Nyhetsbrev mars

30/03/2018

Genom ett månatligt nyhetsbrev informerar gruppledaren Marcel van Luijn om vad som händer i borgholmspolitiken.

Mars

Beredningen för Sveriges bästa äldreomsorg hade sitt avslutande dialogmöte i Runsten 1/3. Nu ska resultat från de olika workshops sammanställas. Själv deltog jag i en webbseminar om framtidens särskilda boenden.

Kultur- och fritidsutskottet diskuterade Kalmar läns kulturplan 2022 och kommer att lämna in ett remissvar. Vi besökte även klätterklubbens nya lokaler i tennishallen samt det renoverade Kronomagasinet, där Kulturskolan nu har fått fina och endamålsenliga lokaler.

Klättervägg

Inspelningslokal Kulturskolan

Möjligheter för musik, dans, teater, utställningar mm

KSAU godkände förutsättningar för att införa klimatkompensering, i enlighet med den motion som Moderaterna lämnade in i januari 2015. Den ska nu vandra vidare genom KS och sedan beslut i fullmäktige. Arbetet med FÖP Borgholm-Köpingsviks närmar sitt slut nu och ska antas under våren. En diskussion pågår kring ett ev bidrag till Ölanda flygfält och hur vi ska hantera de grusmassorna som finns där. Gågatuperioden är också under diskussion igen, efter synpunkter från alkoholhandläggaren och företag med uteserveringar. KSAU hade även ett bra och konstruktiv avstämningsmöte med BEAB:s ledning.

Ett nytt möte med Mörbylånga om Öland en kommun gästades av projektledaren Stefan Carlsson som redogjorde för planeringen. Det kommer att hållas ett antal dialogmöten under våren med bl a LRF, turistnäringen, föreningslivet m fl. Även politiska partier får möjlighet att bjuda in Stefan för diskussioner.

Vi började kommunfullmäktiges sammanträde 19/1 med en tyst minut för att hedra Thomas Johnsson. Thomas representerade Moderaterna i KS mellan 2010-2017 och var även ersättare i fullmäktige denna mandatperiod. Jag tycker Thomas har betytt mycket för partiet; han var alltid påläst och hade något klokt att tillföra våra diskussioner. Sedan handlade sammanträdet mest om medborgarförslaget att 6:orna ska tillbaka till småskolorna. Med siffrorna 19-15 beslutades att åk6 är kvar på Slottsskolan.

Kommunstyrelsen denna månad behandlade bl a följande frågor:

 • Budgetuppföljning t o m februari. Resultat för hela kommunen +4,3 mkr och helårsprognos +10,8 mkr (under 2 %). Största underskott inom Socialnämden (-4,3 mkr och helårsprognos -17,3 mkr).
 • Årsredovisning 2017. Resultat på knappa 2 % visar att ett mål på 3 % inte är realistiskt. Bokslutet visar att våra kärnverksamheter förskola, skola, vård och omsorg går med stora förluster. 2015 och främst 2016 var undantag pga statsbidrag, men Borgholms del av ”välfärdsmiljarderna” har till stor del används till annat än välfärden. Nämndernas resultat -20,5 mkr (från +36,8 mkr 2016), en försämring med 57,3 mkr under ett år. Fortsatt ökat antal anställda (+51), ökat antal årsarbetare (+41) och ökade lönekostnader (+25 mkr). Allt detta trots minskad befolkningsmängd (mao ökade nettokostnader per invänare med 5 tkr). Det som är positivt är att investeringar har gjorts med egna medel (inga nya lån), förbättringar i arbetsmiljö (vilket förhoppningsvis bidrar till lägre sjukskrivningstal), stark likviditet (den behövs då vi har stora investeringar framför oss), fortsatt möjlighet att amortera, positivt resultat för Borgholms Slott, BEAB:s förväntade plusresultat på 9-10 mkr.
 • Återrapportering Utbildningsnämnden. Högt antal inskrivna barn per årsarbetare inom fritidsverksamhet. Lönarna halkar fortfarande efter, ffa inom för-a och grundskola. Vi har en relativt dyr för- och grundskola, även lokalkostnaderna har ökad mycket. Jag har nu efterfrågat lokalkostnaderna per (för)skola.
 • Teknisk utredning Åkerboskolan. Rapport forfarende inte tillgänglig, vi fick en muntlig beskrivning av läget. Samtliga installationer (el, VA, värme, ventilation) utdömda och ska bytas. Del av förskolan, biblioteket och köket i hyfsat/bra skick. Övriga byggnader dåliga till väldigt dåliga. Vi får rapporten samt förslag till åtgärder i april.

Den 27:e deltog bolagets presidie, KSAU samt ett antal tjänstemän i en workshop kring BEAB:s skattefinansierade verksamhet. Staffan Carlsson har fått i uppdrag att leda en utredning om framtidens organisation och ett förslag kommer att presenteras för partigrupperna innan sommaren.

Två motioner hann jag med också:

 • Fritidsbanken. Jag tycker att återbruk ligger rätt i tiden och motionens syfte är att bygga på fördelerna att kombinera återbruk/återvinning, sysselsättning, arbetsträning och tillgängliggörandet av fritidspryler till barnfamiljer som kanske inte ha råd eller helt enkelt vill prova på utan kostnad.
 • Transporter till Åkerboskolan. Efter kommunfullmäktiges beslut att behålla åk6 på Slottsskolan funderade jag på olika sätt att underlätta för föräldrar att välja en alternativ skola. För att undvika interkommunala ersättningar samt förbättra elevunderlaget på Åkerboskolan tycker jag busstransporter ditt skulle vara en framkomlig lösning.

Övriga möten denna månad, bl a: Ölands kommunalförbund, ordförandeträff, Plansam.

Marcel van Luijn
Gruppledare
070-3197223
marcel@traject.se

Annonser

Motion: ordna elevtransporter till Åkerboskolan

30/03/2018

Motion från Marcel van Luijn, gruppledare för Moderaterna i Borgholms kommun:

Bakgrund

Ett antal föräldrar som idag har barn i Köpings skola har visat intresse av att placera sina barn i Åkerboskolan fr o m årskurs 6. Utöver denna grupp finns det möjligtvis fler barn utanför Åkerboskolans upptagningsområde som kan tänkas gå på Åkerboskolan, exempelvis barn i Köpings skolas lägre klasser eller barn i andra skolor inom Borgholms kommun. I dagsläget finns inga smidiga transporter till Löttorp som skulle underlätta ett sådant val för dessa barn.

Förslaget

För att underlätta för föräldrarna och deras barn att välja Åkerboskolan måste transporten fungera. Dagens trafik som KLT ombesörjer är inte anpassad efter dessa specifika behov och tider. Därför vore det önskvärt om Borgholms kommun kunde vara behjälplig med transporter. Det vinner alla på. Föräldrarna slipper köra barnen upp till Löttorp, vilket ger tids- och miljövinster. Åkerboskolan får extra elever som kan trygga skolans framtid.

Vi vill främja valfriheten lokalt och underlätta för medborgarna. Moderaterna föreslår därför

Att Borgholms kommun snarast ska undersöka möjligheterna till att ordna transporter för elever som vill gå på Åkerboskolan men bor utanför skolans upptagningsområde.


Kvinnor & politik

28/03/2018


Motion: etablera Fritidsbanken i Borgholms kommun

22/03/2018

Motion från Marcel van Luijn, gruppledare för Moderaterna i Borgholms kommun:

Fritidsbanken är ett ideellt initiativ och varumärket ägs av en ideell förening. År 2013 öppnades den första Fritidsbanken i Forshaga kommun. Fritidsbanken fungerar som ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar. Den drivs av ideella krafter och fungerar dagtid som en praktikplats för personer som behöver arbetsträna.

Vem/vilka som startar upp Fritidsbanken lokalt ser olika ut från kommun till kommun. Oftast är det en sammanslutning av intressenter såsom lokala idrottsföreningar, kommunen och andra organisationer. I vissa kommuner finns det även återvinningscentraler som samlar in prylar åt Fritidsbanken.

De flesta artiklarna är skänkta. Barn växer ur sin utrustning och de vuxna tröttnar och människor blir väldigt glada när de kan skänka sakerna vidare. Det handlar om utrustning för en aktiv fritid, som t ex skidor, skridskor, inlines, flytvästar, snowboards, tält, bollar och mycket mer. Det är bättre att låna t ex skridskor de gånger man behöver, eller bara för att prova på. Utlåningstiden är 14 dagar. Alla kan låna och allt är gratis.

Närmaste etableringar av Fritidsbanken finns i Tingsryd och Hultsfred. Mer information om Fritidsbanken: http://www.fritidsbanken.se

Moderaterna föreslår

Att   Borgholms kommun ska verka för att det ska finnas en Fritidsbank i kommunen

Att   samordna denna verksamhet med socialförvaltningens dagliga verksamhet (återbruk) för att erbjuda en meningsfull sysselsättning för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden


Nyhetsbrev februari

01/03/2018

Nyhetsbrev februari

Genom ett månatligt nyhetsbrev informerar gruppledaren Marcel van Luijn om vad som händer i borgholmspolitiken.

Februari

Denne månad började arbetet i beredningen för Sveriges bästa äldreomsorg på riktigt, med olika workshops och dialogmöten (5/2 workshop med pensionärsrådet och sedan pressträff, 14/2 dialogmöte/workshop Löttorp, 15/2 dialogmöte/workshop Borgholm & workshop med personal i äldregruppen, 28/2 dialogmöte/workshop Rälla).

Endast ett KSAU-sammanträde denna månad, med bl a beslut om gågatuperioden från onsdag innan första helgen i juni till måndag efter sista helgen i augusti. Gångfartsområdena Storgatan och Östra Kyrkogatan ska även stängas av och bli gågata under större helger. Utvärdering ska ske efter sommaren 2018.

Den 7/2 deltog politiker och tjänstemän från Borgholms kommun i andra omgången av SKL:s Förenkla helt enkelt, ett projekt att förbättra företagsklimatet som kommunen kör tillsammans med Nybro, Mörbylånga, Torsås och Emmaboda. Samma hade vi en sittning med näringslivsrådet och diskuterade bl a en reviderad näringslivsstrategi som är på gång.

Kommunfullmäktige hade ett antal viktiga ärenden på dagordningen:

 • Godkännande av BEAB:s investering, utbyggnad av kommunförrådet längs med Sandgatan.
 • En ny ekonomisk styrmodel och tidsplan för budgetprocessen. Några synpunkter:
  • Bra med en tydligare ansvarsfördelning i ledningen mellan politik och tjänstemän.
  • Viktigt att alla förstår att ekonomi har företräde när konflikt uppstår mellan verksamhet och ekonomi, och att nämnden isåfall ska göra en konsekvensanalys som också delges kommunstyrelsen.
  • Olyckligt att vision/mål bantas från fem till tre perspektiv, där företagareperspektivet försvinner som ett uttalat perspektiv (med tanke på kommunens rankning i näringslivsklimatet).
  • Vi moderater har uttryckt en viss tveksamhet till att tidigarelägga budgetbeslut (juni isf november). Stor risk att prognoser är opålitliga. Årets första uppföljning med helårsprognos är ju tertialbokslutet, vilket redovisas till KS i juni och samma KS ska föreslå budget för nästa år redan i maj. Jag ser det som problematiskt.
  • Viktigt att KS utöver uppsiktsplikten på ett mycket bättre sätt. Det tycker även revisorerna. Kom ihåg att ”kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att verksamheten bedrivs inom de beslutade budgetramarna” och att nämnderna ”ska rapportera avvikelser från fastställt budgetram samt åtgärder”, vilket inte har hänt denna mandatperioden.
 • Kommunens nya fastighetsstrategi. Några synpunkter:
  • Jag tycker att fokus ska ligga på ekonomi och kvalité och inte på ägandeform. Risken finns annars att man inte ens undersöker möjliga alternativ till att äga lokalerna själva. I Runsten ser vi ett avskräckande exempel av detta. Därför yrkade jag att kommunen som första alternativ ska tillämpa den ekonomiskt och kvalitativt mest fördelaktige lokallösningen för sina verksamheter. Voteringen slutade 17-17 och det blev avslag med S-ordförandes utslagsröst.
  • Viktigt är även framtagandet av en långsiktig lokalförsörjningsplan, vilket skulle ju ha hänt för länge sedan.
  • En fråga som blev obesvarat gällde internhyra: Kommer respektive nämnd eller förvaltning att stå för kostnaderna av dyra ombyggnationer genom hög internhyra?

Budgetprocessen startade den 27:e med ett kick-offmöte. Arbetet blir extra intensivt detta år eftersom budget 2019 ska beslutas i fullmäktige redan i juni.

Kommunstyrelsen behandlade bl a följande viktiga frågor:

 • Åtgärdsprogram budgetunderskott Utbildningsnämnden och Socialnämnden.
  Efter återremissen i januari diskuterades åtgärdsplanen av ffa Socialnämnden. Under debatten blev det uppenbart att det inte fanns något stöd för ytterligare en återremiss. För att inte förlora ännu mer tid valde vi att avstå från ett nytt återremissyrkande och lämnade istället in en protokollsanteckning som lyder:
  ”Syftet med Moderaternas återremissyrkande vid januarisammanträdet var att få tydligare åtgärder, inklusive konsekvensbeskrivningar, siffror på konkreta besparingar, samt hur detta leder till en budget i balans.
  Vi har stor förståelse för att nämnderna har svårt att komma med denna information. Samtidigt har jag som ledamot ett ansvar i samband med kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnderna, särskilt nämndernas ekonomi. Den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen utgör ju begränsningen för verksamheten.
  Socialnämndens åtgärdsplan innebär ett antal möjliga besparingar, men enligt min bedömning räcker dessa inte för att få en budget i balans. Dessutom är det inte tydligt om en del av dessa besparingar blir av och/eller när de får effekt.
  Sedan tillkommer extra obudgeterade kostnader för försörjningsstöd på 4,3 mkr enligt prognosen. Detta minskar nettobesparingarna ytterligare. Jag hade velat se en uppställning med budget, förväntade kostnader och besparingar, och slutligen nämndens prognos för 2018. Alltså: hur mycket av underskottet återstår, och hur mycket kommer socialnämnden att tilläggsäska under 2018?
  För att inte förhala processen ytterligare avstod vi från att yrka på återremiss igen för att få svar på dessa frågor. Detta innebär dock inte att vi kan godkänna redovisningen.”
 • Medborgarförslag – återför åk6 till mellanstadieskolorna.
  Efter en lång debatt blev det bifall till förslaget efter votering (6-5) där C, FÖL, ÖP och MP röstade för (men utan finansiering) och M och S emot. Nu ska ärendet avgöras vid marssammanträdet i fullmäktige.
 • Motion (M) – skattekollen på kommunens hemsida.
  Bifall av en enhällig KS.
 • Motion (C) – ställplatserna i Böda hamn.
  Avslag med siffrorna 7-4.

Till slut: bokslut 2018 ger ett resultat på lite under 12,2 mkr. Utbildningsnämnden landar på minus 8,9 mkr och socialnämnden på minus 15,7 mkr.

Övriga möten denna månad, bl a: ordförandeträff, gruppledareträff, plansam, LRF

Marcel van Luijn
Gruppledare
070-3197223
marcel@traject.se


Håll dig till sanningen Lennart!

26/02/2018

Denna insändare publicerades i Ölandsbladet 24 februari 2018 och är en replik på Lennart Anderssons (S) insändare ang utbildningsnämndens underskott.

I en lång insändare ondgör sig utbildningsnämndens ordförande Lennart Andersson (S) över att Moderaterna, Centern och Framtid Öland i utbildningsnämnden inte har försökt hitta alternativa sätt att spara. Detta stämmer inte. Det är snarare så att Lennart inte lyssnat och istället drivit igenom ett ogenomtänkt beslut.

Det blir rent fabulerande när Lennart skriver ”Kom ihåg att det var C och M med lite hjälp som stängde Runstens skola vilket satte igång flyttkarusellen till andra kommuner”. I verkligheten gick det till så här: Kommunfullmäktiges beslut kom 26 november 2012 efter en omröstning där 16 röstade för att lägga ner Gärdslösa skola, 18 för att lägga ner Runstens skola och 6 avstod. Vem röstade då för att lägga ned Runstens skola? Jo, bl a Eva-Lena Israelsson (S), Sune Axelsson (S), Mikael Palmqvist (S), Birger Palm (S), Maria Lindmark (MP), Ulf Lafveskans (V). Anders Johnsson (S), Gunnar Aldestam (S) och Bertil Lundgren (MP) avstod. Det hade alltså räckt om två av de rödgröna hade röstat annorlunda. Faktum är att samtliga partigrupper var splittrade i denna fråga – det fanns även ett antal bland C och M som röstade för att lägga ner Gärdslösa skola istället.

Det hade varit hyggligt av Lennart att hålla sig till fakta. Eller tycker han att hans partikamrater Eva-Lena, Sune och Mikael – som även idag sitter i kommunfullmäktige – bär ansvaret för nämndens stora underskott p g a ”flyttkarusellen”?

Det är valår och tydligen skyr vissa inga medel för att vinna röster!

Marcel van Luijn (M)
Oppositionsråd


Välkommen till årsmöte

19/02/2018

Moderaterna i Borgholms kommun bjuder in till årsmöte. Vi träffas onsdag den 21 mars kl 18 på Företagshuset i Stora Rör.

Landstingsrådet Malin Sjölander besöker oss och berättar om arbetet i landstinget.

Vi bjuder på kaffe och smörgås.

Välkommen att anmäla via telefon 070-5111696 eller mejl borgholm@moderaterna.se.


%d bloggare gillar detta: