Moderaternas förslag om trygghetsboende

18/05/2017

Insändare i Ölandsbladet 16 maj 2017.

I en insändare skriver SPF:s Stefan Fosseus om behovet av boendeformer för dem som inte längre kan eller vill bo kvar i eget hus. Förslaget är helt i linje med Moderaternas förslag om trygghetsboende på Ekbacka, vilket jag har drivit sedan drygt två år tillbaka.

När beslutet togs att bygga två nya HVB-korridorer för ensamkommande ungdomar lovade majoriteten att tillgodose Moderaternas önskan att någon form av mellan- eller trygghetsboende skulle etableras på Ekbacka.

Tiden går och det är nu dags att infria dessa löften och börja planera för byggandet snarast. Det skulle ge våra äldre tillgång till en trygg boendemiljö med social samvaro, gemenskap och möjlighet att ha måltider och andra aktiviteter tillsammans. En positiv konsekvens är så klart att dessa äldre lämnar en villa eller lägenhet efter sig, vilket ger snurr på bostadsmarknaden.

Marcel van Luijn (M)
Oppositionsråd

Annonser

Nyhetsbrev april

30/04/2017

Genom ett månatligt nyhetsbrev informerar gruppledaren Marcel van Luijn om vad som händer i borgholmspolitiken.

April

Denna månad börjar förberedelser till budgetarbetet. KSAU gick igenom underlag till investeringsbudget och samtal har inledd med nämndernas arbetsutskott.

BEAB:s årsstämma hölls fredag 7/4 i Sandvik, där vi även fick möjlighet att titta på avsaltningsverket som börjar ta form nu. På eftermiddagen hade vi en intressant diskussion på BEAB om kostupphandling, hur den fungerar och hur den ev kan förbättras.

     

Den 18/4 skrev Borgholms kommun äntligen på ett avtal med Eon om en miljöfond – det som tidigare kallades för byggdepeng. Vi kommer att skapa ett konto med 3,4 mkr från Eon där kommunen kan dela ut bidrag till projekt som har koppling till havs- och kustnära miljö- och hållbarhetsprojekt.

På fullmäktigesammanträdet behandlades årsbokslut 2016 och det var tydligt att majoriteten och oppositionen har olika syn på vad som var viktigast. Medan kommunalrådet målade upp en bild av att allt var perfekt, med staplar som visade kommunens resultat tillbaka till 1990 (!), valde vi Moderater tillsammans med Centern att betona att det finns en hel del saker som måste förbättras i Borgholms kommun. Det som bekymrar mig personligen mest:

 • Förvaltningernas resultater exkl tillfälliga statsbidrag visar stora minussiffror, t ex kommunstyrelsen -3,7 mkr och socialnämnden -10,2 mkr.
 • Antal anställda har stigit med 56 personer, varav 42 tillsvidare. Har vi råd med ett större kostym när flyktingar nu lämnar kommunen?
 • Sjukfrånvaro har stigit till 8,06% (9,87% inom Soc). Borgholm ligger betydligt över rikssnittet (7%). Sjukfrånvaron endast för Socialförvaltningen kostade kommunen 25 mkr (!) under 2016.
 • Pensionsavgånger de närmaste 5-10 år är en stor utmaning. Det behövs många nya lärare, undersköterskor och vårdbiträden. Samtidigt har hela 76 pers (+41) lämnat tjänsten på egen begäran under 2016.
 • Lärarlönerna halkar fortfarende efter.
 • Rekrytering av nya socialsekreterare gav 0 (!) sökande. Vi har brist på kvalificerad hemtjänstpersonal i vissa områden. Samtidigt har antalet studerande till undersköterska på KomVux minskat drastiskt.

När det gäller investeringar visade kommunalrådet en rad fina bilder, utan att berätta att:

 • Ekbacka HVB-korridorer blev dubbelt så dyrt (9,4 mkr isf 4,2 mkr).
 • Runstens förskola blev dubbelt så dyrt (7,9 mkr isf 4 mkr) och är inte klar än. Inte alla barn får plats, vilket även medför extra driftkostnader.
 • Servicehus Byxelkrok blev dubbelt så dyrt (915 tkr isf 500 tkr) och är inte klar än.
 • Societetsbryggan och Hamnvägen blev dubbelt så dyrt (5,1 mkr isf 2,6 mkr) och kunde inte användas när cruisefartygen kom till staden.

Det ända som inte kommer att blir dubbelt så dyrt är socialförvaltningens nya lokaler på fastigheten Höken, tyvärr (15-20 mkr isf 2 mkr). Därav mina interpellationsfrågor till kommunalrådet, som också behandlades på sammanträdet.

Jag deltog den 19/4 i Landstingets Folkhälsoutskott som hade sammanträde i Borgholm. Åke Åkesson berätta om hälsocentralens arbete med hemsjukvården och vi fick möjlighet att presentera vårt arbete med förebyggande teamet, folkhälsosamordnare mm.

Rekrytering av en ny kommunchef är på gång med intervjuar, och fortsätter till mitten av maj månad.

Kommunstyrelsen behandlade bl a:

 • Förstudie hamnstrategi & redovisning kostnader/intäkter hamnar. Diskussionen i KS efter BEAB:s presentation av materialet tydliggör att det krävs mycket mer arbete för att åtstadkomma en tillfredsställande lösning vad gäller kommunens hamnar – investeringsnivåer, prioriteringar, driftsformer mm. Jag tycker ffa att kommunen/KS som ägare borde ha en genomgående diskussion om vilken vision och långsiktiga mål vi har med hamnarna. Även beställarens (KS) roll gentemot utförarens (BEAB) borde förtydligas. Vissa slutsatser i förstudien saknar underbygda argument.
 • Budgetuppföljning mars 2017. Ett stort minus i utfallet (om man bortser från tillfälliga statsbidrag) sedan augusti 2016, mest pga att vissa delar av kommunens förvaltningar har för stor kostym i förhållande till verksamhetens storlek efter den stora flyktingmottagningen 2015-2016.
 • Bänkar Vedkajen. Jag yrkade för två år sedan ”att omedelbart sätta igång processen att söka en lämplig arrendator på Vedkajen”. Efter flera påtryckningar har ärendet nu tagits upp igen, och därför är det glädjande att en enig KS besluta att inte satsa 75 000 kr på 6 fasta bänkar på Vedkajen.
 • Delägarskap Inera AB. Dagens enda votering slutade 6-4. M, KD och C röstade emot efter mitt avslagsyrkande. Beslutas av kommunfullmäktige. Jag gillar inte att en kommun genom att köpa aktier i Inera AB ”har rätt att köpa tjänster av företaget utan föregående upphandling”. Det innebär alltså att man för 42 500 kr köper rätten att sätta en offentlig upphandling (LOU) ur spelet. Dessutom: hur vet vi att Inera AB är bästa leverantör för Borgholms kommun om vi inte genomför en offentlig upphandling?
 • Styrelse Miljöfond vindkraftetablering Eon. KS beslutade att tillsätta en styrelse med representanter från BEAB, SBF, Eon och ”politiken”. kommunalrådet tyckte det var ”ödmjukt och generöst” av honom att föreslå 3 politiker från ”majoriteten” och 2 från oppositionen. Nja. Vi får återkomma efter vårt alliansmöte med två namn.

Den 2 april deltog ett antal borgholmsmoderater på förbundsstämman i Färjestaden, och 26/4 deltog Anna och jag i sammanträdet med den nyvalda förbundsstyrelsen. Separata mejl med vad som pågår skickades ut.

Övriga möten denna månad, bl a: Ölands kommunalförbundets AU (ersättare för Sofie Loirendal), folkhälsoplan, demokratiberedningen.

Bästa hälsningar,

Marcel van Luijn
Gruppledare
070-3197223
marcel@traject.se


Nyhetsbrev mars

31/03/2017

Genom ett månatligt nyhetsbrev informerar gruppledaren Marcel van Luijn om vad som händer i borgholmspolitiken.

Mars

Besökte ett frukostmöte hos Edith & Julia i Rälla där Staffan Smedfors berättade om turismorganisationens arbete och framtidsvisioner.

Onsdagsfika på Edith & Julia i Rälla

I Kultur- och fritidsutskottet har vi arbetat fram en ny kulturplan. Dokumentet går nu ut på en remissrunda, bl a till partigrupper. Samtidigt kommer Landstingets kulturnämnd att ta fram en kulturplan för Kalmar län. Ett första dialogmöte om detta hölls på 30 mars, där jag bl a tryckte på utvecklingsmöjligheter kring digitaliseringen av vårt kulturarv och vrakriket.

Den 14 mars fick vi i KSAU en redovisning av LUPP-enkäten som genomfördes bland eleverna i åk8 i hösten 2015. Eftersom skolan var aktivt involverat i arbetet var svarsfrekvensen 100 %! Efter redovisning av enkätsvar diskuterade vi resultaten och möjliga åtgårder i olika grupper tillsammans med bl a elever från Åkerboskolan.

Folkhälsosamordnare Jhenny och Ungdomssamordnare Agnes inleder LUPP-dagen

Demokratiberedningen har nu tagit fram olika förslag som först presenteras vid tre tillfällen ute i kommunen (28 mars i Långlöt, 29 mars i Källa och 4 april i Borgholm). Efter dessa återkopplingsträffar kommer beredningen att skicka förslagen till fullmäktige för beslut.

 • Kommunfullmäktige den 13 mars var relativt händelsefattig. Några ”höjdpunkter”:
  KD:s Sofie Svensson ersätter Marcus Bergenheim som erästtare i Socialnämnden (på M:s mandat). Välkommen Sofie!
 • En väldigt otydlig förstudie kring hamnverksamheten fick ytterligare 150 tkr i tilläggsbudget.
 • Nästa fullmäktigeberedning ska handla om ”Sveriges bästa äldreomsorg”, vilket jag försökte sätta på dagordningen redan i mars 2015. Ledamöter kommer att tillsättas vid augustisammanträdet.
 • Kommunalrådet röstade mot sin egen motion om en akut handlingsprogram ang befolkningsutvecklingen (som han lämnade in under 2014 års valrörelse).

Kommunstyrelsens sammanträde 21 mars handlade till stor del om årsredovisningen 2016. Bokslutet ska upp till kommunfullmäktige i april där vi lär ha samma diskussion igen, men redovisningen visar generellt vad vi redan visste om 2016, nämligen att:

 • Det ekonomiska resultatet är ett stort plus, varav minst hälften kommer från statsbidrag som följd av flyktingmottagandet
 • antalet anställda har stigit med 56 personer, varav 42 tillsvidare
 • sjukfrånvaron har stigit med 0,83% till 8,06% (9,87% inom Soc)
 • pensionsavgångarna de närmaste 10 år innebär att det kommer att behövas minst 39 nya lärare, 64 nya undersköterskor och 39 nya vårdbiträden… om inte fler säger upp sig under tiden
 • hela 76 personer (+41) lämnade tjänsten på egen begäran under 2016
 • de flesta investeringar har fallit ut (mycket) dyrare än budgeterat

Budgetuppföljning för februari visar höga personalkostnader inom skolan pga minskat antalet assylsökande elever. Socialnämndens resultat exklusive ensamkommande ungdomar är -1,2 mkr (noterade att Ölandsbladet valde istället att skriva en artikel om att det går jättebra för nämnden).

Sedan beslutade KS att överföra nästan 4 mkr i drift från resultatet 2016 till 2017, vilket enligt ekonomerna belastar resultatet för 2017. Det rimmar illa med kommunalrådets mantra att ”varje år är en ny match i sig”.
Ärendet ang ”utökad dispens gällande återströmningsskydd” resulterade i dagens enda votering, vilken slutade med 6 ja, 2 nej och 3 avstår. Jag tycker det är anmärkningsvärt att ett ärende som väckte så mycket debatt innan valet och var så angeläget att hantera av den nya majoriteten, nu inte kommer att hanteras alls under hela mandatperioden. Sedan förstår jag att detta beror till stor del på BEAB:s utredningskapacitet. Thomas och jag avstod, Centern röstade nej.

Trots en heldag med KSAU den 28 mars hann vi inte behandla alla ärenden. Det som beslutades i korthet:

 • Bevilja bidrag/sponsring till Öland Spirar 2017.
 • Ge föreningar i kommunen möjlighet till max 15 tkr i bidrag för filberanslutning av sina fastigheter.
 • Utredning om bättre lokaler för hemtjänsten och hälso/sjukvård i centrum och mellersta. Jag fick med två tilläggsyrkanden, nämligen
  att denna utredning ska inkludera möjligheterna att ordna bättre lokallösningarer på plats i Köpingsvik, t ex genom ombyggnation eller paviljonger i Soldalen eller utplacering av (en del av) verksamheterna till Köpings skolas fastighet, samt
  att denna utredning ska inkludera förslag på hur parkeringsproblematiken med ca 20 fler bilar från Köpingsvik ska lösas, om centralisering i Borgholm sker.
 • Etablering av verksamhet på Vedkajen. För 2 år sedan (!) yrkade jag ”att omedelbart sätta igång processen att söka en lämplig arrendator”. Det visar sig att det fanns flera intresserade aktörer att driva verksamhet på vedkajen, men att detta ”återtogs från dagordningen”. Ni får gissa av vem. Nu går vi vidare med detta inför säsongen 2018.
 • Ärendet ”Anvisning av medel till bänkar på Vedkajen” lämnades över till KS utan förslag eftersom varken jag eller Sofie var beredda att bifalla detta.

Vedkajen star fortfarende tomt trots beslut i 2015 att omedelbart söka en lämplig arrendator

Övrigt denna månad bl a: möte med intressenter om flygplatsen Ölandas framtid, Plansamordningsgruppen, möte med bl a PEAB om yttre hamnens utveckling, träff med MercuryUrval om kommunchefsrekryteringen, Ölands kommunalförbund, branschmöte om bostadsbyggandet, möte med LRF, och medverkan i chefsintroduktion.

Bästa hälsningar,
Marcel van Luijn
Gruppledare
070-3197223
marcel@traject.se


Nyhetsbrev februari

01/03/2017

Genom ett månatligt nyhetsbrev informerar gruppledaren Marcel van Luijn om vad som händer i borgholmspolitiken.

Februari

Besökte ett frukostmöte hos Edith & Julia i Rälla där näringslivsutvecklare Henrik Linnarsson berättade om kommunens arbete med näringslivsfrågor.

frukost-ralla

Näringslivsutvecklaren besöker Edith & Julias traditionella frukostträff

Vid ett extra gruppledareträff den 13:e diskuterades många frågor som (delvis) har med vår arbetsordning och den demokratiska processen att göra. Det behövdes verkligen och jag hoppas att det kommer fler tillfällen.

Bokslut 2016 har inte publicerats än men arbetet med budget 2018 är redan igång! Ett kickoff-möte hölls 14/2 för att diskutera förutsättningarna och tidsplanen. Det som är viktigt att notera är att i år ska partigruppernas äskanden komma in senast 30 maj.

En ny kulturplan är på väg att bli färdig nu. Kultur- och fritidsutskottet kommer ha ett utkast redo för remiss i början av mars. Utskottet diskuterade även utvecklingen av Åkerbobadet, med bl a ökade öppettider (lördagar kl 11-15) och fler aktiviteter (vattengympa på torsdagar och lek & plask på lördagar). Väldigt positivt!

Jag deltog även i ett möte med representanter från Cityföreningen för att lysna på synpunkter och önskemål angående uteserveringar, skyltning och varuexponeringen i Borgholms centrum. Personligen tycker jag att vi ska skapa möjligheter att utöka uteserveringsytor på Borgholms torg.

Månadens sista dag bjöd bl a på ett kommunstyrelsesammanträde, med följande höjdpunkter:

 • Rekryteringsprocess av chefer KS
  Även fortsättningsvis delegerar till KSAU/Personalutskottet att sköta själva processen tillsammans med HR-avdelningen. Krav-specen kommer att förankras i KS.
 • Kommunstyrelsens internbudget 2017
  Många omfördelningar, t ex när det gäller kost/städ i förvaltningarna och pga att kommunen nu får en egen fastighetsorganisation. Även beslut om Cityföreningens bidragsansökan. Jag föreslog på KSAU några timmar innan att avsätta 250 tkr som ett engångsbelopp under 2017. Efter mycket diskussion blev det bifall med finansiering inom ram.
 • Anvisning av medel till projektet Höken
  Vårt yrkande att ett sådant stort beslut ska tas i kommunfullmäktige fick avslag. Vi reserverar oss skriftligt mot beslutet. Även SD reserverade sig vilket enligt kommunalrådet innebär att ”Moderaterna samarbetar med SD”. Vad ska man säga?
 • Max 250 tkr för rekrytering av kommunchef tas på årets resultat.
 • Renovering av servicebyggnaden i Böda hamn
  Den beräknade kostnaden ändrades från 2 mkr till 2,6 mkr, vilket ändå bara är en ”grov kalkyl”. Jag tycker fortfarende att vi borde avvakta till hamnutredningen är klar, men den ska nu tydligen inte ge svar på underhålls- och investeringsfrågor. Vi lämnar en protokollsanteckning. Det tillkom en extra punkt om servicebyggnaden i Byxelkrok. Efter 500 tkr i budget och 800 tkr i verkliga kostnader ”upptäckar” man nu att taket läcker och vattenskador har uppstått. KS delegerade till KSAU att ta dem beslut som krävs.
 • Tilläggsbudget 2017, förstudie hamnverksamheten
  Utöver de beviljade 100 tkr för genomförande av denna förstudie tillkommer nu 150 tkr i utredningskostnader. Beslutas i kommunfullmäktige.
ulfwikstrom

Ulf Wikström berättar om sitt företag inför Moderaternas gruppmöte

Vårt gruppmöte 27/2 hölls på KMP Pellet Heating AB i Borgholm, där ägaren Ulf Wikström berättade om företagets etablering och utveckling.

Övrigt denna månad bl a Pensionärsrådet och Plansamordningsgruppen. Inget kommunfullmäktigesammanträde denna månad pga för få ärenden.

Bästa hälsningar,

Marcel van Luijn
Gruppledare
070-3197223
marcel@traject.se


Kostnadschock på Höken

11/02/2017

Denna artikel publicerades i Ölandsbladet, lördag 11 februari 2017.

Ekbacka ansågs för dyrt, nu börjar notan för socialförvaltningens flytt till Höken nå samma belopp.

14,9 miljoner kronor – efter avlutad anbudsprocess står det klart att där landar notan för att bygga om på fastigheten Höken i Borgholm.

Beloppet överstiger vida det maxtak fullmäktige något luddigt formulerade fram 2015 i samband med köpet av den åtta miljoner kronor dyra fastigheten: ”Direkt fastighetsanpassning får maximalt kosta två miljoner kronor.”

Köpet orsakade politisk strid då och oppositionsrådet Marcel van Luijn (M) är inte gladare i dag.

– Jag är chockad och så klart inte nöjd, säger han och anser att den styrande majoriteten med kommunalrådet Ilko Corkovic (S) i spetsen skönmålat ombyggnadskostnaden.

– Det var ”bara att flytta in”, kommunalrådet visste ju, han hade jobbat i lokalerna.

– Jag ser det som ett oerhört bekymmer att man inför fullmäktige förespeglade en billig lösning och sedan hamnar totalkostnaden långt därutöver, säger Marcel van Luijn och befarar att kostnaden passerar 30 miljoner, i paritet med vad socialförvaltningens flytt till Ekbacka skulle ha kostat.

Dessutom kritiserar han kommunalrådet för löftesbrott gällande sista-datum för inflyttning, utlovade datum som sedan passerats eller kommer att passeras.

– Tre brutna löften i rad är lite oroväckande, hur ser han på den saken nu? Majoriteten har en hel del att förklara för fullmäktige.

Kritiken till trots lär anbudet godkännas av kommunstyrelsen.

– Jag vill inte förhala processen, det finns inga andra alternativ kvar. Det är hög tid för personalen på socialförvaltningen att få bra arbetsmiljö, säger Marcel van Luijn.

Kommunalrådet Ilko Corkovic är inte överraskad över kritiken och är själv besviken.

– Jag hade gärna sett ett lägre belopp. Men det har gått två år sedan köpet och vi har överhettad byggsektor som tillsammans med de krav som ställs på ombyggnationen drivit upp priset.

Ilko Corkovic anser att en satsning på Ekbacka dels blivit dyrare än Höken, dels omöjliggjort nu genomförda investeringar.

– Sätter man ihop pusselbitarna har skattebetalarna vunnit på Höken, vi har inte förlorat på affären.

Bland ”pusselbitarna” Ilko Corkovic räknar upp finns bland annat hyresintäkter genom uthyrning till Arbetsförmedlingen, boende till ensamkommande där kommunen undvikit dyra externa boendeformer och i förlängningen tvärtom fått betydande intäkter, samt ny tomtmark som ska planläggas för bostadsändamål.

– Men framför allt handlar detta om att få bra arbetsplatser för socialförvaltningen. Nu får vi 60 arbetsplatser i en energieffektiviserad byggnad med bra ventilation.

Hur ser du på kritiken om löftesbrott?

– Jag är självkritisk, men vi måste också tänka på den situation vi var i. Flyktingkrisen gjorde att vi inte kunde leverera på alla områden, det handlade om att folk skulle få tak över huvudet.

– Och nu tutar vi i gång och jag vill tacka personalen för att de stått ut och väntat.

Planeringen är klart för inflyttning, om allt löper som tänkt, i mitten av det sista kvartalet i år.

Finansiellt ska prislappen för Höken inte vara något bekymmer. Vad Ölandsbladet erfar är fjolårets resultat det bästa någonsin, dessutom är likviditeten mycket god. Bokslutet 2016 ska presenteras vid en presskonferens på måndag.


Välkommen till årsmöte

04/02/2017

Moderaterna i Borgholms kommun bjuder in till årsmöte. Vi träffas tisdag den 28 februari kl 18 på Harrys i Borgholm.

Riksdagsledamoten Jan R Andersson besöker oss och berättar om arbetet i riksdagen och försvarsutskottet.

Vi bjuder på pizzabuffé.

Välkommen att anmäla via telefon 070-5111696 eller mejl borgholm@moderaterna.se.

annons_80x65mm_2017


Nyhetsbrev januari

01/02/2017

Genom ett månatligt nyhetsbrev informerar gruppledaren Marcel van Luijn om vad som händer i borgholmspolitiken.

Januari

Beslut har tagits om att anställa Helena Svensson som Utbildningschef och Anna Hasselbom Trofast som Socialchef. Cheferna tillträder under våren och jag önskar båda ett stort lycka till!

Kommunfullmäktigesammanträdet 16/1 handlade mest om bostadsbyggandet, vilket var temat för den allmänpolitiska debatten. Huvudpunkterna i mitt inlägg:

 • Att kunna bygga på attraktiva platser är en konkurrensfördel på Öland.
 • Södra kommundelen (Rälla & Stora Rör) är det mest attraktiva området för jobbpendlare att bosätta sig, men vi måste bli bättre att marknadsföra oss själva och de möjligheter som finns.
 • Yttre hamnen är en annan attraktiv plats och jag lämnade in ett förslag till kommunstyrelsen “att kommunledningskontoret tillsammans med representanter för Borgholms Båtklubb snarast undersöker möjligheterna att flytta klubbens verksamhet till en alternativ plats i närområdet”. Detta frigör bebyggbar mark för bostadsändamål.
 • För att främja byggandet av hyreslägenheter ska kommunen se till att det finns bebyggbar mark, främst på attraktiva platser inom tärtorter. Det kommunen inte ska göra är att förstöra marknaden genom att subventionera och ge konkurrensfördelar till vissa byggprojekt.
 • Det handlar inte bara om att bygga nytt. Om socialförvaltningen hade flyttat ut ur Kamelen och in i Ekbacka, då hade det redan idag funnits ett stort antal centrala hyreslägenheter i CA Fastigheters lokaler. Och då hade även Höken kunnat byggas om till hyreslägenheter. Men vi vet hur det blev istället, tyvärr.
 • Det har pratats mycket om att förtäta bebyggelse inom Borghoms stad, men inte mycket har hänt. Vi har t ex vetat i snart 3 år att kommunförrådet ska flyttas för att möjliggöra Bovierans etablering, men fortfarende är inte ens detta definitivt beslutat. Jag tycker personligen att det är en missad chans att inte flytta förrådet utanför tätorten. Vi måste någon gång tänka långsiktigt om vi vill att Borgholm ska växa.

 

yttrehamnen

”Vi ska komma till skott med bostadsbyggandet i yttre hamnen”, anser oppositionsrådet Marcel van Luijn

Årets första kommunstyrelsemöte 24/1 behandlade bl a:

 • Anställning av kommunchef. Slutade i en votering efter att S yrkade på anställning av tf kommunchef och Framtid Öland yrkade på att göra om processen med hjälp av en extern rekryteringsbyrå. Det hela slutade med siffrorna 7-3-1. Endast S röstade på att anställa tf kommunchef, medan FÖL, M, KD, C och MP röstade för att göra om. Sofie J tjänstgjorde för Thomas.
 • En ny fastighetsorganisation för ”kommunens egna fastigheter” klubbades igenom efter bifall av vårt tilläggsyrkande ”att förändringarna ska utvärderas senast efter 1 år, både vad gäller organisationen och kostnaderna”. Dock kvarstår många frågetecken, tycker jag. Sofie J tjänstgjorde för Thomas.
 • Nya uthyrningsregler för kommunens idrottshallar klubbades igenom efter bifall till våra tilläggsyrkanden ”att föreningar med säte i Borgholms kommun prioriteras före föreningar med säte utanför Borgholms kommun” samt ”att privatpersoner som är mantalsskrivna i Borgholms kommun prioriteras före privatpersoner som inte är mantalsskrivna i Borgholms kommun”.

KSAU hade den 26 januari ett kort extra möte ang tilldelningsbeslutet för renovering av Höken. Som väntat kommer projektet att vara MYCKET dyrare än budgeterat. Jag är i dagsläget osäker hur mycket av denna information är offentlig och ber att få återkomma med detaljer senare. Jag reserverade mig i alla fall skriftlig mot beslutet och anser att det ska tas i kommunfullmäktige eftersom det handlar om en fråga av stor ekonomisk vikt.

I rollen som kontaktpolitiker i folkhälsofrågor träffade jag Folkhälsosamordnaren Jhenny Åvik för att diskutera hennes arbete och det nya avtalet på en 50 % tjänst efter vårt budgetförslag fick bifall i höstas.

Övrigt denna månad bl a: Demokratiberedningen, Telia, Plansamordningsgrupp, SPF Blåeldens 35-årsjubileum, Alliansmöte.

Bästa hälsningar,

Marcel van Luijn
Gruppledare
070-3197223
marcel@traject.se


%d bloggare gillar detta: