Nyhetsbrev februari

01/03/2017

Genom ett månatligt nyhetsbrev informerar gruppledaren Marcel van Luijn om vad som händer i borgholmspolitiken.

Februari

Besökte ett frukostmöte hos Edith & Julia i Rälla där näringslivsutvecklare Henrik Linnarsson berättade om kommunens arbete med näringslivsfrågor.

frukost-ralla

Näringslivsutvecklaren besöker Edith & Julias traditionella frukostträff

Vid ett extra gruppledareträff den 13:e diskuterades många frågor som (delvis) har med vår arbetsordning och den demokratiska processen att göra. Det behövdes verkligen och jag hoppas att det kommer fler tillfällen.

Bokslut 2016 har inte publicerats än men arbetet med budget 2018 är redan igång! Ett kickoff-möte hölls 14/2 för att diskutera förutsättningarna och tidsplanen. Det som är viktigt att notera är att i år ska partigruppernas äskanden komma in senast 30 maj.

En ny kulturplan är på väg att bli färdig nu. Kultur- och fritidsutskottet kommer ha ett utkast redo för remiss i början av mars. Utskottet diskuterade även utvecklingen av Åkerbobadet, med bl a ökade öppettider (lördagar kl 11-15) och fler aktiviteter (vattengympa på torsdagar och lek & plask på lördagar). Väldigt positivt!

Jag deltog även i ett möte med representanter från Cityföreningen för att lysna på synpunkter och önskemål angående uteserveringar, skyltning och varuexponeringen i Borgholms centrum. Personligen tycker jag att vi ska skapa möjligheter att utöka uteserveringsytor på Borgholms torg.

Månadens sista dag bjöd bl a på ett kommunstyrelsesammanträde, med följande höjdpunkter:

 • Rekryteringsprocess av chefer KS
  Även fortsättningsvis delegerar till KSAU/Personalutskottet att sköta själva processen tillsammans med HR-avdelningen. Krav-specen kommer att förankras i KS.
 • Kommunstyrelsens internbudget 2017
  Många omfördelningar, t ex när det gäller kost/städ i förvaltningarna och pga att kommunen nu får en egen fastighetsorganisation. Även beslut om Cityföreningens bidragsansökan. Jag föreslog på KSAU några timmar innan att avsätta 250 tkr som ett engångsbelopp under 2017. Efter mycket diskussion blev det bifall med finansiering inom ram.
 • Anvisning av medel till projektet Höken
  Vårt yrkande att ett sådant stort beslut ska tas i kommunfullmäktige fick avslag. Vi reserverar oss skriftligt mot beslutet. Även SD reserverade sig vilket enligt kommunalrådet innebär att ”Moderaterna samarbetar med SD”. Vad ska man säga?
 • Max 250 tkr för rekrytering av kommunchef tas på årets resultat.
 • Renovering av servicebyggnaden i Böda hamn
  Den beräknade kostnaden ändrades från 2 mkr till 2,6 mkr, vilket ändå bara är en ”grov kalkyl”. Jag tycker fortfarende att vi borde avvakta till hamnutredningen är klar, men den ska nu tydligen inte ge svar på underhålls- och investeringsfrågor. Vi lämnar en protokollsanteckning. Det tillkom en extra punkt om servicebyggnaden i Byxelkrok. Efter 500 tkr i budget och 800 tkr i verkliga kostnader ”upptäckar” man nu att taket läcker och vattenskador har uppstått. KS delegerade till KSAU att ta dem beslut som krävs.
 • Tilläggsbudget 2017, förstudie hamnverksamheten
  Utöver de beviljade 100 tkr för genomförande av denna förstudie tillkommer nu 150 tkr i utredningskostnader. Beslutas i kommunfullmäktige.
ulfwikstrom

Ulf Wikström berättar om sitt företag inför Moderaternas gruppmöte

Vårt gruppmöte 27/2 hölls på KMP Pellet Heating AB i Borgholm, där ägaren Ulf Wikström berättade om företagets etablering och utveckling.

Övrigt denna månad bl a Pensionärsrådet och Plansamordningsgruppen. Inget kommunfullmäktigesammanträde denna månad pga för få ärenden.

Bästa hälsningar,

Marcel van Luijn
Gruppledare
070-3197223
marcel@traject.se


Kostnadschock på Höken

11/02/2017

Denna artikel publicerades i Ölandsbladet, lördag 11 februari 2017.

Ekbacka ansågs för dyrt, nu börjar notan för socialförvaltningens flytt till Höken nå samma belopp.

14,9 miljoner kronor – efter avlutad anbudsprocess står det klart att där landar notan för att bygga om på fastigheten Höken i Borgholm.

Beloppet överstiger vida det maxtak fullmäktige något luddigt formulerade fram 2015 i samband med köpet av den åtta miljoner kronor dyra fastigheten: ”Direkt fastighetsanpassning får maximalt kosta två miljoner kronor.”

Köpet orsakade politisk strid då och oppositionsrådet Marcel van Luijn (M) är inte gladare i dag.

– Jag är chockad och så klart inte nöjd, säger han och anser att den styrande majoriteten med kommunalrådet Ilko Corkovic (S) i spetsen skönmålat ombyggnadskostnaden.

– Det var ”bara att flytta in”, kommunalrådet visste ju, han hade jobbat i lokalerna.

– Jag ser det som ett oerhört bekymmer att man inför fullmäktige förespeglade en billig lösning och sedan hamnar totalkostnaden långt därutöver, säger Marcel van Luijn och befarar att kostnaden passerar 30 miljoner, i paritet med vad socialförvaltningens flytt till Ekbacka skulle ha kostat.

Dessutom kritiserar han kommunalrådet för löftesbrott gällande sista-datum för inflyttning, utlovade datum som sedan passerats eller kommer att passeras.

– Tre brutna löften i rad är lite oroväckande, hur ser han på den saken nu? Majoriteten har en hel del att förklara för fullmäktige.

Kritiken till trots lär anbudet godkännas av kommunstyrelsen.

– Jag vill inte förhala processen, det finns inga andra alternativ kvar. Det är hög tid för personalen på socialförvaltningen att få bra arbetsmiljö, säger Marcel van Luijn.

Kommunalrådet Ilko Corkovic är inte överraskad över kritiken och är själv besviken.

– Jag hade gärna sett ett lägre belopp. Men det har gått två år sedan köpet och vi har överhettad byggsektor som tillsammans med de krav som ställs på ombyggnationen drivit upp priset.

Ilko Corkovic anser att en satsning på Ekbacka dels blivit dyrare än Höken, dels omöjliggjort nu genomförda investeringar.

– Sätter man ihop pusselbitarna har skattebetalarna vunnit på Höken, vi har inte förlorat på affären.

Bland ”pusselbitarna” Ilko Corkovic räknar upp finns bland annat hyresintäkter genom uthyrning till Arbetsförmedlingen, boende till ensamkommande där kommunen undvikit dyra externa boendeformer och i förlängningen tvärtom fått betydande intäkter, samt ny tomtmark som ska planläggas för bostadsändamål.

– Men framför allt handlar detta om att få bra arbetsplatser för socialförvaltningen. Nu får vi 60 arbetsplatser i en energieffektiviserad byggnad med bra ventilation.

Hur ser du på kritiken om löftesbrott?

– Jag är självkritisk, men vi måste också tänka på den situation vi var i. Flyktingkrisen gjorde att vi inte kunde leverera på alla områden, det handlade om att folk skulle få tak över huvudet.

– Och nu tutar vi i gång och jag vill tacka personalen för att de stått ut och väntat.

Planeringen är klart för inflyttning, om allt löper som tänkt, i mitten av det sista kvartalet i år.

Finansiellt ska prislappen för Höken inte vara något bekymmer. Vad Ölandsbladet erfar är fjolårets resultat det bästa någonsin, dessutom är likviditeten mycket god. Bokslutet 2016 ska presenteras vid en presskonferens på måndag.


Välkommen till årsmöte

04/02/2017

Moderaterna i Borgholms kommun bjuder in till årsmöte. Vi träffas tisdag den 28 februari kl 18 på Harrys i Borgholm.

Riksdagsledamoten Jan R Andersson besöker oss och berättar om arbetet i riksdagen och försvarsutskottet.

Vi bjuder på pizzabuffé.

Välkommen att anmäla via telefon 070-5111696 eller mejl borgholm@moderaterna.se.

annons_80x65mm_2017


Nyhetsbrev januari

01/02/2017

Genom ett månatligt nyhetsbrev informerar gruppledaren Marcel van Luijn om vad som händer i borgholmspolitiken.

Januari

Beslut har tagits om att anställa Helena Svensson som Utbildningschef och Anna Hasselbom Trofast som Socialchef. Cheferna tillträder under våren och jag önskar båda ett stort lycka till!

Kommunfullmäktigesammanträdet 16/1 handlade mest om bostadsbyggandet, vilket var temat för den allmänpolitiska debatten. Huvudpunkterna i mitt inlägg:

 • Att kunna bygga på attraktiva platser är en konkurrensfördel på Öland.
 • Södra kommundelen (Rälla & Stora Rör) är det mest attraktiva området för jobbpendlare att bosätta sig, men vi måste bli bättre att marknadsföra oss själva och de möjligheter som finns.
 • Yttre hamnen är en annan attraktiv plats och jag lämnade in ett förslag till kommunstyrelsen “att kommunledningskontoret tillsammans med representanter för Borgholms Båtklubb snarast undersöker möjligheterna att flytta klubbens verksamhet till en alternativ plats i närområdet”. Detta frigör bebyggbar mark för bostadsändamål.
 • För att främja byggandet av hyreslägenheter ska kommunen se till att det finns bebyggbar mark, främst på attraktiva platser inom tärtorter. Det kommunen inte ska göra är att förstöra marknaden genom att subventionera och ge konkurrensfördelar till vissa byggprojekt.
 • Det handlar inte bara om att bygga nytt. Om socialförvaltningen hade flyttat ut ur Kamelen och in i Ekbacka, då hade det redan idag funnits ett stort antal centrala hyreslägenheter i CA Fastigheters lokaler. Och då hade även Höken kunnat byggas om till hyreslägenheter. Men vi vet hur det blev istället, tyvärr.
 • Det har pratats mycket om att förtäta bebyggelse inom Borghoms stad, men inte mycket har hänt. Vi har t ex vetat i snart 3 år att kommunförrådet ska flyttas för att möjliggöra Bovierans etablering, men fortfarende är inte ens detta definitivt beslutat. Jag tycker personligen att det är en missad chans att inte flytta förrådet utanför tätorten. Vi måste någon gång tänka långsiktigt om vi vill att Borgholm ska växa.

 

yttrehamnen

”Vi ska komma till skott med bostadsbyggandet i yttre hamnen”, anser oppositionsrådet Marcel van Luijn

Årets första kommunstyrelsemöte 24/1 behandlade bl a:

 • Anställning av kommunchef. Slutade i en votering efter att S yrkade på anställning av tf kommunchef och Framtid Öland yrkade på att göra om processen med hjälp av en extern rekryteringsbyrå. Det hela slutade med siffrorna 7-3-1. Endast S röstade på att anställa tf kommunchef, medan FÖL, M, KD, C och MP röstade för att göra om. Sofie J tjänstgjorde för Thomas.
 • En ny fastighetsorganisation för ”kommunens egna fastigheter” klubbades igenom efter bifall av vårt tilläggsyrkande ”att förändringarna ska utvärderas senast efter 1 år, både vad gäller organisationen och kostnaderna”. Dock kvarstår många frågetecken, tycker jag. Sofie J tjänstgjorde för Thomas.
 • Nya uthyrningsregler för kommunens idrottshallar klubbades igenom efter bifall till våra tilläggsyrkanden ”att föreningar med säte i Borgholms kommun prioriteras före föreningar med säte utanför Borgholms kommun” samt ”att privatpersoner som är mantalsskrivna i Borgholms kommun prioriteras före privatpersoner som inte är mantalsskrivna i Borgholms kommun”.

KSAU hade den 26 januari ett kort extra möte ang tilldelningsbeslutet för renovering av Höken. Som väntat kommer projektet att vara MYCKET dyrare än budgeterat. Jag är i dagsläget osäker hur mycket av denna information är offentlig och ber att få återkomma med detaljer senare. Jag reserverade mig i alla fall skriftlig mot beslutet och anser att det ska tas i kommunfullmäktige eftersom det handlar om en fråga av stor ekonomisk vikt.

I rollen som kontaktpolitiker i folkhälsofrågor träffade jag Folkhälsosamordnaren Jhenny Åvik för att diskutera hennes arbete och det nya avtalet på en 50 % tjänst efter vårt budgetförslag fick bifall i höstas.

Övrigt denna månad bl a: Demokratiberedningen, Telia, Plansamordningsgrupp, SPF Blåeldens 35-årsjubileum, Alliansmöte.

Bästa hälsningar,

Marcel van Luijn
Gruppledare
070-3197223
marcel@traject.se


Om kommunchefsrekryteringen

26/01/2017

I tisdags beslutade kommunstyrelsen med siffrorna 7 ja, 3 nej och 1 avstår att bifalla yrkandet att göra om rekryteringsprocessen med krav på anlitande av ett extern rekryteringsföretag.

Moderaterna var ett av partierna – de övriga var Framtid Öland, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet – som röstade för detta förslag, efter ett enigt beslut på gruppmötet dagen innan. För att tydliggöra vårt ställningstagande lämnade oppositionsrådet Marcel van Luijn idag in en protokollsanteckning:

”Efter en långdragen process fick kommunstyrelsen ta beslut om anställning av den enda kvarstående kandidaten till kommunchefsposten. Jag vill betona att beslutet att bifalla Framtid Ölands yrkande att göra om rekryteringsprocessen har ingenting att göra med nuvarande tf kommunchef som person. Det är väldigt viktigt att skilja mellan person och rollen. Vi känner inte att rekryteringsprocessen har gett oss tillräckligt bra alternativ att ta ställning till.

Moderaterna har varit kritiska till rekryteringsprocessen sedan ett antal alternativa kandidater drog sig tillbaka i ett tidigt skede. Vi tycker även att kommunalrådets hantering av ärendet i media har påverkat processen, och det kan ha uppfattats som att det redan stod klart att nuvarande tf kommunchef skulle få jobbet. Enligt vår mening har lokalmedia backat upp denna bild.

Ansökningstiden gick ut den 25 september 2016. När det stod klart att antalet kvalificerade kandidater var otillfredsställande – redan den 28 oktober 2016 – föreslog både Framtid Öland och Moderaterna att rekryteringsprocessen skulle göras om.

Jag skrev i ett mejl till övriga i personalutskottet (2016-10-28):

”Nu har vi en situation där 2 av de 4 utvalda kandidater inte längre är aktuella, vilket jag tycker är besvärligt och inte ger ett tillräckligt bra utgångsläge. Vi bör fundera över en förlängning av rekryteringsprocessen och/eller att ta hjälp av en extern byrå för att få fram bra kandidater.”

Så skedde inte och istället tuggades ärendet i ytterligare 3 månader innan kommunstyrelsen blev tvungen att ta ställning. Det känns som ett misslyckande att inte kunna enas och det är någonting politiken borde ta sig en ordentlig funderare över. Om vi lägger prestige åt sidan, är jag övertygad om att vi tillsammans kan göra en bra rekrytering för Borgholms kommun.”


Barometern: Politiker föreslår snabb flytt av båtklubben

18/01/2017

Publicerades i Barometern, 18 januari 2017

Marcel van Luijn (M) vill att attraktiv mark bebyggs. Flyttas klubben frigörs mark i yttre hamnen.

Kommunstyrelsen har fått ett förslag från Marcel van Luijn om utvecklingsmöjligheter i Borgholms yttre hamn. Han skriver att det är en konkurrensfördel på Öland att kunna bygga bostäder på attraktiva platser.

– Yttre hamnen i Borgholm är sedan tidigare utpekat som ett möjligt område för framtida byggprojekt.

I dagsläget finns ett antal aktörer som bedriver sin verksamhet i området.

– Beijers ska flytta till Triangeln och det pågår diskussioner som på sikt förhoppningsvis leder till en flytt av Swedish Agros verksamhet.

Marcel van Luijn menar att båtklubben också borde flyttas till en lämpligare plats.

– För att inte tappa fart i utvecklingsarbetet är det viktigt att även båtklubbens flytt planeras. En tänkbar plats är i närheten av reningsverket där det inte går att bygga bostäder.

Nu föreslår Marcel van Luijn att kommunledningskontoret och båtklubben snarast utreder möjligheterna att flytta verksamheten. Han vill även se en markanvisningstävling för hela området.

– I första hand för att pejla intressen men också för att visa medborgarna vilka olika möjligheter till utveckling som kan finnas i hamnen.

Ilko Corkovic (S) säger att förslaget är märkligt eftersom Peab har markreservation i hamnområdet fram till december 2018.

– Jag tror inte vi kan ta oss ur det utan måste avvakta, säger Ilko Corkovic.

Han nämner även att ett liknande förslag röstades ned för drygt två år sedan.

– Då föreslog vi, socialdemokraterna en markanvisningstävling men då röstade moderaterna ned det och nu föreslår de samma sak.

Marcel van Luijn svarar att det var före hans tid samt att han inte kan ta ansvar för hur det röstades då.

– Det stämmer att Peab har markreservation. Min uppfattning är att de inte har uppfylt alla kriterier i den.

Marcel van Luijn säger att det krävs att kommunledningen för en dialog med Peab.

– Jag tror vi kan dra oss ur avtalet. Jag tror det finns möjligheter för det om en dialog förs.


Ölandsbladet: (M)arcel vill se ett lyft i yttre hamnen

17/01/2017

Publicerades i Ölandsbladet, 17 januari 2017

Marcel van Luijn (M) har lämnat ett förslag angående yttre hamnen i Borgholm. Han skriver:

”Att kunna bygga bostäder på attraktiva platser är en konkurrensfördel på Öland. Yttre Hamnen i Borgholm är sedan tidigare utpekad som ett möjligt område för framtida byggprojekt. I dagsläget finns ett antal aktörer som bedriver sin verksamhet i Yttre Hamnområdet. Beijer Byggmaterials verksamhet kommer att flyttas till Triangeln och det pågår diskussioner som på sikt förhoppningsvis leder till en flytt av Swedish Agros verksamhet. Borgholms Båtklubb är en annan aktör längs med Hamnvägen.

För att inte tappa fart i Borgholms utvecklingsarbete, är det viktigt att planera även Båtklubbens flytt till ett annat, lämpligt område. En tänkbar plats kan till exempel vara i närheten av reningsverket, där det inte går att bygga bostäder. Detta skulle frigöra bebyggbar mark för bostadsändamål i Yttre Hamnen. Om vi inte tidigt sätter igång arbetet lär även detta projekt bli en långbänk.

Därför föreslår jag följande till kommunstyrelsen:

Att kommunledningskontoret tillsammans med representanter för Borgholms Båtklubb snarast undersöker möjligheterna att flytta klubbens verksamhet till en alternativ plats i närområdet.

Sedan vill jag se en markanvisningstävling för hela området, i första hand för att pejla intresset men också för att visa medborgarna vilka olika möjligheter till utveckling som kan finnas i yttre hamnen.”


%d bloggare gillar detta: