Nyhetsbrev september

29/09/2017

Genom ett månatligt nyhetsbrev informerar gruppledaren Marcel van Luijn om vad som händer i borgholmspolitiken.

September

Kommunledningen har nu satt igång en del detaljplaner och planändringar som kommer att möjliggöra fler bostäder framöver. Dessa processer tar tid, men vi ser idag exempel på det arbetet som startades under alliansmajoritetens styrning 2010-2014: bl a Triangeln och Bovieran. Jag vill också att vi ökar takten i yttre hamnen, men även i t ex Löttorp och Rälla.

Samtliga budgetäskanden är nu ihopsamlade och prioriterade efter en bra budgetdag den 4 september. Det är viktigt att komma ihåg att de ”stora plusresultater” under 2015 och 2016 inte varar för evigt. Statsbidrag pga invandringen trissade upp kommunens resultat, men våra kärnverksamheter har tyvärr visat en trend mot minus igen. Denna trend ser ut att fortsätta även under 2017 och de ekonomiska prognoser för 2018-2021 innebär att vi måste vara tydliga i våra prioriteringar.

Ett Folkhälso- och trygghhetsråd ska nu inrättas efter flera påtryckningar från min sida och ett budgetförslag från Moderaterna. Den 20/9 träffade jag Folkhälsosamordnare Jhenny Åvik för att diskutera hur rådet ska jobba och vilka som ska ingå.

Måndag den 11 september började Jens Odevall som ny kommunchef. Jag önskar Jens ett stort lycka till och är övertygad om att han kommer att göra ett bra jobb i Borgholms kommun.

Den 15/9 hade vi ett bra samverkansmöte där bl a KSAU, UNAU, SNAU, kuratorer, det förebyggande teamet och Fryshuset medverkade. Det är viktigt att vi känner till varandras roller, våra egna roller och möjligheter till samarbete.

Kommunstyrelsen reserverade 18/9 en heldag för att diskutera kommunens positionering och varumärkesplatform. Vi kom en bra bit på vägen och definierade ett antal kärnområden som KSAU tillsammans med Staffan Smedfors ska jobba vidare med och sedan presentera för KS för antagande.

Fullmäktigesammanträdet samma dag skulle ha gått obemärkt förbi om inte tillsättningen av en ny beredning ”Sveriges bästa äldreomsorg” hade skapat kaos. Det hela slutade med att 8 ledamöter med 8 ersättare valdes. ÖP, SD, MP och V har ingen plats i den nya beredningen. Övriga beslut gällde bl a en ny parkeringsnorm för Borgholms tätort, en ny Kulturplan och tilläggsbudget till Utbildningsnämnden.

Månadens KS-sammanträde behandlade inga stora ärenden, men jag lämnade in en protokollsanteckning om budgetuppföljningen och de stora minus i våra kärnverksamheter.

Övriga möten denna månad bl a: Pensionärsrådet, BEAB, Plansamordningsgrupp, styrgrupp Fryshuset, Kultur- och fritidsutskott

Marcel van Luijn
Gruppledare
070-3197223
marcel@traject.se

Annonser

Nomineringar till kommunvalet 2018

21/09/2017

Moderaterna i Borgholms kommun håller just nu på med en nomineringsprocess till kommunvalet 2018. Nomineringskommittén har redan samlat ett stort antal möjliga kandidater, men det finns fortfarande tid att anmäla ditt intresse eller nominera någon du känner!

När nomineringslistan är fastställd ska kandidaterna väljas av medlemmarna på en nomineringsstämma. Datumet för stämman är preliminärt satt till söndag 21 januari 2018.


Nyhetsbrev augusti

31/08/2017

Genom ett månatligt nyhetsbrev informerar gruppledaren Marcel van Luijn om vad som händer i borgholmspolitiken.

Augusti

Hoppas att ni har haft en bra sommar och att vi tillsammans kan ta oss an våra uppgifter med nya krafter!

För mig återupptogs det politiska livet efter sommaren med att den 8 augusti tjänstgöra i Kommunalförbundets AU, där vi bl a godkände ett samarbetsavtal med Nordic Travel som nu kommer att sköta en del av turistorganisationens bokningsverksamheter.

På dagordningen vid KSAU:s första sammanträde i augusti: bl a en bostadsförsörjningsplan, utbyggnad av Byxelkroks hamn, parkeringsnorm för Borgholms stad, gata/park-avtalet och ett eventuellt förvärv av Folkets Hus. Jag motsätter mig så klart det sistnämnda. Tycker att kommunen äger tillräckligt många gamla fastigheter nu. Vi behöver inte fler, som dessutom inte rymmer en kommunal kärnverksamhet.

Om kommunfullmäktige den 21 augusti har ni kunnat läsa i Ölandsbladet. Tyvärr handlade det inte mycket om politikens innehåll och sakfrågor. Jag skev i mitt nyhetsbrev i juni att kommunfullmäktige liknade en parodi på demokrati då. Vi kan väl konstatera att det inte blev mycket bättre denna gång. Huvudproblemet är populismen. Vissa politiker är endast intresserat i att plocka poäng, vilket gör att vi sällan har en debatt som fördjupar sakfrågorna. Och när argument tar slut blir det tyvärr väldigt ofta personangrepp, härskartekniker och påhopp av olika slag. Att kommunalrådet nu börjar använda Lublins retorik mot oppositionen gör inte saken bättre.

Man glömmer nästan att vi behandlade några beslutsärenden också, däribland Demokratiberedningens slutförslag och en Folkhälsostrategi 2017-2027.

Budgetarbetet återupptogs 29/8 med diskussioner kring prioriterade områden utifrån de äskanden som har inkommit. På eftermiddagen var det dags för kommunstyrelsen med följande ärenden:

 • Budgetuppföljning. Resultatet för KS höjs pga markförsäljning till Bovieran, men saneringskostnaderna kommer att vara ”mycket högre” än förväntat.
 • Försköning Löttorp. Jag tycker att 1 353 000 kr är mycket pengar utöver det som redan beslutats/genomförts. Beslut togs att genomföra de första två stegen (773 000 kr) men att vänta med den tredje (asfaltering av grusparkering).
 • Kronomagasinet. Bifall till anvisning av medel för invändig renovering. När jag ville yrka på att genast sätta igång projektering och upphandling av upprustning av gamla magasinets fasader blev det stopp. Det ansågs vara ett ”nytt ärende”. Jag lämnar nu in en skrivelse till KSAU för behandling.
 • Tilläggsbudget utbildningsnämnden. Det finns uppenbarligen ett stort systemfel i budgetprocessen vad gäller interkommunala ersättningar. Sedan får man uppfattningen att Kommunalrådet (s) och nämndens ordförande (s) inte pratar med varandra, trots samma partifärg. Blev till slut tilläggsbudget på 2,9 mkr.
 • Utbyggnad Byxelkroks hamn. Beslut enligt förslag, alltså att gå vidare med ett 5-stegsplan för utbyggnaden. Budgeterat i dagsläget är 5 + 15 mkr, men totalkostnad beräknas på 40-50 mkr under 4-5 år.
 • Folkhälsoplan. Planen blev antagen, men när jag ville yrka att snarast sätta igång inrättandet av ett Folkhälso- och Trygghetsråd (enligt planens förslag) blev det stopp igen. Tydligen även detta ett ”nytt ärende”. Jag kommer att lämna in en skrivelse till KSAU för behandling.
 • Kulturplan. Planen blev antagen. Huvudfokus i kulturplanen är: Allas rätt till kultur; Att utveckla ett levande kulturarv; Samverkan mellan kultur och andra samhällsområden; Kulturella utvecklingsområden. För att redan under 2018 kunna jobba med dessa utvecklingsområden har utskottet äskat en utvecklingspott på 200 tkr per år.

Övriga möten denna månad, bl a med Näringslivsrådet, BEAB (gata/park).

Marcel van Luijn
Gruppledare
070-3197223
marcel@traject.se


Nyhetsbrev juni

23/06/2017

Genom ett månatligt nyhetsbrev informerar gruppledaren Marcel van Luijn om vad som händer i borgholmspolitiken.

Juni

Kultur- och fritidsutskottet har nu presenterat Kulturplan 2020 med fokus på:

 • Allas rätt till kultur
 • Ett levande kulturarv
 • Samverkan mellan kultur och andra samhällsområden
 • Kulturella utvecklingsområden

För att redan under 2018 kunna jobba med dessa utvecklingsområden har utskottet äskat en utvecklingspott på 200 tkr per år.

Kommunfullmäktige denna månad var nästan en parodi på demokrati. Det tog mer än en halvtimme att ens godkänna dagordningen! För övrigt anmäldes min motion angående implementering av skattekollen på kommunens hemsida. Några viktiga beslut var försäljning av kommunens mark till Bovieran och tilläggsbudgetering för räddningstjänstens personalkostnader enligt nytt RiB-avtal.

Denna månad fortsatte även arbetet med budgetberedningen. Ekonomiavdelningen har nu sammanställt äskanden från nämnder, styrelser och partigrupperna. Den 28 juni ska vi i budgetberedningen diskutera prioriteringsordningen av dessa äskanden.

Den 16 juni besökte KSAU Ölanda flygfält tillsammans med Regionförbundets direktör Helena Nilsson för att diskutera framtida utvecklingsmöjligheter.

Kommunstyrelsen 20/6 hade några stora ärenden på dagordningen:

 • Åkerboskolans ombyggnation KS tog inga beslut men återremitterade ärendet med några specifika utredningsuppdrag, t ex hur man eventuellt kan bygga om (eller nytt) i flera steg. Jag tycker man borde försöka behålla det nyrenoverade köket och gympasalen.
 • Tertialbokslut Behandlas i kommunfullmäktige efter sommaren. Jag kommer att lämna in en protokollsanteckning där jag uttrycker min oro över det stora underskott i både Utbildningsnämnden och Socialnämnden.
 • Anvisning av medel strandpromenad Köpingsbaden Jag är inte nöjd med hanteringen och kommer att lämna in följande protokollsanteckning: ”Det gör mig förbannad att denna fråga har nonchalerats. Redan när lägenhetshotellet vid Sinus planerades lyfte jag frågan om hur strandpromenaden skulle återställas efter att en del av sträckan skulle försvinna pga byggandet. Svaret har hela tiden varit ”det löser vi”. Nu är sommarsäsongen igång utan att det finns en lösning. Dessutom står kommunen för planering och kostnaderna, när man under tiden hade kunnat hitta en lösning tillsammans med Köpingsbadens arrendator.”
 • Medel till bostadsbyggande Fick bifall för yrkandet att kommunen ska prioritera kommunalt bostadsbyggande utanför Borgholms tätort (Löttorp, Rälla, Runsten), som vi kom överens om under gruppmötet.
 • Både Folkhälsostrategi och -plan och Demokratiberedningens slutförslag skickades vidare till kommunfullmäktige utan diskussion i KS (mest pga tidsbrist).
 • Val av styrelse till Miljöfond Detta blev lite konstigt. Majoriteten hade redan tidigare beslutat att det skulle väljas 2 KS-representanter från majoriteten och 1 från oppositionen. Jag föreslog Stig för oppositionens räkning. S föreslog Ilko, FÖ föreslog Mattias och MP föreslog Bertil. Sedan var det ordförandes ”bedömning” att KS skulle välja Mattias och Ilko själv.
 • Presentation av nya kommunchefen Jens Odevall presenterades för kommunstyrelsen. Hjärtligt välkommen Jens!

Igår (torsdag 22/6) var det dags att inviga det nya avsaltningsverket i Sandvik. Mycket folk och uppmärksamhet av olika media. Bra reklam för Öland, Borgholms kommun och det samarbete som har gjort detta projekt möjligt.

Kungen häller avsaltat vatten på en Ölandssolvända under invigningsceremonin i Sandvik

Det är förvisso inget politiskt men jag ville ändå nämna att jag fick äran att hålla ett nationaldagstal i Alböke i år. Vill ni läsa mitt tal kan ni gå in här: nationaldagsfirande.

Övriga möten denna månad, bl a med Framtid Borgholm på Strand Hotell och plansamordningsgruppen.

Carl och jag deltog även på Moderaternas valkonferens i Oskarshamn 13/6 där vi fick mycket matnyttig information om strategier, sociala media och politikutveckling. En viktig sak att nämna är att både riksorganisationen och förbundet i Kalmar län kommer att sätta upp ambitiösa mål när det gäller exponering via sociala media, och då framförallt Facebook. Detta innebär att det vilar ett stort ansvar på alla er som har ett Facebook-konto att aktivt dela, gilla och sprida borgholmsmoderaternas inlägg för att nå så många som möjligt!

Jag önskar er alla en trevlig (mid)sommar!

Marcel van Luijn
Gruppledare
070-3197223
marcel@traject.se


Dags att visa handling angående trygghetsboende

02/06/2017

Det är dags att sätta ned foten angående frågan om trygghetsboende.

Under 2015 yrkade Moderaterna vid flera tillfällen att någon form av trygghets- eller mellanboende ska skapas på Ekbacka. När beslut togs angående ombyggnation av två HVB-korridorer i Ekbacka (december 2015), visade Moderaterna kompromissvilja under förutsättning att vårt förslag om trygghetsboende skulle tillgodoses.

Därför är det obegripligt att denna fråga nu skjuts ännu längre framåt och ska ingå i en kommande fullmäktigeberedning. Denna beredning kommer troligen inte vara färdig förrän i hösten 2018, kanske ännu senare.

Det ska inte behöva ta minst 3-4 år innan Moderaternas förslag tas upp, när det är så uppenbart att behovet av trygghetsboende är stort i Borgholms kommun.

Marcel van Luijn (M)


Nyhetsbrev maj

01/06/2017

Genom ett månatligt nyhetsbrev informerar gruppledaren Marcel van Luijn om vad som händer i borgholmspolitiken.

Maj

Budgetarbetet har fortsatt under denna månad. Budgetberedningen har träffat nämndrepresentanter och budgetdagen hölls 22/5. Sedan lämnade jag in Moderaternas budgetförslag denna vecka.

SKL presenterade 3/5 en utredning om en eventuell sammanslagning av Ölandskommunerna. Nu går arbetet vidare i respektive partigrupper, innan beslut om nästa steg. Borgholmsmoderaterna diskuterade frågan på ett extra gruppmöte. Sedan formulerades vårt ställningstagande och Carl och jag träffade Ölandsbladet för att få ut vårt budskap. Vi ser detta som ett avstamp i diskussionerna och det känns bra att vi borgholmsmoderater är tydliga och på g!

Kultur- och fritidsutskottet tilldelade 2016 års kulturpris till Lennart Sjögren. Vi bearbetade även kulturplanen efter remisstiden och kommer av avsluta arbetet under juni. Den 17/5 hade Kultur- och fritidsutskottet sitt sammanträde på Himmelsberga där vi även diskuterade deras budget, verksamhetsplaner och framtidsvisioner.

Denna månad har ett nytt Näringslivsråd haft två möten, främst för att välja en ordförande och diskutera arbetsformer, förväntningar och prioriterade frågor. Ordförande blev Ölandsbanks Anneli Nilsson.

Den 10/5 var det dags för Ölandsbanks årliga Turism 360 seminarium, med bl a information om turismorganisationens satsningar på mat och cykel. Sedan en animerad föreläsning av Kenth Åkerman om värdskap och bemötande.

Inte många ärenden av större dignitet på månadens kommunfullmäktige den 15/5, men en allmänpolitisk debatt om framtidsvisioner. Där lyfte jag följande frågor som jag anser viktiga för kommunens utveckling framöver:

 • Det politiska arbetet: efterlyser en öppnare debatt om sakfrågor, bättre beslutsunderlag, mer långsiktighet och att tagna beslut genomförs.
 • Näringslivsfrågor: företagsklimatet visar ingen förbättring alls (majoritetens “punktinsatser” kanske inte gör så mycket); vi behöver en näringslivsstrategi för Borgholms kommun.
 • Befolkningsutveckling: fler flexibla detaljplaner ger bättre förutsättningar för bostadsbyggandet; en aktiv personalpolitik för att långsiktigt säkra service i kommunen; en kompetensförsörjningplan.
 • Fastigheter: var är den efterlängtade lokalförsörjningsplanen? Och nu är det dags att infria löftet om trygghetsboende på Ekbacka.
 • Ölands kommun: vi är starkare tillsammans; starkare som en kommun med 25-30 000 invånare, både regionalt och nationellt, när medel ska fördelas för satsningar på t ex infrastruktur och kultur. Men det handlar framförallt om kompetensförsörjning på lång sikt. En större kommun kan bli en attraktivare arbetsgivare.

Under budgetdagen den 22/5 fick vi information om förutsättningarna och äskanden från nämnder och styrelser. Budgetberedningen ska nu prioritera dessa tillsammans med partiernas önskemål.

Månadens sammanträde med kommunstyrelsen hade väldigt många små ärenden på dagordningen. Mest tid tog nog till en diskussion om margarin vs smör, där det till slut fanns flera olika yrkanden. Mitt yrkande ”att BEAB letar efter ett alternativt bordsmargarin UTAN palmolja för att därmed kunna följa SLV rekommendationer att minska halten av mättat fett” (tack Lenamarie för hjälpen!) röstades ned med stor majoritet. Till slut vann huvudförslaget, trots att många tyckte det skulle vara bra med valfrihet och att man inte borde gå ifrån vår Kostpolicy. Budgetuppföljningen handlade mest om Utbildningsnämndens relativt stora underskott (3,2 mkr t o m april).

Ölands kommunalförbunds sammanträde var på Böda Sand, där mycket aktivitet pågår inför sommarsäsongen. Glädjande att vi lyckades komma överens en nytt (lokalt) avtal med Räddningstjänsten och att personalen på norra Öland därmed är kvar!

Det som börjar bli tydligt nu – efter några beslut och framförallt icke-beslut i KSAU – är att det finns en beslutsångest hos majoriteten med kommunalrådet i spetsen. Kan det ha att göra med att man redan nu inte vågar ta ”obekväma” beslut inför valet 2018? Eller att kommunens ekonomi, trots mycket egenberöm, inte är så stark som det har påståtts?

Demokratiberedningen har nu färdigdiskuterat sina förslag och slutdokumentet ska skickas till kommunstyrelsen för behandling i juni, med beslut i fullmäktige i augusti.

Övriga möten denna månad, bl a: med regionförbundet om den nya regionala utvecklingsplanen (RUS); ett ytterligare alliansmöte med C, KD och L; uppstartsmöte om arbetet med en ny översiktsplan; kommunala pensionärsrådet; Plansam, Eon.

Bästa hälsningar,

Marcel van Luijn
Gruppledare
070-3197223
marcel@traject.se


Motion: inför Skattekollen i Borgholms kommun

25/05/2017

Nya Moderaterna i Borgholm vill att verktyget Skattekollen ska implementeras på kommunens hemsida.

Vad går våra skattepengar till?

Våra kommuninvånare betalar varje månad in en ganska stor del av sin lön till kommunen för att därmed kunna ta del av våra gemensamma välfärdsresurser. Ofta har man dock ganska dålig koll på vad man får tillbaka för de pengar man betalar in. Till exempel tror svenskarna att 10% av kommunens budget går till politiken och att skolan får mindre än hälften så mycket resurser som den faktiskt får. Det är inte bra för demokratin om invånarna har en felaktig uppfattning om hur kommunens förvaltar skattebetalarnas pengar.

Vad är Skattekollen?

Ett sätt att öka medvetenheten och insynen bland kommuninvånarna är att gå med i Skattekollen. Då matas kommunens data in och sedan kan man som invånare enkelt på kommunens hemsida fylla i sin inkomst och se hur mycket av den som går till exempelvis skola, äldreomsorg, räddningstjänst, kultur eller politisk verksamhet. Siffrorna är kommunens officiella bokslutssiffror som rapporteras in till SCB.

Fördelar för medborgarna

En undersökning vid Uppsala Universitet visar att en Skattekollen-användare

 • i högre utsträckning anser att kommunerna gör ett bra jobb
 • säger sig få en bättre uppfattning om hur skatten fördelas mellan olika kommunala ansvarsområden
 • blir mer intresserad av kommunalpolitik

I dagsläget har ca 50 kommuner infört Skattekollen. Kostnaden beror på kommunens storlek och kommuner upp till 11 000 invånare betalar 850 kr/månad.

Med anledning av ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige besluta

Att      Borgholms kommun snarast ansluter sig till Skattekollen

Att      detta inledningsvis finansieras med medel för den icke tillsatta kommunikatörstjänsten samt att sedan 10 tkr per år avsätts för detta ändamål

Marcel van Luijn
Gruppledare Nya Moderaterna i Borgholms kommun


%d bloggare gillar detta: