Moderaterna vill ha en långsiktig lösning för Åkerboskolan

03/05/2018

Insändare i Ölandsbladet, tisdag 3 maj 2018:

Vi skrev i vårt partiprogram 2014: ”Vi vill storsatsa på Åkerboskolan, som är av yttersta vikt för Löttorp och hela norra Öland.”

Beslutet om vilken väg vi väljer för Åkerboskolans ombyggnation och upprustning är ett av mandatperiodens viktigaste beslut och kan bara tas en gång. Politiken har ett enormt ansvar att göra rätt, det är ytterst viktigt för samtliga berörda: skattebetalare, elever, personal, föräldrar.

Vi anser att det är oansvarigt att vid sittande bord ta ett beslut som påverkar kommunens budget med tiotals miljoner kronor de närmaste åren, inte minst med tanke på kommunens vikande ekonomi. Materialet som var tillgängligt för partigrupperna saknade avgörande information kring de olika alternativen. Dessutom tillkom ny information vid sittande bord.

Det visade sig under debatten att några partier redan hade bestämt sig men tyvärr förespråkar olika alternativ. Inom majoriteten finns inte samförstånd om vilket alternativ som är bäst. Ska vi då låta en snabb votering i kommunstyrelsen avgöra Åkerboskolans framtid? Vi tycker inte det, och därför föreslog Moderaterna att ärendet skulle bordläggas till nästa sammanträde.

Några veckors andningspaus ger samtliga partier möjlighet till reflektion och diskussion inom partigrupperna. Inte minst ger det möjlighet till SAMTAL MELLAN PARTIERNA för att försöka komma överens om en inriktning. Detta beslut kommer att påverka kommunens ekonomi ett antal mandatperioder framöver. En bred uppgörelse över partigränserna ger bättre långsiktiga förutsättningar, som i förlängningen gynnar demokratin, ekonomin och medborgarna.

Moderaterna kommer att ta in all information som finns för att göra en avvägning där vi ser till kommunens och medborgarnas bästa. Det handlar om investeringsbelopp, etappindelning, evakueringskostnader, driftkostnader efter ombyggnation mm. Vi vill se en långsiktigt hållbar lösning. Åkerboskolans framtid är norra Ölands framtid.

Marcel van Luijn (M)
Anna Victor Hiort (M)
Björn Andreen (M)
Erland Augustinsson (M)
Carl Malgerud (M)

Annonser

Kommunens ekonomi i ett mycket allvarligt läge

30/04/2018

Denna insändare publicerades i Ölandsbladet, 28 april 2018

Det var med stor förskräckelse efter det senaste marsbokslutet som det nu står fullständigt klart att vi har grava problem med ekonomin i kommunen. Utfall i form av ett troligt 0-resultat är långt från förväntningarna, vilket trots en bättre prognos gör att vi bedömer att risken för ett negativt resultat för helåret 2018 är överhängande.

Det är därmed dags att tala klartext och förklara för medborgarna att vi måste spara kostnader. Detta märker personalen i kommunen redan av, i form av pågående besparingsprogram. Vakanser och återanställningar är redan mycket restriktivt vilket ökar pressen på organisationen.

Varför är detta med den svaga ekonomin då så viktigt och förstå:

  • Om det inte snarast rättas till så är risken överhängande att nya lån måste tas upp för att klara driften och än värre är risken för skattehöjningar överhängande. Dessa scenarier är totalt oacceptabla.
  • Utlovade investeringar skjuts på framtiden eller måste slopas helt.
Hur kunde det då bli så här?

Orsakerna är flera men två saker sticker ut mer än andra:

  • Vi har fått stora statsbidrag (mer än 70 miljoner), som huvudsakligen kom för att hantera nyanlända och integration. Dessa pengar har delvis använts för detta syfte, men en stor del av dessa pengar är/har bundits upp i andra investeringar som naturligtvis är lovvärda, men inte ämnade för syftet. Dock får detta till följd att de medel som behövts för att klara integrationen är borta. Vi ser t ex att försörjningsstödet ökar mycket utan att detta finns budgeterat. Detta i sin tur får till följd att andra verksamheter får spara för att i framtiden kunna betala integrationen, såvida vi inte får ytterligare bidrag och använder dessa till sitt syfte.
  • Prognos- och styrningsarbetet måste förbättras med mer begripliga bokslut och förklaringar och en bättre nivå på prognoser. Här har alla syndat men ansvaret ligger på den S-ledda ledningen.

För att gå vidare så måste allvaret kommuniceras både till anställda och medborgare (den 1:a maj är väl ett lämpligt datum?). Sen måste alla ansvarstagande partier sätta sig ner och hjälpa till med åtgärder. Då är det dags att fokusera på problemen och inkludera allesamman och lägga partiretoriken åt sidan från att detta beslutas.

Ilko, bollen är din.

Carl Malgerud (M)
Marcel van Luijn (M)


Ekonomin på rätt väg, Ilko?

30/04/2018

Denna insändare publicerades i Ölandsbladet, 14 april 2018

Med förvåning läste vi kommunalrådets helside-insändare om kommunens förträffliga ekonomi. En massa siffror fanns med, men konstigt nog inte förvaltningarnas senaste resultat och prognoser.

Det stämmer att kommunen gjorde ett bra resultat 2016 men vi vet ju att det berodde på statens generösa engångsbidrag i samband med flyktingvågen. Resultatet 2017 var tillbaka till en ”normalnivå” på 2 %, trots att 3 % var budgeterat. Under samma period gick socialnämnden och utbildningsnämnden från ett överskott på 2 miljoner (2016) till ett underskott på 24,7 miljoner (2017). Årsprognosen för 2018 är i dagsläget ett resultat på 10,8 miljoner för hela kommunen (vilket är under 2 % och en bra bit under det budgeterade 3 %), med ett förväntat minus för socialnämnden på 17,3 miljoner. Tittar vi på 2019 vet vi redan nu att Borgholms kommun måste spara ytterligare 9,5 miljoner för att uppnå ett resultat på 3 %.

Det är ett mysterium hur kommunalrådet kan dra slutsatsen att ekonomin är på rätt väg. Vi tycker det provocerande att han skriver att ”Borgholms kommun har inte, under tidigare styren, alltid förknippats med att ha ordning och reda på ekonomin. Är oerhört glad att vi brutit med den trenden”. Lite mer ödmjukhet, verklighetsförankring och självkritik kanske vore på sin plats?

Socialdemokraterna har ordförandeposter i kommunstyrelsen, socialnämnden och utbildningsnämnden, men har under lång tid valt att blunda för de ekonomiska bekymmer de har ansvar för. Tillfälliga statsbidrag har dolt den oroväckande ekonomiska utvecklingen i kommunens kärnverksamheter. Borgholms del av de så kallade välfärdsmiljarderna har till stor del använts till annat än välfärden, och personalstyrkan har ökat explosionsartat från 813 årsarbetare 2015 till 907 årsarbetare 2017, vilket till stor del förklarar att lönekostnaderna har ökat med 75 miljoner (!) kronor under denna period.

Moderaterna har under en lång tid försökt belysa denna utveckling men har då beskrivits som dysterkvistar och gnällspikar. Allt för att inte behöva diskutera sakfrågorna och ta tag i de verkliga problemen!

Moderaterna tar ansvar för kommunens ekonomi. Det har vi gjort under de tuffa besparingsåren 2012-2013, men även under ljusare tider, med bl a krav på amortering av kommunens lån så att vi inte lämnar över stora skulder till våra barn och barnbarn.

Trots en tillvaro i opposition har Moderaterna även under denna mandatperiod tagit ett stort ansvar för Borgholms ekonomi. Åtgärdsplaner som har beslutats för att stoppa den oroväckande utvecklingen med stora underskott i socialnämnden och utbildningsnämnden kom till utifrån våra förslag. Vi ser redan nu att det börjar vända för utbildningsnämnden och till viss del även för socialnämnden.

Kostnader kopplade till invandring och integration kommer framöver succesivt att föras över till kommunerna. För Borgholms del innebär det bland annat ökade kostnader för försörjningsstöd (+4,3 miljoner under 2018). Enda sättet att vända denna trend är att få en större andel nyanlända i arbete. Här behövs det i första hand att fler avslutar Svenska För Invandrare (SFI) med godkända betyg. Men även på arbetsmarknadssidan måste ribban höjas. Öland, och särskild Borgholms kommun, har många småföretag och en mycket säsongsbetonad arbetsmarknad. Vi måste förbättra näringslivsklimatet från dagens 275:e plats och skapa förutsättningar för våra företag att växa och anställa.

Innan problem kan åtgärdas måste man inse – och erkänna – att de finns. Att låtsas att ekonomin är på rätt väg hjälper inte och skapar dessutom otydlighet och frustration bland kommunens personal som drabbas av besparingar. Att se problem och agera i rätt tid är gott ledarskap, långsiktighet, hållbarhet och ekonomiskt ansvar.

För att verkligen och strukturellt förbättra kommunens ekonomi och säkra framtiden krävs en översyn av alla indirekta kostnader. Vi bör även titta på vilka tillgångar vi eventuellt kan avyttra för att möjliggöra förbättringar i kommunens kärnuppgift: att skapa en bra förskola, skola, vård och omsorg. Detta ger en attraktiv kommun med förutsättningar för inflyttning och tillväxt.

Marcel van Luijn (M)
Carl Malgerud (M)
Anna Victor Hiort (M)
Björn Andreen (M)
Lenamarie Wikström (M)
Kristina Linåker (M)


Nyhetsbrev mars

30/03/2018

Genom ett månatligt nyhetsbrev informerar gruppledaren Marcel van Luijn om vad som händer i borgholmspolitiken.

Mars

Beredningen för Sveriges bästa äldreomsorg hade sitt avslutande dialogmöte i Runsten 1/3. Nu ska resultat från de olika workshops sammanställas. Själv deltog jag i en webbseminar om framtidens särskilda boenden.

Kultur- och fritidsutskottet diskuterade Kalmar läns kulturplan 2022 och kommer att lämna in ett remissvar. Vi besökte även klätterklubbens nya lokaler i tennishallen samt det renoverade Kronomagasinet, där Kulturskolan nu har fått fina och endamålsenliga lokaler.

Klättervägg

Inspelningslokal Kulturskolan

Möjligheter för musik, dans, teater, utställningar mm

KSAU godkände förutsättningar för att införa klimatkompensering, i enlighet med den motion som Moderaterna lämnade in i januari 2015. Den ska nu vandra vidare genom KS och sedan beslut i fullmäktige. Arbetet med FÖP Borgholm-Köpingsviks närmar sitt slut nu och ska antas under våren. En diskussion pågår kring ett ev bidrag till Ölanda flygfält och hur vi ska hantera de grusmassorna som finns där. Gågatuperioden är också under diskussion igen, efter synpunkter från alkoholhandläggaren och företag med uteserveringar. KSAU hade även ett bra och konstruktiv avstämningsmöte med BEAB:s ledning.

Ett nytt möte med Mörbylånga om Öland en kommun gästades av projektledaren Stefan Carlsson som redogjorde för planeringen. Det kommer att hållas ett antal dialogmöten under våren med bl a LRF, turistnäringen, föreningslivet m fl. Även politiska partier får möjlighet att bjuda in Stefan för diskussioner.

Vi började kommunfullmäktiges sammanträde 19/1 med en tyst minut för att hedra Thomas Johnsson. Thomas representerade Moderaterna i KS mellan 2010-2017 och var även ersättare i fullmäktige denna mandatperiod. Jag tycker Thomas har betytt mycket för partiet; han var alltid påläst och hade något klokt att tillföra våra diskussioner. Sedan handlade sammanträdet mest om medborgarförslaget att 6:orna ska tillbaka till småskolorna. Med siffrorna 19-15 beslutades att åk6 är kvar på Slottsskolan.

Kommunstyrelsen denna månad behandlade bl a följande frågor:

  • Budgetuppföljning t o m februari. Resultat för hela kommunen +4,3 mkr och helårsprognos +10,8 mkr (under 2 %). Största underskott inom Socialnämden (-4,3 mkr och helårsprognos -17,3 mkr).
  • Årsredovisning 2017. Resultat på knappa 2 % visar att ett mål på 3 % inte är realistiskt. Bokslutet visar att våra kärnverksamheter förskola, skola, vård och omsorg går med stora förluster. 2015 och främst 2016 var undantag pga statsbidrag, men Borgholms del av ”välfärdsmiljarderna” har till stor del används till annat än välfärden. Nämndernas resultat -20,5 mkr (från +36,8 mkr 2016), en försämring med 57,3 mkr under ett år. Fortsatt ökat antal anställda (+51), ökat antal årsarbetare (+41) och ökade lönekostnader (+25 mkr). Allt detta trots minskad befolkningsmängd (mao ökade nettokostnader per invänare med 5 tkr). Det som är positivt är att investeringar har gjorts med egna medel (inga nya lån), förbättringar i arbetsmiljö (vilket förhoppningsvis bidrar till lägre sjukskrivningstal), stark likviditet (den behövs då vi har stora investeringar framför oss), fortsatt möjlighet att amortera, positivt resultat för Borgholms Slott, BEAB:s förväntade plusresultat på 9-10 mkr.
  • Återrapportering Utbildningsnämnden. Högt antal inskrivna barn per årsarbetare inom fritidsverksamhet. Lönarna halkar fortfarande efter, ffa inom för-a och grundskola. Vi har en relativt dyr för- och grundskola, även lokalkostnaderna har ökad mycket. Jag har nu efterfrågat lokalkostnaderna per (för)skola.
  • Teknisk utredning Åkerboskolan. Rapport forfarende inte tillgänglig, vi fick en muntlig beskrivning av läget. Samtliga installationer (el, VA, värme, ventilation) utdömda och ska bytas. Del av förskolan, biblioteket och köket i hyfsat/bra skick. Övriga byggnader dåliga till väldigt dåliga. Vi får rapporten samt förslag till åtgärder i april.

Den 27:e deltog bolagets presidie, KSAU samt ett antal tjänstemän i en workshop kring BEAB:s skattefinansierade verksamhet. Staffan Carlsson har fått i uppdrag att leda en utredning om framtidens organisation och ett förslag kommer att presenteras för partigrupperna innan sommaren.

Två motioner hann jag med också:

  • Fritidsbanken. Jag tycker att återbruk ligger rätt i tiden och motionens syfte är att bygga på fördelerna att kombinera återbruk/återvinning, sysselsättning, arbetsträning och tillgängliggörandet av fritidspryler till barnfamiljer som kanske inte ha råd eller helt enkelt vill prova på utan kostnad.
  • Transporter till Åkerboskolan. Efter kommunfullmäktiges beslut att behålla åk6 på Slottsskolan funderade jag på olika sätt att underlätta för föräldrar att välja en alternativ skola. För att undvika interkommunala ersättningar samt förbättra elevunderlaget på Åkerboskolan tycker jag busstransporter ditt skulle vara en framkomlig lösning.

Övriga möten denna månad, bl a: Ölands kommunalförbund, ordförandeträff, Plansam.

Marcel van Luijn
Gruppledare
070-3197223
marcel@traject.se


Håll dig till sanningen Lennart!

26/02/2018

Denna insändare publicerades i Ölandsbladet 24 februari 2018 och är en replik på Lennart Anderssons (S) insändare ang utbildningsnämndens underskott.

I en lång insändare ondgör sig utbildningsnämndens ordförande Lennart Andersson (S) över att Moderaterna, Centern och Framtid Öland i utbildningsnämnden inte har försökt hitta alternativa sätt att spara. Detta stämmer inte. Det är snarare så att Lennart inte lyssnat och istället drivit igenom ett ogenomtänkt beslut.

Det blir rent fabulerande när Lennart skriver ”Kom ihåg att det var C och M med lite hjälp som stängde Runstens skola vilket satte igång flyttkarusellen till andra kommuner”. I verkligheten gick det till så här: Kommunfullmäktiges beslut kom 26 november 2012 efter en omröstning där 16 röstade för att lägga ner Gärdslösa skola, 18 för att lägga ner Runstens skola och 6 avstod. Vem röstade då för att lägga ned Runstens skola? Jo, bl a Eva-Lena Israelsson (S), Sune Axelsson (S), Mikael Palmqvist (S), Birger Palm (S), Maria Lindmark (MP), Ulf Lafveskans (V). Anders Johnsson (S), Gunnar Aldestam (S) och Bertil Lundgren (MP) avstod. Det hade alltså räckt om två av de rödgröna hade röstat annorlunda. Faktum är att samtliga partigrupper var splittrade i denna fråga – det fanns även ett antal bland C och M som röstade för att lägga ner Gärdslösa skola istället.

Det hade varit hyggligt av Lennart att hålla sig till fakta. Eller tycker han att hans partikamrater Eva-Lena, Sune och Mikael – som även idag sitter i kommunfullmäktige – bär ansvaret för nämndens stora underskott p g a ”flyttkarusellen”?

Det är valår och tydligen skyr vissa inga medel för att vinna röster!

Marcel van Luijn (M)
Oppositionsråd


(S)tålbad för socialnämndens nya ordförande

20/12/2017

Denna insändare publicerades i Ölandsbladet 2017-12-19:

Efter årsskiftet får socialnämnden i Borgholm en ny ordförande. I samband med Gunilla Johanssons avgång får S berätta i media om allt gott som (de) har åstadkommit. Det som har nämnts mest under snart tre år är arbetskläder till personalen, trots att detta redan fanns med i den budget som arbetades fram innan valet. Det som inte nämns lika ofta är den dåliga ekonomin socialnämnden brottas med.

Den nuvarande majoriteten fick ärva en god ekonomi vad gäller skola, vård och omsorg. Idag går utbildningsnämnden med 7,4 miljoner i underskott och socialnämnden med 16,4 miljoner. Detta trots tillskott under året med 2,9 miljoner till utbildningsnämnden och 7,1 miljoner till socialnämnden. I verkligheten går socialnämnden alltså minus 23,5 miljoner.

Bortsett från intäkter kopplade till ensamkommanda ungdomar var resultatet 2016 redan minus 10,2 miljoner. Men det var ju ”bara gnäll” när jag påpekade detta. Sedan dess har jag vid flera tillfällen belyst det växande underskott i våra kärnverksamheter. Det är först nu flera börjar se allvaret i situationen. Jag förstår att kommunalrådet inte vill prata om besparingar när man under två år slagit sig för bröstet om hur bra kommunens resultat är.

Faktum är att utbildningsnämnden 2018 har ca 5 miljoner mindre att driva verksamheten med än i år. Och socialnämndens nya ordförande Magnus Ståhl ska hitta drygt 11 miljoner att spara jämfört med 2017. Det är en fråga som inte kan nonchaleras och det hade varit intressant att höra något om detta i samband med ordförandebytet.

Marcel van Luijn
Oppositionsråd och gruppledare för Moderaterna


Moderaternas förslag om trygghetsboende

18/05/2017

Insändare i Ölandsbladet 16 maj 2017.

I en insändare skriver SPF:s Stefan Fosseus om behovet av boendeformer för dem som inte längre kan eller vill bo kvar i eget hus. Förslaget är helt i linje med Moderaternas förslag om trygghetsboende på Ekbacka, vilket jag har drivit sedan drygt två år tillbaka.

När beslutet togs att bygga två nya HVB-korridorer för ensamkommande ungdomar lovade majoriteten att tillgodose Moderaternas önskan att någon form av mellan- eller trygghetsboende skulle etableras på Ekbacka.

Tiden går och det är nu dags att infria dessa löften och börja planera för byggandet snarast. Det skulle ge våra äldre tillgång till en trygg boendemiljö med social samvaro, gemenskap och möjlighet att ha måltider och andra aktiviteter tillsammans. En positiv konsekvens är så klart att dessa äldre lämnar en villa eller lägenhet efter sig, vilket ger snurr på bostadsmarknaden.

Marcel van Luijn (M)
Oppositionsråd


%d bloggare gillar detta: