Årsmöte

01/02/2019

Välkommen till Moderaternas årsmöte!

Vi träffas på Rällapaviljongen torsdag 28 februari kl 18 där vi bjuder på mat.

Anmälan senast 26/2 via 070-5111696 eller anders.nyholm@telia.com.

Annonser

Sista nyhetsbrevet från avgående gruppledaren Marcel van Luijn

16/10/2018

Genom ett månatligt nyhetsbrev har jag som gruppledare under mandatperioden 2014-2018 försökt att hålla er uppdaterade kring vad som händer i borgholmspolitiken. Ni har fått information kring viktiga beslut som har tagits i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, men även om vilka frågor jag som oppositionsråd har drivit och vilka förslag vi Moderater har lagt fram.

Efter valet består den nya fullmäktigegruppen av 6 ordinarie ledamöter (Carl Malgerud, Marcel van Luijn, Anna Victor Hiort, Lenamarie Wikström, Anders Nyholm och Charlotte Håkansson van Luijn) samt 3 ersättare (Björn Andreen, Kristina Linåker och Jörgen Jannerstrand). Gruppen har valt Carl Malgerud som ny gruppledare för borghomsmoderaterna. Ni når honom via carl.malgerud@gmail.com eller 073-0715410.

Härmed lämnar jag över till Carl och önskar honom ett stort lycka till!

Oktober

Ölands kommunalförbund behandlade den 8 oktober bl a förbundets delårsbokslut och budgetförslag för 2019. Vi fick även information från räddningstjänsten, turistorganisationen, cykelprojektet Ölandsleden och miljösamordningen kring europeiska öar.

Mandatperiodens sista KSAU beslutade bl a om surfplattor till politiker (äntligen, efter tre försök!) och ärendet går vidare till KS för beslut nu. Beslutet kommer att innebära en stor besparing av tid (kopiering, utskick) och miljö (papper). Vi behandlade även en gatuunderhållsplan med ett mer systematiskt arbete kring asfaltering av kommunala gator, och ett antal uppväxlingsprojekt.

Samma dag ordnade fullmäktigeberedningen om framtidens äldreomsorg en medborgarträff i Böda för att återrapportera om beredningens slutsatser och möjliga förslag.

Den 12/10 träffades styrgruppen för projektet Öland en kommun och diskuterade slutrapporten och nästa steg den 8 november när samtliga fullmäktigepolitiker från både kommunerna bjuds in till en gemensam workshop.

Mandatperiodens första sammanträde med den nya fullmäktigeförsamlingen ägde rum på måndag 15 oktober. För Moderaternas del valdes Anders Nyholm till fullmäktiges 2:e vice ordförande. Carl Malgerud och Marcel van Luijn valdes till kommunstyrelsen, med Anna Victor Hiort och Lenamarie Wikström som ersättare. Carl valdes till kommunstyrelsens 2:e vice ordförande tillika oppositionsråd. Eftersom Carl fortsätter som ordförande i det kommunala bolaget Borgholm Energi AB fram till mars 2019 kommer jag att vara kvar som ledamot i KSAU samt oppositionsråd till 2019-04-01.

De senaste veckorna har vi även haft ett antal konstruktiva möten med våra oppositionsvänner i Framtid Öland och Kristdemokraterna. Syftet är att agera som en samlad opposition i olika frågor och politiska församlingar.

Vi presenterade oss gemensamt till lokalmedia på fredag 12/10:

Jag vill till slut rikta ett stort tack till alla som på ett eller annat sätt har hjälpt mig och varit till stöd under tiden som partiets gruppledare!

Bästa hälsningar,
Marcel


Nyhetsbrev september

26/09/2018

Genom ett månatligt nyhetsbrev informerar gruppledaren Marcel van Luijn om vad som händer i borgholmspolitiken.

September

Denna månad dominerades så klart av valet, men i övrigt har detta hänt:

KSAU har nyligen bl a behandlad följande ärenden: översyn av asfalteringsarbeten, fördröjning och rening av dagvatten i Triangeln (se KS nedan), avstämning med BEAB, utbyggnad av Byxelkroks hamn och pågående fastighetsprojekt.

Mandatperiodens sista fullmäktigesammanträde den 17/9 kändes något ansträngt efter Centerns besked att de ska bilda majoritet med S och V. Mina två interpellationer besvarades direkt av kommunalrådet (ang Moderaternas budgettillägg för kompetensutveckling och marknadsföring av LOV) och Jan-Olof Forslund (ang LOV inom hemtjänsten). Vad gäller marknadsföring av LOV, undersökning av möjligheter till intraprenad och kompetensutveckling av vanlig personal kan vi konstatera att så gott som ingenting har hänt.

Fullmäktigeberedningen om framtidens äldreomsorg håller på formulera konkreta förslag. Återträffar med medborgarna är planerade för 8 och 9 oktober i Runsten och Böda.

Kommunstyrelsen den 25/9 behandlade bl a:

 • Budgetuppföljning. Pga ekonomiavdelningens arbete med tertialbokslutet fick vi ingen information utöver det som står i handlingarna och inga årsprognoser. Sofie (FÖL) och jag lyckades tidigare under veckan stoppa ekonomernas förslag att INTE följa amorteringsplan. I år blir det därmed amortering med 3,9 mkr enligt plan (som M har drivit sedan länge). Vertyget Skattekollen (motion M), som ger medborgarna inblick i hur deras skattepengar används i kommunen, kommer snart att finnas på kommunens hemsida.
 • Revision. Bifall till förslag att utöka från 5 till 6 ledamöter. Beslutas av fullmäktige.
 • Dagvatten ”Lilla Triangeln”. Anvisning av 1,5 mkr (BEAB finansierar med andra hälften) för fördröjning och renings av dagvatten i området ”Lilla Triangeln” (vänster om infarten till Dovreviken).
 • Förskolan Sandhorvan (Böda). Befintliga lokaler är inte lämpliga som verksamhetslokaler för förskolan. Ägaren föreslår ombyggnation av gympasalen/kök till ny förskola. Innebär hyreshöjning från dagens 10 tkr/månad till 15 tkr/månad med löptid på 10 år. Jag yrkade på återremiss/bordläggning för att låta den nya kommunstyrelsen ta detta beslut i oktober. Votering om återremiss slutade 6-2-3 (C/S/SD emot, M för och FÖL/MP avstod). Sedan gick beslut igenom. Jag deltog inte i detta beslut.

Valet

Jag vill tacka alla Moderater som har varit aktiva under valrörelsen och har hjälpt till på olika sätt. Trots att valresultatet blev något av en besvikelse har vi gjort ett hyfsat kommunval. Vi fick 15,87 % (eller 1217 röster) och tappade därmed 1,16 % men behöll våra 6 mandat i fullmäktige. Vi lyckades minska röstsplittringen mellan riks/kommun från 7,4 % (2014) till 3,0 %. Våra starkast fästen är fortfarende Köping (21,7 %), Borgholm 1 (23 %) och Borgholm 2 (19,7 %) men vi tappade i övriga kommundelar, ffa på norra Öland. Vi är nu Borgholms näst största parti!

Här kan ni se hela valresultat för Borgholms kommun

Redan under valvakan fick vi inviter från S, men sedan blev det tyst. Vi bjöd in C till samtal men istället meddelade Staffan att de redan hade kommit överens med S och V. Just nu pågår samtal mellan oss, Framtid Öland och KD om hur vi kan organisera ett så starkt oppositionssamarbete som möjligt.

Övriga möten denna månad med bl a Pensionärsrådet, Näringslivsrådet, Plansam.

Önskar er alla en trevlig Skördefest!

Marcel van Luijn
Gruppledare
070-3197223
marcel@traject.se


Kommentar ang majoritetsbildning i Borgholms kommun

22/09/2018Efter att Centerpartiet brött ett antal avgörande löften vid majoritetsförhandlingar efter valet 2014 har Allianssamarbetet varit skakigt. Relationerna förbättrades för ca 2 år sedan när Centerpartiet själv tog initiativet att börja samtala med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna om framtiden. Sedan dess har vi Moderater haft många informella möten med företrädare för Centerpartiet för att diskutera hur vi skulle kunna styra Borgholm tillsammans. Vi har pratat om sakfrågor, ekonomin, ledarskap, gemensamma utspel och ett samarbete med Framtid Öland.

Under dessa överläggningar har Centerpartiets representanter flera gånger försäkrad oss att Alliansen är målet och att de absolut inte tänkte samarbeta med Socialdemokraterna. I flera insändare under valrörelsen har Centerpartiet dessutom kritiserat S-ledarskapet i Borgholms kommun.

Efter valdagen den 9 september – och ett katastrofval för Centerpartiet – blev det tyst. Socialdemokraterna, som vid upprepade tillfällen under valrörelsen ville prata med oss om ett gemensamt styre, hörde inte av sig. Centerpartiet, som vi byggt upp en relation med under två år, hörde inte av sig heller. Moderaterna valde en förhandlingsgrupp onsdag 12 september och tog kontakt med Centerpartiet torsdag 13 september. De återkom senare under dagen att de redan hade bildat majoritet med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Nu får vi ett ”nytt” ledarskap när Framtid Öland bytts ut med Centerpartiet och Vänsterpartiet, och där samma Centerpartist tar plats i kommunledningen och som ordförande i Borgholm Energi. Det ”nya” ledarskapet innebär att man byter ut kommunstyrelsens vice ordförande Sofie Loirendal (FÖL) med Staffan Larsson (C) och BEAB:s ordförande Carl Malgerud (M) med… Staffan Larsson (C). Centerpartiet menar att ledarskapet i Borgholms kommun nu är räddat.

En röst på C blev en röst på Ilko och Vänsterpartiet. Vi undrar så klart vad Centerpartiets väljare tycker om det.

Moderaterna gjorde ett hyfsat bra kommunval och vi behåller våra 6 platser i kommunfullmäktige, vilket gör oss till näst största parti. Vi ska nu se hur vi kan bäst organisera oss i opposition, både inom partiet och tillsammans med andra partier. Viktigast är att representera våra väljare påsta sätt och få igenom så mycket av vår politik som möjligt.

Tack alla 1217 väljare som röstade på oss!


Valvaka!

06/09/2018

Samtliga medlemmar och sympatisörer är välkomna till vår valvaka.

När: söndag 9 september, från kl 18.30

Var: restaurang Smedjan, Norra långgatan 13, Borgholm

Vi bjuder på mat. Anmälan till Anders Nyholm via 070-5111696 eller anders.nyholm@telia.com.Moderaterna vill bygga Borgholms välfärd tillsammans

06/09/2018

Insändare i Ölandsbladet 2018-09-06:

I dagsläget växer köerna till kommunens särskilda och demensboenden. Dessutom är några av våra befintliga äldreboenden i stort behov av upprustning. Utan stora investeringar kommer vi inte att klara det ökande behovet. Vi tror inte att S med kommunalrådet Ilko Corkovic i spetsen kan ta tag i våra framtida utmaningar. I debatter och sociala media har kommunalråd de senaste veckorna gjort flera uttalanden som är direkt felaktiga, med syfte att svartmåla både Moderaterna och privata företag inom vård och omsorg. Vi tycker det är olyckligt och inte konstruktivt att låta vänsterns ideologi sätta stopp för en positiv utveckling. Här kommer ett antal påståenden och våra svar:

Påstående 1: ”Vi Socialdemokrater kommer aldrig att medverka till att företag som Attendo ska etablera sig i vår kommun.”

 • Det är anmärkningsvärt. KSAU träffade en representant från Attendo för inte länge sedan. Vi fick en genomgång av hur de kan hjälpa kommunen bredda utbudet av särskilda boenden och alla var positiva. Dessutom är deras koncept helt i linje med de önskemål som har kommit fram från medborgarna till beredningen om Sveriges bästa äldreomsorg.

Påstående 2: ”Moderaterna föreslår att privatisera vård och omsorg i Borgholms kommun.”

 • Det stämmer inte. De kommunala verksamheter som finns idag ska finnas kvar. Men vi har en enorm utmaning vad gäller antalet särskilda boendeplatser och kvalitet på våra befintliga fastigheter. Samtidigt är kommunens investeringspengar redan intecknade för ett antal stora projekt de närmaste 3-4 åren. Då vill vi Moderater undersöka hur privata lösningar kan hjälpa Borgholms kommun att klara behovet. Att förkasta vissa alternativ i förväg är inte konstruktivt.

Påstående 3: ”Vårdpersonal inom den privata sektorn tjänar sämre än inom den kommunala.”

 • Det stämmer inte. Tvärtom är lönerna lika eller högre inom privat sektor, enligt SCB:s löneundersökning. Vård- och omsorgspersonal tjänar ungefär lika men sjukgymnaster får 11 % mer i privata vårdföretag än i offentlig sektor; sjuksköterskor får 9 % mer. Dessutom visar flera undersökningar att personal i privat sektor trivs bättre. Fråga till kommunalrådet: om arbetsförhållanden och löner i privata vård- och omsorgsföretag vore sämre, skulle inte kommunala verksamheterna ha väldigt lätt att locka till sig kompetent personal därifrån? En annan effekt av privata etableringar är att personalen får fler arbetsgivare att välja mellan, vilket har en positiv effekt på löneutvecklingen.

Påstående 4: ”Privata vårdföretag missköter sig.”

 • Det finns tyvärr missförhållanden äldre- och demensboenden runtom i landet, både i privata företag och i kommunal verksamhet. Detta ska naturligtvis inte hända. Socialförvaltningen ska ha tydliga kvalitetskrav för ALL äldreomsorg som sker i kommunen, och regelbundet följa upp dessa.

Påstående 5: ”Privata vårdföretag gömmer vinster i skatteparadis.”

 • Faktum är att de flesta privata aktörer inom välfärden är småföretag som återinvesterar vinsten i verksamheten. Det finns även en del som drivs som kooperativ eller förening. Sedan kan man undra om det är så mycket bättre att många kommuner – även Borgholm – gör stora förluster välfärden när skola, vård och omsorg går minus år efter år. Förluster som skattebetalarna ska täcka upp.

Borgholms kommun har inte råd med Socialdemokraternas ideologi. Vi måste utveckla kommunens välfärd tillsammans med näringslivet. Även initiativ bland personalen, t ex att driva en del av verksamheten genom intraprenad, ska uppmuntras. Vi tror på valfrihet. Vi tror våra äldre kan välja själv hur de vill bo, och vår personal kan välja själv var de ska jobba. Så skapar vi dem bästa förutsättningar för våra medborgare att bo, leva och verka i underbara Borgholms kommun.

Moderaterna i Borgholms kommun genom
Marcel van Luijn (M)
Carl Malgerud (M)


Valfläsk med bostadsbolag eller en långsiktig och hållbar utveckling?

06/09/2018

Insändare i Ölandsbladet 2018-09-01:

Borgholms kommun har haft en i stort sett positiv utveckling under de senaste åren. Många planer som satts igång under föra mandatperioden börjar nu förverkligas: Triangeln, Yttre hamnen, Bovieran, Ekerum, BoSams mm. Nu vill Socialdemokraterna bygga 80 hyreslägenheter och skapa ett kommunalt bostadsbolag (som de själv röstade nej till tre gånger under mandatperioden).

Kommunägda Borgholm Energi förvaltar redan idag 100 lägenheter som är förlustbringande pga bristande underhåll och låga hyror. Belåningen är lika med marknadsvärdet, vilket innebär att denna verksamhet belastar kommunen finansiellt precis som de flesta kommunala bostadsbolag i Sverige.

Politiken har denna mandatperiod kommit överens om att bygga 21 lägenheter i Rälla och Löttorp för att främja utveckling av dessa orter. Dessutom har vi för ca 10 mkr byggt om 15-20 boendeplatser för ensamkommande på Ekbacka, som succesivt töms och kan vara ett första studentliknande boende för yngre förstagångsboende.

Moderaterna anser att hyresrätter utöver dessa i princip ska byggas av privata företag. Vi vill stimulera detta genom detaljplaneläggning och markanvisning. Vi tycker också att alla lägenheter som Borgholms kommun förvaltar ska styras och skötas i det bolaget som vi redan har.

För att delfinansiera 80 nya lägenheter föreslår S att sälja ut 45 bostadsrätter. En del av dessa lägenheter har vi som stöd för socialförvaltningen. När Moderaterna tidigare föreslog försäljning av vissa tillgånger fick vi väldigt mycket kritik för det, främst från S.

Kom även ihåg att kommunen har fastställt att samtliga investeringar ska vara självfinansierade, alltså inga nya lån. Ilko brukar slå sig för bröstet om amorteringar som har gjorts, i enlighet med Moderaternas förslag, men vill nu alltså låna 10-tals miljoner igen. Här ska påpekas att Kommuninvest som kommunens långivare har varnat för större upplåning.

Investeringsutrymmet de närmaste åren är ca 35 mkr per år, förutsatt att kommunen skapar ett överskott på 2 % (inte säker när lågkonjunkturen kommer). Detta utrymme är redan intecknat med bl a följande projekt:

 • VA-investeringar för att säkra utvecklingen av norra Öland och östra sidan av kommunen
 • Byxelkroks hamn
 • Hantera ras i Borgholms och Sandviks hamnar
 • Utveckling av Åkerboskolan enligt kommunstyrelsebeslut
 • Bygga 21 lägenheter som redan godkänts
 • Renovera och utveckla befintliga särskilda boenden (Ekbacka, Strömgården, Soldalen och Åkerbohemmet)
 • Ökat behov av platser på särskilda och demensboenden
 • Bygga trygghetsboenden
 • Underhåll/renovering av skolor och förskolor

Utöver dessa investeringar lovar S nu alltså en ny sporthall och 80 hyreslägenheter. I Moderaternas värld ska vi fokusera på att genomföra det vi har beslutat på bästa möjliga sätt, för att säkerställa en fortsatt positiv utveckling i Borgholms kommun. Vi vill bl a skapa långsiktiga planer för finansiering och lokalförsörjning. Socialdemokraternas allt-åt-alla politik innebär däremot upplåningar som nästa generationer får hantera.

Moderaterna i Borgholms kommun genom
Carl Malgerud (M)
Marcel van Luijn (M)


%d bloggare gillar detta: