Nyhetsbrev februari

01/03/2018

Nyhetsbrev februari

Genom ett månatligt nyhetsbrev informerar gruppledaren Marcel van Luijn om vad som händer i borgholmspolitiken.

Februari

Denne månad började arbetet i beredningen för Sveriges bästa äldreomsorg på riktigt, med olika workshops och dialogmöten (5/2 workshop med pensionärsrådet och sedan pressträff, 14/2 dialogmöte/workshop Löttorp, 15/2 dialogmöte/workshop Borgholm & workshop med personal i äldregruppen, 28/2 dialogmöte/workshop Rälla).

Endast ett KSAU-sammanträde denna månad, med bl a beslut om gågatuperioden från onsdag innan första helgen i juni till måndag efter sista helgen i augusti. Gångfartsområdena Storgatan och Östra Kyrkogatan ska även stängas av och bli gågata under större helger. Utvärdering ska ske efter sommaren 2018.

Den 7/2 deltog politiker och tjänstemän från Borgholms kommun i andra omgången av SKL:s Förenkla helt enkelt, ett projekt att förbättra företagsklimatet som kommunen kör tillsammans med Nybro, Mörbylånga, Torsås och Emmaboda. Samma hade vi en sittning med näringslivsrådet och diskuterade bl a en reviderad näringslivsstrategi som är på gång.

Kommunfullmäktige hade ett antal viktiga ärenden på dagordningen:

 • Godkännande av BEAB:s investering, utbyggnad av kommunförrådet längs med Sandgatan.
 • En ny ekonomisk styrmodel och tidsplan för budgetprocessen. Några synpunkter:
  • Bra med en tydligare ansvarsfördelning i ledningen mellan politik och tjänstemän.
  • Viktigt att alla förstår att ekonomi har företräde när konflikt uppstår mellan verksamhet och ekonomi, och att nämnden isåfall ska göra en konsekvensanalys som också delges kommunstyrelsen.
  • Olyckligt att vision/mål bantas från fem till tre perspektiv, där företagareperspektivet försvinner som ett uttalat perspektiv (med tanke på kommunens rankning i näringslivsklimatet).
  • Vi moderater har uttryckt en viss tveksamhet till att tidigarelägga budgetbeslut (juni isf november). Stor risk att prognoser är opålitliga. Årets första uppföljning med helårsprognos är ju tertialbokslutet, vilket redovisas till KS i juni och samma KS ska föreslå budget för nästa år redan i maj. Jag ser det som problematiskt.
  • Viktigt att KS utöver uppsiktsplikten på ett mycket bättre sätt. Det tycker även revisorerna. Kom ihåg att ”kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att verksamheten bedrivs inom de beslutade budgetramarna” och att nämnderna ”ska rapportera avvikelser från fastställt budgetram samt åtgärder”, vilket inte har hänt denna mandatperioden.
 • Kommunens nya fastighetsstrategi. Några synpunkter:
  • Jag tycker att fokus ska ligga på ekonomi och kvalité och inte på ägandeform. Risken finns annars att man inte ens undersöker möjliga alternativ till att äga lokalerna själva. I Runsten ser vi ett avskräckande exempel av detta. Därför yrkade jag att kommunen som första alternativ ska tillämpa den ekonomiskt och kvalitativt mest fördelaktige lokallösningen för sina verksamheter. Voteringen slutade 17-17 och det blev avslag med S-ordförandes utslagsröst.
  • Viktigt är även framtagandet av en långsiktig lokalförsörjningsplan, vilket skulle ju ha hänt för länge sedan.
  • En fråga som blev obesvarat gällde internhyra: Kommer respektive nämnd eller förvaltning att stå för kostnaderna av dyra ombyggnationer genom hög internhyra?

Budgetprocessen startade den 27:e med ett kick-offmöte. Arbetet blir extra intensivt detta år eftersom budget 2019 ska beslutas i fullmäktige redan i juni.

Kommunstyrelsen behandlade bl a följande viktiga frågor:

 • Åtgärdsprogram budgetunderskott Utbildningsnämnden och Socialnämnden.
  Efter återremissen i januari diskuterades åtgärdsplanen av ffa Socialnämnden. Under debatten blev det uppenbart att det inte fanns något stöd för ytterligare en återremiss. För att inte förlora ännu mer tid valde vi att avstå från ett nytt återremissyrkande och lämnade istället in en protokollsanteckning som lyder:
  ”Syftet med Moderaternas återremissyrkande vid januarisammanträdet var att få tydligare åtgärder, inklusive konsekvensbeskrivningar, siffror på konkreta besparingar, samt hur detta leder till en budget i balans.
  Vi har stor förståelse för att nämnderna har svårt att komma med denna information. Samtidigt har jag som ledamot ett ansvar i samband med kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnderna, särskilt nämndernas ekonomi. Den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen utgör ju begränsningen för verksamheten.
  Socialnämndens åtgärdsplan innebär ett antal möjliga besparingar, men enligt min bedömning räcker dessa inte för att få en budget i balans. Dessutom är det inte tydligt om en del av dessa besparingar blir av och/eller när de får effekt.
  Sedan tillkommer extra obudgeterade kostnader för försörjningsstöd på 4,3 mkr enligt prognosen. Detta minskar nettobesparingarna ytterligare. Jag hade velat se en uppställning med budget, förväntade kostnader och besparingar, och slutligen nämndens prognos för 2018. Alltså: hur mycket av underskottet återstår, och hur mycket kommer socialnämnden att tilläggsäska under 2018?
  För att inte förhala processen ytterligare avstod vi från att yrka på återremiss igen för att få svar på dessa frågor. Detta innebär dock inte att vi kan godkänna redovisningen.”
 • Medborgarförslag – återför åk6 till mellanstadieskolorna.
  Efter en lång debatt blev det bifall till förslaget efter votering (6-5) där C, FÖL, ÖP och MP röstade för (men utan finansiering) och M och S emot. Nu ska ärendet avgöras vid marssammanträdet i fullmäktige.
 • Motion (M) – skattekollen på kommunens hemsida.
  Bifall av en enhällig KS.
 • Motion (C) – ställplatserna i Böda hamn.
  Avslag med siffrorna 7-4.

Till slut: bokslut 2018 ger ett resultat på lite under 12,2 mkr. Utbildningsnämnden landar på minus 8,9 mkr och socialnämnden på minus 15,7 mkr.

Övriga möten denna månad, bl a: ordförandeträff, gruppledareträff, plansam, LRF

Marcel van Luijn
Gruppledare
070-3197223
marcel@traject.se

Annonser

Håll dig till sanningen Lennart!

26/02/2018

Denna insändare publicerades i Ölandsbladet 24 februari 2018 och är en replik på Lennart Anderssons (S) insändare ang utbildningsnämndens underskott.

I en lång insändare ondgör sig utbildningsnämndens ordförande Lennart Andersson (S) över att Moderaterna, Centern och Framtid Öland i utbildningsnämnden inte har försökt hitta alternativa sätt att spara. Detta stämmer inte. Det är snarare så att Lennart inte lyssnat och istället drivit igenom ett ogenomtänkt beslut.

Det blir rent fabulerande när Lennart skriver ”Kom ihåg att det var C och M med lite hjälp som stängde Runstens skola vilket satte igång flyttkarusellen till andra kommuner”. I verkligheten gick det till så här: Kommunfullmäktiges beslut kom 26 november 2012 efter en omröstning där 16 röstade för att lägga ner Gärdslösa skola, 18 för att lägga ner Runstens skola och 6 avstod. Vem röstade då för att lägga ned Runstens skola? Jo, bl a Eva-Lena Israelsson (S), Sune Axelsson (S), Mikael Palmqvist (S), Birger Palm (S), Maria Lindmark (MP), Ulf Lafveskans (V). Anders Johnsson (S), Gunnar Aldestam (S) och Bertil Lundgren (MP) avstod. Det hade alltså räckt om två av de rödgröna hade röstat annorlunda. Faktum är att samtliga partigrupper var splittrade i denna fråga – det fanns även ett antal bland C och M som röstade för att lägga ner Gärdslösa skola istället.

Det hade varit hyggligt av Lennart att hålla sig till fakta. Eller tycker han att hans partikamrater Eva-Lena, Sune och Mikael – som även idag sitter i kommunfullmäktige – bär ansvaret för nämndens stora underskott p g a ”flyttkarusellen”?

Det är valår och tydligen skyr vissa inga medel för att vinna röster!

Marcel van Luijn (M)
Oppositionsråd


Välkommen till årsmöte

19/02/2018

Moderaterna i Borgholms kommun bjuder in till årsmöte. Vi träffas onsdag den 21 mars kl 18 på Företagshuset i Stora Rör.

Landstingsrådet Malin Sjölander besöker oss och berättar om arbetet i landstinget.

Vi bjuder på kaffe och smörgås.

Välkommen att anmäla via telefon 070-5111696 eller mejl borgholm@moderaterna.se.


Nyhetsbrev januari

31/01/2018

Genom ett månatligt nyhetsbrev informerar gruppledaren Marcel van Luijn om vad som händer i borgholmspolitiken.

Januari

Efter ett kort besök i Nederländerna började det politiska året 9/1 och 15/1 med kommunstyrelsens arbetsutskott. Det blev ingen mjukstart direkt, och jag kände mig tvungen att lämna in tre protokollsanteckningar och en skriftlig reservation. I samband med att M gick med på ombyggnation av HVB-korridorer (2015) gav majoriteten löftet att ordna trygghetsboende på Ekbacka. Nu försvann löftet definitivt (protokollsanteckning 1) till förmån för samlokalisering av hemtjänst mellersta i Köpingsvik och centrala i Borgholm. Denna flytt påstås ge effektiviseringar men jag fick inget tillfredsställande svar på hur det är mer effektiv. Jag ville också att personalens önskemål tas i beaktande (protokollsanteckning 2). Sedan förslaget att inte sälja förskolan Näktergalen i Runsten, trots att det var tänkt att pengarna ska användas till framtida exploateringar (protokollsanteckning 3). Tidigare har kommunen att antal gånger beviljat medfinansiering (30 %) när en förening får investeringsbidrag från Boverket. Denna gång blev det nej till PAIF, trots mitt yrkande att bevilja medfinansiering, och därför en skriftlig reservation.

En fördjupad översiktsplan (FÖP) för Borgholm-Köpingsvik har varit på gång redan när jag flyttade hit för snart 11 år sedan. Nu är vi nästan där och kommunfullmäktige förväntas kunna ta beslut i mars.

Fullmäktigeberedningen om Sveriges bästa äldreomsorg jobbar på även i det nya året. Vi hade besök av Åke Åkesson som berättade om arbetet med hemsjukhuset i vår kommun. Frågeställningarna inför medborgardialogsmötena (februari/mars) arbetas fram nu.

Årets första kommunfullmäktige hade troligen färre sidor med handlingar än någonsin, men det tog några timmar att avklara ändå! Inte minst eftersom 15 motioner från en viss missnöjespolitiker lästes upp, men framförallt pga valet av en ny ordförande i Socialnämnden. Efter att samtliga partier hade fått en känga av nämnd missnöjespolitiker föreslog denne en moderat som inte hade blivit tillfrågad och inte heller står till förfogande. Vad gör inte vissa personer för att få uppmärksamhet?

Den 17:e hade vi ett första presidiemöte tillsammans med representanter för Mörbylånga kommun för att diskutera vägen framåt kring en ev kommunsammanslagning. Jan Erici och jag deltog för borgholmsmoderaternas räkning. Det som beslutades var att kommuncheferna ska leta lämplig projektledare som får i uppdrag att ta fram underlag (argument för/emot) kring tre alternativ:
– Fortsätta som idag
– Ökat samarbete
– Kommunsammanslagning

Vid kommunstyrelsens sammanträde 23/1 beslutades bl a följande:

 • Att avsätta 1,2 mkr till muddring av Byxelkroks och Böda hamn
  Pengarna tas från 2018 års resultat, vilket innebär att överskottsmålet på 3 % sänks till 2,79 % (januari är inte ens slut). Jag lämnade en protokollsanteckning om att dagens läge när det gäller KS-budget leder till en godtycklig behandling av ärenden. Ibland är argumentet från majoriteten ”förslaget är inte budgeterat” (t ex medfinansiering av PAIF:s renoveringar) och ibland är argumentet ”vi tar det från resultatet” (t ex muddringen eller bidrag till Högby IF). Särskilt bekymmersamt under ett valår, tycker jag.
 • Styrmodell med reviderade ekonomiska styrprinciper
  Moderaternas synpunkter: viktigt med mer fokus på åtgärder från nämnderna vid tertial/delårsbokslut (helst månadsvis); opålitliga prognoser i budgetprocessen så tidigt under året försvårar budgetarbetet; för ambitiöst att KS fastställer mål redan okt-dec efter valet; otydlighet kring vad som gäller för nämnderna (budget utgör begränsningen för verksamheten kontra uppsatta mål styr verksamheten).
 • Fastighetsstrategi
  Mitt yrkande ”att kommunen som första alternativ ska tillämpa den ekonomiskt och kvalitativt mest fördelaktige lokallösningen för sina verksamheter” röstades ner med 6-5. Ett antal övriga frågor lär komma upp igen vid behandling/beslut i kommunfullmäktige.
 • Återrapportering åtgärdsprogram budgetunderskott Utbildningsnämnden och Socialnämnden
  Fick bifall till mitt yrkande på ”återremiss till nämnderna för komplettering med en konsekvensbeskrivning av besparing på elevhälsan (UN) samt konkreta besparingsåtgärder (SN) med siffror och effekt på årsbasis för åtgärder inom IFO”.

Övriga möten denna månad bl a: Plansamordningsgruppen, Styrgrupp Fryshuset & utvärdering folkhälsosamordnarerollen.

Kommunvalet 2018

Valsedeln till kommunvalet i Borgholm fastställdes vid nomineringsstämman den 14 januari i Stora Rör. Jag vill tacka alla som har stöttat mig. Borgholmsmoderaterna går till val med följande kandidater:

Följande kandidater valdes:

 1. Carl Malgerud
 2. Marcel van Luijn
 3. Anna Victor Hiort
 4. Erland Augustinsson
 5. Lenamarie Wikström
 6. Anders Nyholm
 7. Charlotte Håkansson van Luijn
 8. Björn Andreen
 9. Kristina Linåker
 10. Jörgen Jannerstrand
 11. Jan Erici
 12. Göran Björstad
 13. Eddie Forsman
 14. Rolf Hellström
 15. Torbjörn Nilsson
 16. Märta Hermansson
 17. Oscar Pile
 18. Jacob Augustinsson
 19. Jeanette Edström
 20. Mats Bengtsson
 21. Anita Bråkenhielm
 22. Anette Andreen
 23. Mikael Borgström
 24. Lennart Aldestam
 25. Kicki Håkansson
 26. Örjan Silverling
 27. Björn Engström

Marcel van Luijn
Gruppledare
070-3197223
marcel@traject.se


Motion: utveckla g/c-vägar i samband med utbyggnad av VA-nätet

25/01/2018

Moderaterna lämnade 2018-01-17 in föjande motion:

För att effektivisera investeringarna borde Borgholms kommun öndersöka möjligheten att utveckla gång- och cykelvägar i samband med utbyggnad av VA-nätet. Borgholm Energi AB kommer framöver att utföra stora projekt i norra och östra kommundelen. Det vore synd om vi inte kunde ta tillvara på dessa arbeten och effektivisera utbyggnad av gång- och cykelvägar samtidigt.

Kommunerna på Öland har gemensamt beslutat att satsa på Öland som cykeldestination. Projektet Fyr Till Fyr håller på färdigställa ett antal cykelslingor på norra och södra delen av ön, men det saknas idag konkreta planer på hur dessa cykelväger ska knytas ihopp. På Ölands västra sida kan detta möjligtvis förverkligas i samband med Trafikverkets förbättringar på väg 136. På östra sidan har vi idag en relativt smal landsväg som under sommarsäsongen är hård trafikerad. Här skulle en separerad gc-väg innebära en stor förbättring som ger ökad trygghet för trafikanterna.

Motionens förslag lades tidigare fram av Moderaterna i samband med beslut om budget 2018. Vi anser att kommunfullmäktige visade viss stöd för förslaget då voteringen slutade med siffrorna 16-16 varpå ordförandens utslagsröst resulterade i avslag. Med stöd av ovanstående argument är vår förhoppning att kommunfullmäktige kan besluta att avsätta medel till framtida investeringar i gång- och cykelvägar i samband med Borgholm Energi AB:s utbyggnad av VA-nätet.

Marcel van Luijn
för Nya Moderaterna i Borgholms kommun


Valsedeln till kommunvalet i Borgholm

17/01/2018

Nomineringsstämman hölls söndag 14 januari i Stora Rör. Ett medlemsutskick gjordes ett antal veckor innan och 27 röstberättigade medlemmar deltog i stämman.

Följande kandidater valdes:

 1. Carl Malgerud
 2. Marcel van Luijn
 3. Anna Victor Hiort
 4. Erland Augustinsson
 5. Lenamarie Wikström
 6. Anders Nyholm
 7. Charlotte Håkansson van Luijn
 8. Björn Andreen
 9. Kristina Linåker
 10. Jörgen Jannerstrand
 11. Jan Erici
 12. Göran Björstad
 13. Eddie Forsman
 14. Rolf Hellström
 15. Torbjörn Nilsson
 16. Märta Hermansson
 17. Oscar Pile
 18. Jacob Augustinsson
 19. Jeanette Edström
 20. Mats Bengtsson
 21. Anita Bråkenhielm
 22. Anette Andreen
 23. Mikael Borgström
 24. Lennart Aldestam
 25. Kicki Håkansson
 26. Örjan Silverling
 27. Björn Engström

Nyhetsbrev december

21/12/2017

Genom ett månatligt nyhetsbrev informerar gruppledaren Marcel van Luijn om vad som händer i borgholmspolitiken.

December

Fullmäktigeberedningen om Sveriges bästa äldreomsorg hade två sittningar denna månad. Efter en nulägesanalys har delgrupperna hämtat in mer information och underlag i sina respektiva områdena. Externa besök är inbokade, medborgardialogsmötena är inplanerade under februari/mars och vi håller på ta fram frågeställningarna samt enkätfrågor.

I Kultur- och fritidsutskottet börjar vi jobba med den nya kulturplanen. För 2018 har vi bestämt att prioritera två av planens utvecklingsområdena:

 • Ett levande kulturarv med ny teknik
 • Konstnärlig utsmyckning i offentlig miljö

Den 11:e ordnades en första träff i projektet ”Förenkla helt enkelt”, SKL:s utbildning till kommuner för att förbättra näringslivsklimatet. Ett uppskattat initiativ där många tjänstemän från olika förvaltningar och BEAB deltog.

I mitten av december kom den senaste opinionsmätningen med glädjande nyheter:

KSAU träffade Svenska Stadskärnor den 15/12 för att diskutera hur vi tillsammans kan utveckla Borgholms tätort på ett strukturerat sätt. Samma dag hade vi en workshop med turismorganisationen om framtida mål och samarbetsformer.

Årets sista kommunfullmäktige innehöll en allmänpolitisk debatt, där jag ville ta upp de saker jag tycker kommer att bli viktigast i vår kommun framöver: lokalförsörjning, framtidens äldreomsorg, kommunens ekonomi & utmaningar, Ölands kommun, integration, och det politiska klimatet. Som vanligt hamnade debatten i en massa detaljfrågor, men här kan ni läsa mina tankar kring dessa ämnen: kandidatmarcel.wordpress.com/fullmaktigedebatt-kring-framtidsfragor.

Det politiska årets avslutades den 19/12 med två viktiga möten. Först ett strategimöte – vilket jag hade föreslagit – om hur vi politiker vill utveckla området Yttre Hamnen. Sedan en sittning med beredningsgruppen för Sveriges bästa äldreomsorg där vi bl a förbereder medborgardialogen kring äldreomsorgen.

 

Övriga möten denna månad bl a: Pensionärsrådet, Ölands Kommunalförbund, M-Förbundsstyrelse, Näringslivsrådet, Alliansträff med Centerpartiet.

Jag vill avsluta årets med att önska alla moderater, sympatisörer och övriga politiskt intresserade en God Jul och ett Gott Nytt År!

Marcel van Luijn
Gruppledare
070-3197223
marcel@traject.se


%d bloggare gillar detta: