeringar visade kommunalrådet en rad fina bilder, utan att berätta att:

 • Ekbacka HVB-korridorer blev dubbelt så dyrt (9,4 mkr isf 4,2 mkr).
 • Runstens förskola blev dubbelt så dyrt (7,9 mkr isf 4 mkr) och är inte klar än. Inte alla barn får plats, vilket även medför extra driftkostnader.
 • Servicehus Byxelkrok blev dubbelt så dyrt (915 tkr isf 500 tkr) och är inte klar än.
 • Societetsbryggan och Hamnvägen blev dubbelt så dyrt (5,1 mkr isf 2,6 mkr) och kunde inte användas när cruisefartygen kom till staden.

Det ända som inte kommer att blir dubbelt så dyrt är socialförvaltningens nya lokaler på fastigheten Höken, tyvärr (15-20 mkr isf 2 mkr). Därav mina interpellationsfrågor till kommunalrådet, som också behandlades på sammanträdet.

Jag deltog den 19/4 i Landstingets Folkhälsoutskott som hade sammanträde i Borgholm. Åke Åkesson berätta om hälsocentralens arbete med hemsjukvården och vi fick möjlighet att presentera vårt arbete med förebyggande teamet, folkhälsosamordnare mm.

Rekrytering av en ny kommunchef är på gång med intervjuar, och fortsätter till mitten av maj månad.

Kommunstyrelsen behandlade bl a:

 • Förstudie hamnstrategi & redovisning kostnader/intäkter hamnar. Diskussionen i KS efter BEAB:s presentation av materialet tydliggör att det krävs mycket mer arbete för att åtstadkomma en tillfredsställande lösning vad gäller kommunens hamnar – investeringsnivåer, prioriteringar, driftsformer mm. Jag tycker ffa att kommunen/KS som ägare borde ha en genomgående diskussion om vilken vision och långsiktiga mål vi har med hamnarna. Även beställarens (KS) roll gentemot utförarens (BEAB) borde förtydligas. Vissa slutsatser i förstudien saknar underbygda argument.
 • Budgetuppföljning mars 2017. Ett stort minus i utfallet (om man bortser från tillfälliga statsbidrag) sedan augusti 2016, mest pga att vissa delar av kommunens förvaltningar har för stor kostym i förhållande till verksamhetens storlek efter den stora flyktingmottagningen 2015-2016.
 • Bänkar Vedkajen. Jag yrkade för två år sedan ”att omedelbart sätta igång processen att söka en lämplig arrendator på Vedkajen”. Efter flera påtryckningar har ärendet nu tagits upp igen, och därför är det glädjande att en enig KS besluta att inte satsa 75 000 kr på 6 fasta bänkar på Vedkajen.
 • Delägarskap Inera AB. Dagens enda votering slutade 6-4. M, KD och C röstade emot efter mitt avslagsyrkande. Beslutas av kommunfullmäktige. Jag gillar inte att en kommun genom att köpa aktier i Inera AB ”har rätt att köpa tjänster av företaget utan föregående upphandling”. Det innebär alltså att man för 42 500 kr köper rätten att sätta en offentlig upphandling (LOU) ur spelet. Dessutom: hur vet vi att Inera AB är bästa leverantör för Borgholms kommun om vi inte genomför en offentlig upphandling?
 • Styrelse Miljöfond vindkraftetablering Eon. KS beslutade att tillsätta en styrelse med representanter från BEAB, SBF, Eon och ”politiken”. kommunalrådet tyckte det var ”ödmjukt och generöst” av honom att föreslå 3 politiker från ”majoriteten” och 2 från oppositionen. Nja. Vi får återkomma efter vårt alliansmöte med två namn.

Den 2 april deltog ett antal borgholmsmoderater på förbundsstämman i Färjestaden, och 26/4 deltog Anna och jag i sammanträdet med den nyvalda förbundsstyrelsen. Separata mejl med vad som pågår skickades ut.

Övriga möten denna månad, bl a: Ölands kommunalförbundets AU (ersättare för Sofie Loirendal), folkhälsoplan, demokratiberedningen.

Bästa hälsningar,

Marcel van Luijn
Gruppledare
070-3197223
marcel@traject.se


Nyhetsbrev mars

31/03/2017

Genom ett månatligt nyhetsbrev informerar gruppledaren Marcel van Luijn om vad som händer i borgholmspolitiken.

Mars

Besökte ett frukostmöte hos Edith & Julia i Rälla där Staffan Smedfors berättade om turismorganisationens arbete och framtidsvisioner.

Onsdagsfika på Edith & Julia i Rälla

I Kultur- och fritidsutskottet har vi arbetat fram en ny kulturplan. Dokumentet går nu ut på en remissrunda, bl a till partigrupper. Samtidigt kommer Landstingets kulturnämnd att ta fram en kulturplan för Kalmar län. Ett första dialogmöte om detta hölls på 30 mars, där jag bl a tryckte på utvecklingsmöjligheter kring digitaliseringen av vårt kulturarv och vrakriket.

Den 14 mars fick vi i KSAU en redovisning av LUPP-enkäten som genomfördes bland eleverna i åk8 i hösten 2015. Eftersom skolan var aktivt involverat i arbetet var svarsfrekvensen 100 %! Efter redovisning av enkätsvar diskuterade vi resultaten och möjliga åtgårder i olika grupper tillsammans med bl a elever från Åkerboskolan.

Folkhälsosamordnare Jhenny och Ungdomssamordnare Agnes inleder LUPP-dagen

Demokratiberedningen har nu tagit fram olika förslag som först presenteras vid tre tillfällen ute i kommunen (28 mars i Långlöt, 29 mars i Källa och 4 april i Borgholm). Efter dessa återkopplingsträffar kommer beredningen att skicka förslagen till fullmäktige för beslut.

 • Kommunfullmäktige den 13 mars var relativt händelsefattig. Några ”höjdpunkter”:
  KD:s Sofie Svensson ersätter Marcus Bergenheim som erästtare i Socialnämnden (på M:s mandat). Välkommen Sofie!
 • En väldigt otydlig förstudie kring hamnverksamheten fick ytterligare 150 tkr i tilläggsbudget.
 • Nästa fullmäktigeberedning ska handla om ”Sveriges bästa äldreomsorg”, vilket jag försökte sätta på dagordningen redan i mars 2015. Ledamöter kommer att tillsättas vid augustisammanträdet.
 • Kommunalrådet röstade mot sin egen motion om en akut handlingsprogram ang befolkningsutvecklingen (som han lämnade in under 2014 års valrörelse).

Kommunstyrelsens sammanträde 21 mars handlade till stor del om årsredovisningen 2016. Bokslutet ska upp till kommunfullmäktige i april där vi lär ha samma diskussion igen, men redovisningen visar generellt vad vi redan visste om 2016, nämligen att:

 • Det ekonomiska resultatet är ett stort plus, varav minst hälften kommer från statsbidrag som följd av flyktingmottagandet
 • antalet anställda har stigit med 56 personer, varav 42 tillsvidare
 • sjukfrånvaron har stigit med 0,83% till 8,06% (9,87% inom Soc)
 • pensionsavgångarna de närmaste 10 år innebär att det kommer att behövas minst 39 nya lärare, 64 nya undersköterskor och 39 nya vårdbiträden… om inte fler säger upp sig under tiden
 • hela 76 personer (+41) lämnade tjänsten på egen begäran under 2016
 • de flesta investeringar har fallit ut (mycket) dyrare än budgeterat

Budgetuppföljning för februari visar höga personalkostnader inom skolan pga minskat antalet assylsökande elever. Socialnämndens resultat exklusive ensamkommande ungdomar är -1,2 mkr (noterade att Ölandsbladet valde istället att skriva en artikel om att det går jättebra för nämnden).

Sedan beslutade KS att överföra nästan 4 mkr i drift från resultatet 2016 till 2017, vilket enligt ekonomerna belastar resultatet för 2017. Det rimmar illa med kommunalrådets mantra att ”varje år är en ny match i sig”.
Ärendet ang ”utökad dispens gällande återströmningsskydd” resulterade i dagens enda votering, vilken slutade med 6 ja, 2 nej och 3 avstår. Jag tycker det är anmärkningsvärt att ett ärende som väckte så mycket debatt innan valet och var så angeläget att hantera av den nya majoriteten, nu inte kommer att hanteras alls under hela mandatperioden. Sedan förstår jag att detta beror till stor del på BEAB:s utredningskapacitet. Thomas och jag avstod, Centern röstade nej.

Trots en heldag med KSAU den 28 mars hann vi inte behandla alla ärenden. Det som beslutades i korthet:

 • Bevilja bidrag/sponsring till Öland Spirar 2017.
 • Ge föreningar i kommunen möjlighet till max 15 tkr i bidrag för filberanslutning av sina fastigheter.
 • Utredning om bättre lokaler för hemtjänsten och hälso/sjukvård i centrum och mellersta. Jag fick med två tilläggsyrkanden, nämligen
  att denna utredning ska inkludera möjligheterna att ordna bättre lokallösningarer på plats i Köpingsvik, t ex genom ombyggnation eller paviljonger i Soldalen eller utplacering av (en del av) verksamheterna till Köpings skolas fastighet, samt
  att denna utredning ska inkludera förslag på hur parkeringsproblematiken med ca 20 fler bilar från Köpingsvik ska lösas, om centralisering i Borgholm sker.
 • Etablering av verksamhet på Vedkajen. För 2 år sedan (!) yrkade jag ”att omedelbart sätta igång processen att söka en lämplig arrendator”. Det visar sig att det fanns flera intresserade aktörer att driva verksamhet på vedkajen, men att detta ”återtogs från dagordningen”. Ni får gissa av vem. Nu går vi vidare med detta inför säsongen 2018.
 • Ärendet ”Anvisning av medel till bänkar på Vedkajen” lämnades över till KS utan förslag eftersom varken jag eller Sofie var beredda att bifalla detta.

Vedkajen star fortfarende tomt trots beslut i 2015 att omedelbart söka en lämplig arrendator

Övrigt denna månad bl a: möte med intressenter om flygplatsen Ölandas framtid, Plansamordningsgruppen, möte med bl a PEAB om yttre hamnens utveckling, träff med MercuryUrval om kommunchefsrekryteringen, Ölands kommunalförbund, branschmöte om bostadsbyggandet, möte med LRF, och medverkan i chefsintroduktion.

Bästa hälsningar,
Marcel van Luijn
Gruppledare
070-3197223
marcel@traject.se


Nyhetsbrev februari

01/03/2017

Genom ett månatligt nyhetsbrev informerar gruppledaren Marcel van Luijn om vad som händer i borgholmspolitiken.

Februari

Besökte ett frukostmöte hos Edith & Julia i Rälla där näringslivsutvecklare Henrik Linnarsson berättade om kommunens arbete med näringslivsfrågor.

frukost-ralla

Näringslivsutvecklaren besöker Edith & Julias traditionella frukostträff

Vid ett extra gruppledareträff den 13:e diskuterades många frågor som (delvis) har med vår arbetsordning och den demokratiska processen att göra. Det behövdes verkligen och jag hoppas att det kommer fler tillfällen.

Bokslut 2016 har inte publicerats än men arbetet med budget 2018 är redan igång! Ett kickoff-möte hölls 14/2 för att diskutera förutsättningarna och tidsplanen. Det som är viktigt att notera är att i år ska partigruppernas äskanden komma in senast 30 maj.

En ny kulturplan är på väg att bli färdig nu. Kultur- och fritidsutskottet kommer ha ett utkast redo för remiss i början av mars. Utskottet diskuterade även utvecklingen av Åkerbobadet, med bl a ökade öppettider (lördagar kl 11-15) och fler aktiviteter (vattengympa på torsdagar och lek & plask på lördagar). Väldigt positivt!

Jag deltog även i ett möte med representanter från Cityföreningen för att lysna på synpunkter och önskemål angående uteserveringar, skyltning och varuexponeringen i Borgholms centrum. Personligen tycker jag att vi ska skapa möjligheter att utöka uteserveringsytor på Borgholms torg.

Månadens sista dag bjöd bl a på ett kommunstyrelsesammanträde, med följande höjdpunkter:

 • Rekryteringsprocess av chefer KS
  Även fortsättningsvis delegerar till KSAU/Personalutskottet att sköta själva processen tillsammans med HR-avdelningen. Krav-specen kommer att förankras i KS.
 • Kommunstyrelsens internbudget 2017
  Många omfördelningar, t ex när det gäller kost/städ i förvaltningarna och pga att kommunen nu får en egen fastighetsorganisation. Även beslut om Cityföreningens bidragsansökan. Jag föreslog på KSAU några timmar innan att avsätta 250 tkr som ett engångsbelopp under 2017. Efter mycket diskussion blev det bifall med finansiering inom ram.
 • Anvisning av medel till projektet Höken
  Vårt yrkande att ett sådant stort beslut ska tas i kommunfullmäktige fick avslag. Vi reserverar oss skriftligt mot beslutet. Även SD reserverade sig vilket enligt kommunalrådet innebär att ”Moderaterna samarbetar med SD”. Vad ska man säga?
 • Max 250 tkr för rekrytering av kommunchef tas på årets resultat.
 • Renovering av servicebyggnaden i Böda hamn
  Den beräknade kostnaden ändrades från 2 mkr till 2,6 mkr, vilket ändå bara är en ”grov kalkyl”. Jag tycker fortfarende att vi borde avvakta till hamnutredningen är klar, men den ska nu tydligen inte ge svar på underhålls- och investeringsfrågor. Vi lämnar en protokollsanteckning. Det tillkom en extra punkt om servicebyggnaden i Byxelkrok. Efter 500 tkr i budget och 800 tkr i verkliga kostnader ”upptäckar” man nu att taket läcker och vattenskador har uppstått. KS delegerade till KSAU att ta dem beslut som krävs.
 • Tilläggsbudget 2017, förstudie hamnverksamheten
  Utöver de beviljade 100 tkr för genomförande av denna förstudie tillkommer nu 150 tkr i utredningskostnader. Beslutas i kommunfullmäktige.
ulfwikstrom

Ulf Wikström berättar om sitt företag inför Moderaternas gruppmöte

Vårt gruppmöte 27/2 hölls på KMP Pellet Heating AB i Borgholm, där ägaren Ulf Wikström berättade om företagets etablering och utveckling.

Övrigt denna månad bl a Pensionärsrådet och Plansamordningsgruppen. Inget kommunfullmäktigesammanträde denna månad pga för få ärenden.

Bästa hälsningar,

Marcel van Luijn
Gruppledare
070-3197223
marcel@traject.se


Kostnadschock på Höken

11/02/2017

Denna artikel publicerades i Ölandsbladet, lördag 11 februari 2017.

Ekbacka ansågs för dyrt, nu börjar notan för socialförvaltningens flytt till Höken nå samma belopp.

14,9 miljoner kronor – efter avlutad anbudsprocess står det klart att där landar notan för att bygga om på fastigheten Höken i Borgholm.

Beloppet överstiger vida det maxtak fullmäktige något luddigt formulerade fram 2015 i samband med köpet av den åtta miljoner kronor dyra fastigheten: ”Direkt fastighetsanpassning får maximalt kosta två miljoner kronor.”

Köpet orsakade politisk strid då och oppositionsrådet Marcel van Luijn (M) är inte gladare i dag.

– Jag är chockad och så klart inte nöjd, säger han och anser att den styrande majoriteten med kommunalrådet Ilko Corkovic (S) i spetsen skönmålat ombyggnadskostnaden.

– Det var ”bara att flytta in”, kommunalrådet visste ju, han hade jobbat i lokalerna.

– Jag ser det som ett oerhört bekymmer att man inför fullmäktige förespeglade en billig lösning och sedan hamnar totalkostnaden långt därutöver, säger Marcel van Luijn och befarar att kostnaden passerar 30 miljoner, i paritet med vad socialförvaltningens flytt till Ekbacka skulle ha kostat.

Dessutom kritiserar han kommunalrådet för löftesbrott gällande sista-datum för inflyttning, utlovade datum som sedan passerats eller kommer att passeras.

– Tre brutna löften i rad är lite oroväckande, hur ser han på den saken nu? Majoriteten har en hel del att förklara för fullmäktige.

Kritiken till trots lär anbudet godkännas av kommunstyrelsen.

– Jag vill inte förhala processen, det finns inga andra alternativ kvar. Det är hög tid för personalen på socialförvaltningen att få bra arbetsmiljö, säger Marcel van Luijn.

Kommunalrådet Ilko Corkovic är inte överraskad över kritiken och är själv besviken.

– Jag hade gärna sett ett lägre belopp. Men det har gått två år sedan köpet och vi har överhettad byggsektor som tillsammans med de krav som ställs på ombyggnationen drivit upp priset.

Ilko Corkovic anser att en satsning på Ekbacka dels blivit dyrare än Höken, dels omöjliggjort nu genomförda investeringar.

– Sätter man ihop pusselbitarna har skattebetalarna vunnit på Höken, vi har inte förlorat på affären.

Bland ”pusselbitarna” Ilko Corkovic räknar upp finns bland annat hyresintäkter genom uthyrning till Arbetsförmedlingen, boende till ensamkommande där kommunen undvikit dyra externa boendeformer och i förlängningen tvärtom fått betydande intäkter, samt ny tomtmark som ska planläggas för bostadsändamål.

– Men framför allt handlar detta om att få bra arbetsplatser för socialförvaltningen. Nu får vi 60 arbetsplatser i en energieffektiviserad byggnad med bra ventilation.

Hur ser du på kritiken om löftesbrott?

– Jag är självkritisk, men vi måste också tänka på den situation vi var i. Flyktingkrisen gjorde att vi inte kunde leverera på alla områden, det handlade om att folk skulle få tak över huvudet.

– Och nu tutar vi i gång och jag vill tacka personalen för att de stått ut och väntat.

Planeringen är klart för inflyttning, om allt löper som tänkt, i mitten av det sista kvartalet i år.

Finansiellt ska prislappen för Höken inte vara något bekymmer. Vad Ölandsbladet erfar är fjolårets resultat det bästa någonsin, dessutom är likviditeten mycket god. Bokslutet 2016 ska presenteras vid en presskonferens på måndag.


%d bloggare gillar detta: